Angående översättningen av Gal 6:16

Av: Ingemar Furberg | Nr 1, 1989 sida 34

Fråga:

Fråga angående översättningen av Gal 6:16: »Alla som följer denna regel: frid och barmhärtighet över dem – över Guds Israel» (Svenska Folkbibeln). [0]

En brevskrivare undrar varför vi har uteslutit konjunktionen »kai» (»och») vid översättningen av Gal 6:16 och i dess ställe infört ett tankstreck. Han skriver att »man inte skall göra det lätt för sig att få fram sin speciella tolkning genom att mot den grekiska texten utesluta varje möjlighet till två grupper som föremål för välsignelsen. Läsare, som bara läser den återgivna översättningen, tvingas att till versens sista ord tänka sig ’över Guds Israel’ som apposition till alla dem som vandrar efter en viss given regel. Sådan är ju lutheranernas teologi och åtskilliga andras i fråga om denna del av Guds hushållning.» [1]

Brevskrivaren sammanfattar: »Texten bör översättas som den står där på grekiska. Det lilla ordet bör inte uteslutas från att bli översatt. Tror man trots detta ’kai’ att Guds Israel är liktydigt med gudfruktiga kristna och att Paulus därmed inte talar om något nytt utan vill göra Guds Israel till en ny benämning på församlingen, så bör det bli tolkningens och undervisningens uppgift att förklara det så.» [2]

Svar:

Denne brevskrivare ställer inte så mycket en fråga. Han kommer närmast med anklagelser och insinuerar att vi har manipulerat med texten för att underlätta en luthersk förståelse av den. Genom att utesluta konjunktionen »kai» och i stället sätta ett tankstreck skulle vi ha förvanskat texten. En sådan beskyllning måste vi på det kraftfullaste tillbakavisa. Brevskrivarens framställning hindrar oss dock inte från att ta upp frågan om översättningen av detta bibelställe. Vi är tvärtom glada över att få förklara varför översättningen har fått denna formulering: »alla som följer denna regel: frid och barmhärtighet över dem – över Guds Israel.» Redan inledningsvis skall det sägas att det varken i grekiskan eller i svenskan är så att konjunktionen »kai» (»och») alltid tillför texten något nytt. [3]

När aposteln Paulus i 1 Tim 5:5 talar om »den verkliga änkan och den ensamstående» (ordagrant), då är det uppenbart att konjunktionen »och» ger en förklaring till uttrycket »den verkliga änkan», d.v.s. den ensamma, och står i tydlig motsättning till den i föregående vers omtalade änka som har »barn och barnbarn». Konjunktionen »kai» har i detta fall återgivits med ett kommatecken: »Den verkliga änkan, den ensamstående, sätter sitt hopp till Gud…» Samma förklarande (explikativa) innebörd har »kai» i Kol 2:8, där uttrycket »vishetslära och tomt bedrägeri» inte står för två olika företeelser. Med ordet »vishetslära» (»filosofi», närmast motsvarande vårt uttryck »religiositet») avser aposteln inget annat än just »tomt bedrägeri». Han uppmanar: »Se till att ingen rövar bort er med hjälp av sin tomma och bedrägliga religiositet, byggd på mänskliga traditioner och inte på Kristus.» [4]

Som ännu ett klart exempel på att »kai» kan ha en förklarande innebörd skall Gal 6:16 anföras. Aposteln utesluter uttryckligen att han här skulle tala om två slags grupper, omskurna och oomskurna (judar och hedningar). Ty varken judiska eller hedniska lagar kan verka nya födelsens under. Men evangelium om »vår Herres Jesu Kristi kors», talet om det kors som aposteln berömmer sig av (Gal 6:14), förmår skapa »en ny människa». Därvid ställer aposteln fram den regel som gäller i kristendomen (»i Kristus Jesus»), kristendomens grundregel och fundamentalprincip, som förkunnar för alla människor, för jude som för hedning, en hel och full frälsning, inte genom laggärningar utan genom tron på den korsfäste Kristus (se också Gal 5:6). [5]

När aposteln alltså har uteslutit allt tal om två grupper och samlat alla dem som bekänner sig till och berömmer sig av Kristi kors i ett enda samfund av troende, då vänder han sig till »alla dessa som följer trosregeln» och uttalar välsignelsen över dem, och detta är klart utsagt i texten när det heter: »Varken omskärelse eller förhud betyder något. Vad som räknas är en ny skapelse» (Gal 6:15). Aposteln utesluter därmed att vi i uttrycket »och över Guds Israel» skulle ha ytterligare en tidigare inte omnämnd grupp. [6]

Om Paulus med dessa ord »och över Guds Israel» skulle avse judar, då skulle en sådan tolkning strida mot allt vad aposteln säger i detta brev. I tydlig motsättning mot de kristna, som förföljs därför att de tror på Kristus, den korsfäste, ställer aposteln i sitt brev de judaister som »vill tvinga er (hedningar) till omskärelse och detta bara för att de inte skall bli förföljda på grund av Kristi kors» (Gal 6:12). Det är dessa judaister som har ställt till oro i församlingen och som oroar aposteln. Efter välsignelsen över Guds Israel över dem som följer den apostoliska undervisningen – tillfogar också aposteln: »Nu får ingen ställa till besvär för mig längre. Jag bär Jesu märken på min kropp» (Gal 6:17). Över dessa judaister, evangeliets fiender, kan aposteln omöjligt uttala välsignelsen. [7]

Om dem som lever som fiender till Kristi kors säger aposteln att »de slutar i fördömelsen». Denna dom har han ofta under tårar uttalat i Filippi (Fil 3:18f). Men församlingen där tröstar han och säger: »Ni skall nu bara följa den regel som vi har kommit fram till.» Regeln är alltså detsamma som trosregeln, den trosregel aposteln har gett dem. I samband därmed uttrycker aposteln också sin sorg över att »många lever som fiender till Kristi kors.» [8]

Apostelns framställning är helt klar. Den frid och barmhärtighet aposteln tillönskar, den tillönskar han »alla dem som följer denna regel», trons tal om korset. Luther översätter: »Över alla dem som går fram efter denna regel, över dem må vara frid och barmhärtighet och över Guds Israel» (»ueber die sei Friede und Barmherzigkeit und ueber das Israel Gottes»). Sammanhanget visar att »und» (»och») har en förklarande innebörd = d.v.s. över Guds Israel. Detsamma kan sägas om den nyss (1988) utgivna norska bibelöversättningen (Norsk Bibel A/S), där denna översättning ges: »Og så mange som går fram etter denne rettesnor – fred og miskunn väre over dem og over Guds Israel.» [9]

Däremot har det i Norska bibelsällskapets översättning (1978) tillfogats ett kommatecken före »og over Guds Israel». Då har »kai» uppfattats införa ännu en grupp, som ställs under välsignelsen, vid sidan av troende judar och troende hedningar, som bekänner sig till korsets evangelium. Men då har man inte bara denna text emot sig utan hela Nya testamentet. När aposteln Petrus hade gripits och förts inför Stora rådet därför att han förkunnade Kristus som korsfäst och uppstånden, då avslutade han sin undervisning med dessa ord: »I ingen annan finns frälsning, ej heller finns under himmelen något annat namn, bland människor givet, genom vilket vi kan bli frälsta» (Apg 4:8-12). [10]

Till sist ställer kanske någon den frågan: Om sammanhanget är så klart att det inte kan bli något missförstånd med översättningen »och över Guds Israel», varför har då inte Svenska Folkbibeln denna? Lika lite som vi i 1 Tim 5:5 har översatt »den verkliga änkan och den ensamstående», lika lite har vi i Gal 6:16 återgett »kai» med »och». »Kai» har här explikativ betydelse, och en sådan innebörd återges lämpligen med ett tankstreck eller med kommatecken eller med »d.v.s.». Det är något helt självklart om vi skall återge texten på riktig svenska. [11]