KVINNLIGA PRÄSTER

| Nr 4-5, 1977 sida 91| Ansvarig utgivare: Seth Erlandsson

Måndagen den 9 maj anordnade Teologiska föreningen i Uppsala en debatt som drog fullt hus. Ämnet var »Vilken kvinna tiger i församlingen?» Den som lyssnade till denna debatt måste konstatera att det inte bara är kvinnoprästförsvararna som är främmande för biblisk kristendom. Från flera håll blandades sanning och lögn. [0]

Från högkyrkligt håll framfördes den åsikten att så länge de stora katolska och grekisk-ortodoxa kyrkorna inte ändrar uppfattning och accepterar kvinnliga präster, bör också Svenska kyrkan av ekumeniska skäl säga nej till kvinnliga präster. Om dessa kyrkor ändrar mening, var också talaren beredd att ändra uppfattning och acceptera kvinnliga präster. [1]

Prof. Lars Hartman, en av inledarna, framhöll också vikten av den katolska gemenskapen och att Svenska kyrkan inte gick in för särlösningar. Han betonade traditionens roll och nödvändighet och att principen »Skriften allena» var en orimlighet. Ingen kan följa denna princip, menade han, ty vi är alla inordnade i en viss tradition, som är bestämmande för våra tolkningar. Vi måste ta bibelkritiken på mera allvar, när den hävdar att det finns en rad olika och sinsemellan oförenliga läror inom Bibeln själv. Vi har ju inte bara en kristologi (= lära om Kristus ) i NT, poängterade han, utan flera motstridiga kristologier, och då måste traditionen hjälpa oss i valet mellan dessa. Ingen motsade honom på denna punkt. [2]

Prof. Holte, som numera ivrigt förespråkar kvinnliga präster, var också inne på tanken att NT innehåller olika läror eller, som han sa, »motiv». Sålunda talade han om skapelsemotivet och syndafallsmotivet och menade att det bara är inom det senare syndafallsmotivet som »negativa» texter om kvinnan finns. Därför bör vi lämna detta motiv och hålla oss till det optimistiska skapelsemotivet, där det enligt Holte inte är fråga om jude eller grek, man eller kvinna. Endast de motiv som befrämjar jämlikhet och utveckling i vår tid bör vi ta vara på. [3]

Också prof. Jeffner förespråkade kvinnliga präster och ville starta en ny kamprörelse för kvinnans jämlikhet. Även han menade att det är viktigt att välja ut sådana motiv inom NT som försvarar jämlikheten och odla dem. Annars förlorar kyrkan sin trovärdighet, menade han. Vilken trovärdighet, frågar man? [4]

Lektor Erik Petrén betonade att vi bör kunna samtala sakligt med varandra och ta varandra på allvar och Kerstin Anér drog ner applåder, när hon sa: »Jesus var inte rädd för fruntimmer.» [5]

Det är sålunda inte bara på s.k. gräsrotsnivå som man är främmande för Bibel och teologi. Också på teologisk professorsnivå argumenterar man utifrån tidens tankar när det gäller kristendom och kyrkans lära och praxis. I stället för Guds ofelbara ord har vi fått mänskliga tankar, i stället för den Evige Gudens auktoritet skall vi följa Tidens krav. Men en sådan kyrka är inte Guds kyrka utan Tidens eller Folkets. [6] Red.