avgivna av Stiftelsen Biblicums ledamöter vid sammanträde den 17 januari 2023, enligt föreskrifter i stiftelsens stadgar.


Egil Edvardsen, ordförande:

Hva er det vi kristne tror på? Hva er innholdet i den kristne troen? Innholdet i vår tro finner vi bare ett sted, nemlig i den hellige Skrift. Før vi kan si hva den kristne troen går ut på, må vi være enig om hva som er kilden til den kristne troen og hva som er normen for den kristne læren. Uten at vi kjenner troens kilde og norm, kan vi ikke oppnå enighet om troens innhold. 

Ingen kan fortelle oss hva Gud vil at vi skal tro og gjøre, andre enn Gud selv. «Ingen annen enn Guds Ånd vet hva som bor i Gud» (1 Kor 2,11). Derfor kan vår kunnskap om Gud og hans vilje ikke komme fra noen annen kilde enn Guds eget ord. «Skal ikke et folk vende seg til sin Gud …? Til ordet og til vitnesbyrdet!» (Jes 8,19-20). All lære og forkynnelse i kirken og alle lærere, predikanter og teologer må derfor vurderes ut fra denne ene normen, Guds eget ord. «Hvis dere blir i mitt ord, er dere virkelig mine disipler. Da skal dere kjenne sannheten, og sannheten skal gjøre dere fri» (Joh 8,31-32). «Den som taler, skal se til at han taler som Guds ord» (1 Pet 4,11). 

Det er ikke vår sak å sette oss til dommer over Guds ord. Vi kan ikke bare akseptere det vi er enig i, og forkaste det vi ikke er enig i eller det vi ikke forstår i Bibelen. Når det gjelder åndelige ting og det som Gud taler om i sitt ord, må vi ta «hver tanke til fange under lydigheten mot Kristus». «Vi river ned tankebygninger og alt stort og stolt som reiser seg mot kunnskapen om Gud» (2 Kor 10,4-5). Vi må lese Bibelens ord slik de står, ikke legge noe til og ikke trekke noe fra (5 Mos 4,2). Jeg bekjenner derfor at den kristne troen og den kristne læren bare har én autoritet, nemlig den hellige Skrift. 

En fin sammenfatning av troen finner vi i de lutherske bekjennelsesskriftene. Disse sammenfatter de mest sentrale lærene i Guds ord. Det gjelder læren om Gud, om skapelsen og mennesket, om synd og nåde, om frelsen i Jesus Kristus, om Kristi person og verk, om den Hellige Ånd og hans gjerninger, om rettferdiggjørelsen og helliggjørelsen, om gode gjerninger og bønn, om nådemidlene, om kirken og forholdet mellom stat og kirke, om de siste ting og de siste tider. Jeg bekjenner meg til disse bekjennelsesskriftene fordi jeg har sett at de i ett og alt bygger på Guds inspirerte og ufeilbare ord. 

Ålgård 16.01.2023
Egil Edvardsen 


Seth Erlandsson, vice ordförande:

Min tro grundar sig på att Bibeln är Guds heliga ord, helt tillförlitlig i alla stycken,  en undervisning tillkommen genom den helige Andes inspiration och därigenom levande och verksam. Jag är glad och tacksam för den lutherska reformationen och bekänner mig till Konkordiebokens presentation av vad som är biblisk kristendom. Vad denna bekännelse får för konsekvenser för mig framkommer av artikeln ”Hur uppenbarar sig en helig Gud för syndare?”, som jag härmed bifogar och hänvisar till.

Västerås den 17/1 2023
Seth Erlandsson


Ingvar Adriansson, verksamhetsledare:

Ingen annan än Gud själv kan säga oss vad han vill att vi ska tro och förlita oss på. Därför kan vår kunskap om Gud inte hämtas från någon annan källa än Guds eget ord. ”… Ska inte ett folk fråga sin Gud? Ska man fråga de döda för de levande?  Till Guds undervisning, till vittnesbördet! Om de inte talar enligt detta ord finns det ingen gryning för dem. Jes 9:19-20

Det är inte vår uppgift att sätta oss domare över bibeltexten. Att döma och kritisera med hjälp av det mänskliga förnuftet är förödande när det gäller gudomliga sanningar. Då Gud har talat försvinner vår rätt att döma. Vapnen vi strider med är inte köttsliga utan har kraft från Gud att bryta ner fästen. Ja, vi bryter ner tankebyggnader och allt högt som reser sig mot kunskapen om Gud. Vi gör varje tanke till en lydig fånge hos Kristus, 2 Kor 10:4-5

Om människor skall avgöra vad som i Bibeln är inspirerat eller inte inspirerat har vi slut ingenting kvar. Varje förändring eller förvanskning leder människor bort från frälsningen i Kristus. Det skrivna ordet räddar människor och leder oss alla på den rätta vägen genom livet. Hans verk är vi, skapade i Kristus Jesus till goda gärningar som Gud har förberett för att vi ska vandra i dem. Ef 2:10

Jag bekänner mig till Bibeln som Guds ofelbara ord och att Lutherska Bekännelseskrifterna återger Bibelns lära.

Värnamo 20230117
Ingvar Adriansson


Thomas Erlandsson, kassaförvaltare:

Det är bara i Bibeln, jag kan ta del av Guds Ord.
Det är bara i Bibeln, jag kan ta del av Guds uppenbarade frälsningsplan.
Det är bara i Bibeln, jag lär mig om Jesus.
Det är bara i Bibeln, jag lär mig om vad Jesus har gjort för mig.
Det är bara i Bibeln, jag ser att Jesus har uppfyllt allt jag skulle ha uppfyllt.
Det är bara i Bibeln, jag ser att Jesus tog på sig mitt straff upp på korset.
Det är bara i Bibeln, jag får uppenbarat att Jesus dog för mina synder.
Det är bara i Bibeln, jag lär mig att jag förklaras rättfärdig då Jesus uppstår från döden.
Det är bara i Bibeln, de ord finns som skapar och ger mig tro på min frälsare.

Då jag förstår att Bibeln betyder allt för mig och allas eviga väl, förstår jag också vikten av att studera skriften och att värna om skriften. Jag förstår att Bibeln måste översättas till ett språkbruk jag kan förstå. Jag förstår vikten av de lutherska bekännelseskrifterna som vittnar om Bibeln på ett korrekt sätt. Denna outtömliga skatt som Bibelns ord är ska delas med våra medmänniskor, inte gömmas undan utan lyftas fram. I det arbetet har Biblicum en viktig uppgift att ta fram god undervisning som föredrag och i skriftlig form, det arbetet vill jag vara en del av.

Svärtinge 2023-01-16
Thomas Erlandsson


Tor Jakob Welde, ledamot:

Jeg tror og bekjenner at Bibelen er en helt unik boksamling, som ikke bare inneholder, men er fra første til siste side Guds ord. Hver bok i Skriften er utåndet av Gud; drevet av Den Hellige Ånd både talte og skrev mennesker ord fra Gud (2 Tim 3,16; 2 Pet 1,21). Fordi Sannhetens Ånd er Bibelens egentlige forfatter, og hvert ord fra Gud er rent (Ordsp 30,5), er også hele Skriften sann og ufeilbar. Fordi Guds Ånd ikke motsier seg selv, gjør heller ikke Bibelen det; den har et enhetlig innhold. Derfor er det et viktig tolkningsprinsipp å la Skriften tolke Skriften. Guds ord er fullt av liv og kraft og det eneste som kan gjøre oss mennesker åndelig levende. Derfor sier vår Frelser Jesus at mennesket lever av hvert ord som kommer fra Herrens munn. 

Det fins ingen annen kilde til kunnskap om Guds frelsesplan. Bibelens budskap er følgelig det som vi og våre samtidsmennesker framfor alt behøver, rent og uforfalsket. Og de profetiske og apostoliske skriftene i NT og GT er den eneste regel og rettesnor som all lære og alle lærere skal prøves og dømmes etter. Jeg bekjenner meg dessuten til de lutherske bekjennelsesskriftene som er samlet i Konkordieboken av 1580, fordi disse gir en rett framstilling og utlegning av Guds ords rene lære.

Bergen, 17. januar, 2023
Tor Jakob Welde


Ola Österbacka, sekreterare:

”Skulle något vara omöjligt för HERREN?”

Så sade Gud till Abraham när han uppenbarat för honom att hans gamla hustru Sara skulle föda en son. Abraham och Sara log inom sig. De var tillräckligt upplysta och kloka för att förstå att en så gammal kvinna inte kunde föda barn. Men Gud visade dem att hans löfte var sant.

Vår tids upplysta och kloka människor tror sig också veta vad som är omöjligt. Det kan inte vara rimligt att det finns en Gud som har skapat universum med sitt Ord. Det kan inte vara möjligt att ett barn föds av en jungfru utan att en man medverkat. En människa kan inte förvandla vatten till vin på en sekund, en människa kan inte gå på vattnet, en människa kan inte tala till stormen så att det blir lugnt på en gång. Och en död människa kan inte stå upp ur sin grav.

Vi tänker kanske att det är dagens vetenskap som förhindrar tron på att Bibeln är Guds Ord. Men det är inte vetenskap. Människor i dag har samma otrogna stenhjärta som hindrade Abraham och Sara att tro redan för fyra tusen år sedan. Men Gud förmår fördriva otron och väcka tro också i ett stenhjärta. Han hade makt att väcka tron i den unga flickan Maria, så att hon ställde sig till förfogande när ängeln Gabriel intygade att ingenting är omöjligt för Gud. Den Helige Ande fick aposteln Petrus att bekänna sin tro på Messias, den levande Gudens Son. Och han gav lärjungarna kraft och vishet att frimodigt predika om den Uppståndne.

Det medel som har makt att bryta ner otron och skapa tro i stenhjärtat är det eviga Ord som vi har i vår Bibel. När detta Ord förkunnas verkar den Helige Ande tron var och när det behagar Gud. Detta Ord måste föras ut så att människor också i vår tid kan tro att ingenting är omöjligt för Gud. Det behöver föras ut så att människor blir frälsta från den onda tiden och får ett hopp inför evigheten. Det är en stor förmån och ära att få vara med och sprida detta eviga Ord genom Stiftelsen Biblicum.

Jag tror att Bibeln, Gamla och Nya testamentets profetiska och apostoliska skrifter, är Guds ofelbara ord och bekänner mig till den lutherska bekännelsen som ett sannfärdigt vittne om detta ord.

Vasa, den 16 januari 2023
Ola Österbacka