Av: Lars Engquist | Nr 1, 1989 sida 1

Redaktionen ber att få tacka alla Er prenumeranter, understödjare och vänner för det gångna välsignade året och anmäler här en ny årgång av tidskriften Biblicum. Nu har den kommit ut i mer än 51 år. Som några av läsarna minns hette tidskriften från början För Biblisk Tro. Det var teol dr David Hedegård som var dess initiativtagare och utgivare under många år. Med tacksamhet minns vi Hedegårds bibliska undervisning och vakthållning gentemot obibliska läror. [0]

Biblicum har under några år fört det arvet vidare. Och Biblicum behövs 1989 kanske ännu mer än 1937. Med bävan har vi sett de senaste åren hur ockultism och nyhedendom följer i bibelkritikens och den falska förkunnelsens spår. Tidskriften tar i årets första nummer in en artikel om hedendomen. Det är en skrämmande läsning. Men vi publicerar den för att påminna om den hemska verklighet hedendomen står för. Inte bara den bibliska forskningen och förkunnelsen har nämligen förvanskats till oigenkännlighet. Även hedendomen förvanskas, som vi här kan se i artikeln. Den råa hedendomen förskönas och idealiseras för att få ökad tjuskraft bland människor. [1]

Men sanningen är ohygglig. Hedendom och nyhedendom har en stor dragningskraft på människor som inte har motståndskraft genom en sund biblisk tro. Häxsabbater, satanism, spiritistiska seanser, trolldom, sexoffer, pornografi, kvinnoförakt och kvinnoförnedring, promiskuitet och gravskändning har dragit in i landet och besegrat människor med massmedias hjälp. Homosexuellas och horors liv idealiseras i TV-program och på vita duken. Vad som försiggår på videoskärmarna genom denna industris profitering lär »normalt» folk inte kunna föreställa sig. Den som inte vandrar i ljuset genom tro på Kristus, som är ljuset, har all anledning att vara rädd. Sataniska krafter är i rörelse för att bryta ner både det uppväxande släktet och oss vuxna. Det är heller inte något nytt att droger bereder marken för hedendomens excesser. Starka drycker och droger förekom också under »medeltidens mörker» – både på offerplatser och i klostren. Drogerna och berusningsmedlen är idag bara så ohyggligt mycket farligare och lättare att komma över. Är inte detta en skrämmande kombination: nyhedendomen – drogkulturen – massmedia?»… om den rättfärdige med knapp nöd blir frälst» (1 Petr 4). [2]

Vad vi behöver är motgift och vapen mot denna utveckling. Vi behöver biblisk förkunnelse. Inget annat hjälper. Inte falsk ekumenism. Inte utslätad och anpassad förkunnelse i predikstolar och skrifter. Inte något förskönande av satans härjningar. Inte anpassning till denna tidens tänkesätt. Bara med ett vapen kan vi besegra satan. Och det vapnet heter Guds rena och klara Ord. [3]

På olika sätt vill Biblicum stödja dem som vill förkunna Ordet i trohet mot Skriften. Ett sätt är att arbeta vidare med bibelöversättningen Svenska Folkbibeln. Också under 1989 räknar vi med att tillsammans med Stiftelsen Bibeltrogen Bibelöversättning kunna ge ut en ny samling provöversättningar. Också detta år ber vi om kunniga läsares medverkan i bibelöversättningsarbetet. Vi behöver referenter, som sänder in synpunkter och översättningsförslag utifrån de arbetsöversättningar vi publicerar. [4]

Visa tidskriften för vänner och bekanta! Rekvirera gärna gratisexemplar för spridning till nya prenumeranter! För att nå ut till många med Bibelns viktiga budskap behöver vi mångas hjälp. [5]