KRISTNA SKOLOR

Av: S. E. | Nr 7, 1976 sida 175| Ansvarig utgivare: Seth Erlandsson

När de kommunala skolorna blir alltmer sekulariserade och undervisningen på många punkter står i strid med kristen tro, känner många kristna föräldrar det svårt att sända sina barn till sådana skolor. Vi behöver kristna skolor, vars undervisning är i full harmoni med den kristna församlingens tro. Men vad menas då med den kristna församlingen? För mer än 8 milj. svenskar menas därmed svenska kyrkan. Men en undervisning som är i full harmoni med svenska kyrkan blir ju identisk med den vi har idag! Ty den undervisning som nu ges i de kommunala skolorna är i harmoni med den undervisning som svenska folkets majoritet (= svenska kyrkans medlemmar) vill ha.

Visst finns det minoriteter, som vill bromsa avfallet från Guds ord. Men de är inte representativa för svenska kyrkan. Nyligen framhöll ärkebiskopen, att de cirka 480 prästerna, som nu protesterar mot delar av Kyrkornas Världsråds arbete, inte är representativa. Dels utgör de bara 11 % av prästkåren, dels är inte prästkåren representativ för svenska kyrkan, eftersom den endast utgör en liten del av svenska kyrkans 8 milj. medlemmar.

Svårigheten att idag få kristna skolor ligger sålunda i, att vi har så få rätta kristna församlingar, d.v.s. församlingar som i allt rättar sig efter Herren och hans ord. För att vi skall kunna få rätta kristna skolor, behöver vi rätta kristna församlingar. Kristna föräldrar vill ha skolor, som undervisar i harmoni med deras tro, d.v.s. i harmoni med den kristna församlingen. Och en kristen församling tillåter inte läror som strider mot Herren och hans ord. Den kristna församlingen underordnar sig i allt sin Herre och den vet, att »Herrens röst» är den heliga Skrifts lära.

Precis som den kristna församlingen har en klar och tydlig bekännelse, så måste också den kristna skolan byggas upp på en klar och tydlig bekännelse. En kristen skola är sålunda konfessionell (bekännelsetrogen). Den är lika litet som den kristna församlingen läropluralistisk, d.v.s. den kan inte rymma både sann och falsk lära, både bibeltrohet och bibelkritik.

En kristen skola är en församlingens angelägenhet. Endast där det föreligger enhet i bekännelsen kan flera församlingar och kyrkor samarbeta om kristna skolor. En kristen församling kan sålunda inte samverka med den läropluralistiska statskyrkan eller med församlingar som ger rum för bibelkritik och obibliska läror, för att på den vägen få ett bredare underlag för en kristen skola.

En kyrka som har förstått betydelsen av att en rätt kristen skola hör ihop med en rätt kristen församling är Evangelisk-lutherska Wisconsinsynoden i USA. Den hade 1972 inte mindre än 256 egna kristna grundskolor, s.k. »Christian day schools», som omfattar en 8-årig utbildning. För varje år bygger man ut sitt skolsystem. Nu har man 312 kristna grundskolor med 28.643 elever. Dessa elever utbildas av 1.305 lärare – 506 män och 799 kvinnor – alla utbildade av kyrkans egna lärarseminarier i full harmoni med kyrkans tro, lära och bekännelse. Liksom alla professorer och präster i denna kyrka enigt håller fast vid Bibelns inspiration och fulla tillförlitlighet, vid Bibelns skapelseberättelse under avvisande av darwinism, vid Bibelns lära om man och kvinna, hem och äktenskap under avvisande av modern omoral, vid Bibelns Kristus och hans återlösning av hela världen till frälsning för var och en som tror etc., så lär samtliga lärare vid församlingarnas 312 kristna skolor ett och detsamma.

Förutom dessa 312 »grundskolor» har Wisconsinsynoden också en rad »highschools», d.v.s. skolor för årskurs 9-12, samt yrkesinriktad universitetsutbildning (präst- och lärarseminarier).

Detta nämnes här som ett exempel på kristna skolor, som på ett rätt sätt samordnas med den kristna församlingen. Det stora problemet att få till stånd kristna skolor i Sverige är lika mycket den svenska statskyrkan som den svenska staten. Vill man ha kristna skolor, som undervisar våra barn i full harmoni med den bibliska läran, så måste föräldrarna själva leva i harmoni med denna lära och stå samman i en kyrkogemenskap, där denna lära enigt företräds. Men accepterar föräldrarna en läropluralistisk kyrka, tvingas man också acceptera en läropluralistisk skola, till förvirring och skada för våra barn. Ty obiblisk lära förför och river ned men biblisk lära uppbygger. Vi har ett stort ansvar för våra barn, ett ansvar som vi sviker, när vi inte i hem och skola lär våra barn att hålla allt vad Herren har befallt oss (Matt. 28:20).

 S.E 175