VAD TROR EN KRISTEN?

| Nr 4-5, 1977 sida 65| Ansvarig utgivare: Seth Erlandsson

En kristen är född på nytt ovanifrån och han är lärd av Gud. Han hämtar undervisning från Herren och hans ord. Det Bibeln lär, det lär han. Det Bibeln fördömer, det fördömer han. Det är inte mänskliga tycken oeh folkmajoritetens mening som för honom är högsta norm, regel och rättesnöre. Tvärtom vet han att den oomvända människans förnuft är blint i andliga ting, att den oomvända människan är fientligt sinnad mot den ende sanne Guden (Rom 8:7). [0]

Likväl gör många anspråk på att vara kristna utan att fråga efter vad Gud säger i sitt Ord, utan att tro »allt vad som är skrivet i lagen och i profeterna» (Apg. 24:14). Det Bibeln talar om skjuts i bakgrunden för sådana frågor, som man tycker är mera jordnära och »samhällstillvända», och kommer man in på frågor som skapelsen, frälsningen, Guds rike eller kvinnliga präster, får mänskliga tycken ersätta Bibelns klara undervisning i dessa frågor. Man har blivit främmande för att det finns en säker och ofelbar norm för vad som är kristendom, vad en kristen tror. Bibelkritikens propaganda har »gått hem», man tro inte längre att det finns någon säker och ofelbar norm. [1]

Men nu hör det till definitioncn på en kristen, att han är född på nytt ovanifrån och hämtar sin undervisning från Gud, d.v.s från den Heliga Skrift. Därför frågar vi: Vad tror en kristen. Denna fråga är liktydig med frågan »Vad lär den Heliga Skrift?» Vad lär Bibeln om Gud, om hans uppenbarelse? Hur har Bibeln blivit till? Hur förhåller sig en kristen till bekännelseskrifter? Hur har universum, världen och människan blivit till. Kan utvecklingsteorin förenas med Bibeln? Vad tror en kristen om Kristus och hans återlösning? Har Kristus borttagit hela världens synder? Vad är grunden för rättfärdiggörelsen? Kan människan avgöra sig för Gud eller bestämma sig för att tro. Har hon fri vilja i andliga ting? Är den troende utkorad av evighet? Finns det en evig pina och ett evigt straff, som väntar dem som inte tror? Vad lär en kristen om goda gärningar? Kan en icke-kristen bedja? Hur kommer benådningen i Kristus människorna till del? Vad menas med nådemedel? Vad lär en kristen om kyrkan? Kan en kristen tillhöra samfund, som tolererar avvikelser från Guds ord? Hur förhåller sig det särskilda predikoämbetet till det allmänna prästadömet? Är det bibliskt om staten bestämmer i kyrkliga angelägenheter eller om kyrkan söker regera med statliga medel? Vad händer vid Jesu återkomst? Blir det något jordiskt tusenårsrike? Är den yttersta domen bara en symbol eller en historisk verklighet? Ja, vad svarar en kristen på dessa frågor? [2] Red.