Uppgift – Biblicums syfte

Biblicums syfte är att bedriva vetenskaplig forskning i och om Bibeln under den förutsättningen, att Bibeln verkligen är Guds ord och inte blott människoord, samt att meddela bibelundervisning på olika nivåer, i första hand åt studerande (särskilt lärarkandidater och teologie studerande), åt ungdomsledare och andra som har uppgifter i Kristi kyrka. Biblicum lär att Bibeln är Guds inspirerade, alltigenom tillförlitliga ord. Därför får Biblicum inte lära något som strider mot Bibeln. Friheten att i allt hålla sig till Guds ofelbara ord har Biblicum betonat alltifrån sin tillkomst. Inga hänsyn får överordnas troheten mot Guds ord.

Vad vill Biblicum?

Biblicum är en institution för bibelforskning och bibelundervisning, och det säregna med denna institution är, att den bygger på Bibeln som Guds inspirerade alltigenom tillförlitliga ord.

Uttalande av Stiftelsen Biblicums styrelse, publ i FBT 5/70, s. 203 och i NV (= Nya Väktaren) 10/70, s. 139.

Inga mänskliga idéer får sättas över Guds ord.

Biblicum vill ge en korrekt presentation av vad Bibeln själv lär utan sammanblandning med mänskliga idéer, som inte hör hemma i Bibeln. Skulle vår presentation på någon punkt inte vara korrekt, återstår det för den som insett det att klart och tydligt visa vari vi misstagit oss. Ty vi vill inte läsa in i Bibeln egna idéer, som inte finns där utan endast objektivt och vetenskapligt presentera vad Bibeln är enligt sitt eget vittnesbörd.

Erlandsson i FBT 5/71, s. 213 och i NV 11/71, s. 158.

Får ej lära annorlunda än Guds ord lär

Vi ville ödmjukt bedja Gud, att han genom sin Ande och med sitt heliga ord ville undervisa oss om hela sanningen och tillrättavisa oss, om vi i något stycke skulle misstaga oss och så lära annorlunda än Guds ord lär.

Ur Danells tal när Biblicum officiellt invigde sin nya fastighet den 14/10 1972, NV 11/72, s. l52.

Allt vad Bibeln lär skall läras

Eftersom vi är kallade att lära människorna allt vad Herren har befallt – inte bara av oss valda delar därav – så måste vi först och främst låta lära oss själva allt detta. Vi ber, att Stiftelsen Biblicum aldrig måtte vika från den enda fasta grunden och att den alltid måtte bygga därpå med oförgängligt material, icke med människomeningars förgängliga trä, hö och strå, utan med Guds ords oförgängliga guld, silver och ädelstenar.

Ur Danells tal vid institutionsbyggnadens invigning 14/10 1972, NV 11/72, s. 152.

Ett fäste för bibeltrogen forskning

Här har nu vårt land och hela Skandinavien fått ett fäste för bibeltrogen forskning, en oas för forskare som älskar Guds ord och vet att Guds ord är sanning. Vad detta betyder för framtiden, om Gud ger oss ännu en nådatid, förstår nog de flesta. Det är ett svar på mångas böner från all nåds Gud, att han mitt i vår tids djupa förnedring och andliga förfall reser upp vad som inte funnits i landet på flera hundra år, nämligen ett teologiskt forskningscentrum där man arbetar för att göra Guds ord känt och trott bland människor och där Bibeln i sin helhet får vara Guds ofelbara ord.

Biblicums arbetssekr. Lars Engquist, Biblicum 1/72, s. 41f.

Bibeln ensam bestämmer forskningsresultaten

Biblicum [17] är resultatet av bibeltrogna människors oförtröttliga böner och offer. Gud har skänkt oss en institution med en forskning som bygger på Bibeln och som arbetar för att visa människor vilka rikedomar Bibeln innehåller och hur tillförlitlig den är i alla stycken. Och denna institution står helt fri och oberoende av staten och av alla samfundsband. Bibeln ensam bestämmer forskningsresultaten.

Engquist om Biblicums invigning, Kyrka och Folk 2/11 1972, s. 5.

Tanken på en fri fakultet

Vi har inte velat från början komma med stora deklarationer. Men det är alldeles uppenbart, att om vårt företag får växa vidare i samma takt som hittills, så ger sig av sig självt tanken på en fri teologisk fakultet. Vad skulle inte en sådan kunna betyda för alla kristna och alla samfund i vårt land!

Danell i Biblicum-Nytt nr 2, maj 1971.