Sedan de statliga teologiska fakulteterna blivit alltmer sekulariserade och undervisningen på många punkter står i strid med kristen tro, blir det ytterst svårt för att inte säga omöjligt för kristna skolor och församlingar att anse den som endast fått en sådan undervisning för att vara »väl skickad att undervisa» (1 Tim. 3:2). Kristna skolor och församlingar behöver sådana lärare och herdar, som fått en undervisning som är i full harmoni med den kristna församlingens tro. Ett grundligt studium av den Heliga Skrift och av alla dess läror är en förutsättning för att kunna bli en rätt lärare i församlingen, för att »kunna, sköta Guds församling» (1 Tim. 3:5). »Han bör hålla sig stadigt vid det fasta ordet, såsom han har fått lära det, så att han är mäktig både att förmana medelst den sunda läran och att vederlägga dem som säga emot» (Tit. 1:9). Han kan inte rätt tillgodogöra sig utbildningen till lärare eller präst, om han själv står främmande för evangelium, om han är oomvänd. »Han bör icke vara nyomvänd, för att han icke skall förblindas av högmod och så hemfalla under djävulens dom» (1 Tim. 3:6).

Biblicum kan inte acceptera de statliga fakulteternas trosgrundval, nämligen att Bibeln är som vilket mänskligt dokument som helst, ett mänskligt trosvittnesbörd med många fel och brister. Biblicum har i stället en trosgrundval som är i harmoni med den kristna församlingen. Biblicums forskning och undervisning bygger på att Bibeln är Guds inspirerade, alltigenom tillförlitliga ord. Därför är syftet med all Biblicums forskning och undervisning att så klart som möjligt lägga fram Bibelns egen lära. Biblicum vill hjälpa sina studenter till ett vördnadsfullt, grundligt och vetenskapligt studium av de heliga Skrifterna, till en klar insikt i Bibelns läror och till ett troget tillämpande av dess innehåll, i synnerhet av dess grundläggande budskap om lag och evangelium.

Samtidigt som Biblicum är en fristående akademisk institution för bibelforskning och bibelundervisning, är Biblicum en luthersk institution. Biblicum är nämligen övertygat om att undervisningen i de lutherska bekännelseskrifterna är i full harmoni med den bibliska läran.

Ett rätt teologistudium

Det teologiska studiet omfattar fyra discipliner, nämligen bibelteologi, historisk teologi, systematisk teologi och praktisk teologi. Tyngdpunkten i Biblicums undervisning måste ligga på bibelteologi. Men även historisk teologi och systematisk teologi är av stor vikt för klara kunskaper i den kristna tron. Den fjärde disciplinen, praktisk teologi, omfattar ett studium och en praktisk tillämpning, som måste samordnas med en kristen församling. Det är fråga om prästkandidaternas träning i att predika (homiletik), att fungera som rätta herdar och själasörjare, att leda församlingens gudstjänst (liturgik), att undervisa församlingens unga och konfirmander m.m. Det pastoralteologiska studiet sker sålunda främst i den kristna församlingen under överinseende av församlingens herde. Biblicum vill hjälpa kristna skolor och församlingar främst genom undervisning i de tre första disciplinerna.

Bibelteologi

Hjärtpunkten i Biblicums arbete är bibelteologin, d.v.s. ett grundligt, intensivt och vördnadsfullt studium av de heliga texterna. Ingen kan bli ett Gud välbehagligt offentligt vittne för Kristus, om han inte med ett troende hjärta till fullo förstår hela det budskap, som vår Gud och Frälsare vill att vi skall förkunna för syndiga människor till deras frälsning.

Till detta studium hör en grundlig genomgång av alla Bibelns böcker, så att de studerande får klarhet i de olika bibelböckernas ursprung, historiska bakgrund, syfte, komposition och innehåll. Vissa bibelböcker genomgås detaljexegetiskt, d.v.s ord för ord och mening för mening utifrån grundtextens hebreiska, arameiska och grekiska text. Israels historia genomgås i anslutning till genomgången av de gammaltestamentliga böckerna och urkristendomens historia i anslutning till de nytestamentliga böckernas genomgång. Till detta ämne hör också kanonhistoria.

Historisk teologi

Detta studium vill visa hur vår Gud och Frälsare har regerat med nåd och dom mitt i allt som har hänt i världen alltifrån vår Frälsares himmelsfärd fram till idag. Kyrkohistorien vittnar om hur vår Gud har låtit allting tjäna hans stora syfte att samla sin kyrka av troende från alla folk genom evangelium. Detta studium visar också, hur felaktiga tankar och syndiga handlingar hos människorna ständigt har förvanskat Guds budskap om lag och evangelium och hindrat uppbyggandet av Kristi kyrka. Det visar på den falska lärans ödesdigra verkningar och var den bibliska tron har fortlevt, hur Gud i sin nåd och makt alltid har uppväckt och alltjämt uppväcker ståndaktiga bekännare, som avslöjar den falska läran och bygger upp och bevarar den rena predikan av hans frälsande ord.

Det kyrkohistoriska studiet gör den studerande vaken för den falska lärans försåtlighet och stärker honom i en glad uppskattning av evangeliet som Guds kraft till frälsning.

Systematisk teologi

De dogmatiska eller systematiska studierna vill ge dem som offentligt skall bära fram evangelium en grundlig kunskap om Bibelns läror. Allt vad Bibeln lär och belyser är systematiskt sammanfört i dogmatiken och studeras sålunda ämnesvis. En systematisk och övergripande förståelse av alla Bibelns läror, som vinnes genom de dogmatiska och systematiska studierna, gör det möjligt för Kristi offentliga vittnen att förkunna och tillämpa Guds ord med auktoritativ övertygelse och visshet.

Förberedande studier

Det egentliga teologistudiet, som här ovan har skisserats, bör föregås av vissa s.k. propedeutiska studier. Dit hör språkstudier i grekiska och hebreiska. Vidare är det önskvärt med sådana kunskaper i latin, tyska och engelska, att den studerande kan ta del av den teologiska litteraturen på dessa språk. Kunskaperna i grekiska och hebreiska vidareutvecklas under det egentliga teologistudiet. Till de förberedande studierna hör också kunskap om olika handskrifter och utgåvor av grundtexten (s.k. textkritik), så att den studerande vet vad det är för en text som han har framför sig vid studiet. En viss kunskap i teologisk encyclopedi, d.v.s. en överblick över de teologiska disciplinerna och den teologiska litteraturen, hör också med till de förberedande studierna, liksom kännedom om olika sätt att studera de bibliska texterna och de bibliska principerna för bibeltolkningen (metodologi och hermeneutik).

Studera teologi vid Biblicum!

Den som av denna lilla skiss fått en aning om vad ett rätt teologistudium innebär och hur viktigt det är att den kristna församlingen låter sina blivande lärare och herdar få en sådan undervisning, är välkommen att studera vid Biblicum. Hur skall då detta studium närmare utformas och när kan det börja?

Biblicum söker nu arbeta fram mera detaljerade kursplaner, som vi hoppas kunna publicera under våren 1977. Från och med hösten 1977 hoppas vi kunna börja med en grundlig teologiutbildning. Självklart vill då Biblicum också hjälpa till med den s.k. propedeutiska undervisningen, där sådan behövs. De propedeutiska studiernas längd blir beroende av den studerandes förkunskaper. Man får nog räkna med åtminstone ett år av propedeutiska studier.

Det egentliga teologistudiet läggs upp på tre år och därefter återstår för den blivande prästen cirka ett år av praktisk teologiska studier i hans församlings regi. Den som är intresserad av att studera teologi vid Biblicum fr.o.m. hösten 1977 är välkommen att skriva till oss! Vi är också öppna för synpunkter och önskemål.

Biblicum ämnar också i fortsättningen ordna kurser och föredrag, som är öppna för alla, som är intresserade av biblisk tro. Vi tror också att flera kursavsnitt inom det grundligare teologistudiet kan med stor behållning följas av intresserade lekmän.

Biblicums bibelforskning inriktas för närvarande på de olika bibelböckernas text och tillkomst. Resultatet av denna forskning hoppas vi leder till att en efter en av Bibelns böcker kan presenteras i en texttrogen nyöversättning på klar och lättfattlig svenska, vidare att handledningar om bibelböckernas tillkomst och innehåll kan produceras, samt att exegetiska kommentarer kan åtfölja de nyöversatta bibelböckerna.

Ett bra sätt att studera vid Biblicum

Det finns ett bra sätt att studera vid Biblicum för alla dem, som inte har möjlighet att åka till Uppsala och följa undervisningen där. Det är att skaffa sig Biblicums skrifter och kassetter. Se till att Du själv och andra, som är intresserade av en rätt bibelundervisning, prenumererar på Tidskriften Biblicum! Den innehåller mycket bibelundervisning och informerar dessutom om olika Biblicum-kurser och vilka skrifter och kassetter, som kan beställas. Läs och sprid Biblicums skrifter, som ger en grundläggande undervisning i många bibliska ämnen! En förteckning över Biblicums skrifter kan beställas från expeditionen. Beställ och lyssna på Biblicums kassetter! För närvarande finns över hundra olika bibelföredrag inspelade på kassetter. En förteckning över Biblicum-kassetter kan beställas från expeditionen.

Sålunda behöver inte den bli lottlös, som inte kan komma till Biblicums undervisning i Uppsala. Den som studerar vår tidskrift och våra många skrifter och dessutom lyssnar till våra bibelföredrag via kassett, får en ganska omfattande kunskap i den Heliga Skrift, som har den förmågan att den kan göra syndare visa till frälsning (2 Tim. 3:15).  S.E. 170

Producerad av Pegia