Av: Ingemar Furberg | Nr 3, 1992 sida 116

Denna fråga ställde fariseerna till Jesus. Och Jesus gav dem detta svar enligt Luk 17:20f: »Tillfrågad av fariseerna när Guds rike skulle komma svarade Jesus dem och sade: Guds rike kommer inte så att det kan ses (med iakttagelse), inte heller skall man säga: Här är det eller där. Ty se, Guds rike är mitt ibland er.» Detta skriftställe har varit mycket omdebatterat. Skall det översättas »ibland er» eller »invärtes i er»? Den frågan kan endast avgöras genom att vi beaktar sammanhanget. Det är Jesu motståndare fariseerna, som ställer den här frågan. Översätter vi då Jesu ord med att Guds rike är invärtes i er, d.v.s. fariseerna, då måste vi fråga oss om Jesus verkligen kan ha sagt något sådant. Gärtner skriver: »Man har ibland översatt ’Guds rike är invärtes i er’, men denna översättning synes mig vara svår att förena med uppgiften om att ordet yttrades till fariseerna… Guds rike är mitt ibland judarna. Jesus driver ut de onda andarna med ’Guds finger’, och det betyder att Guds rike har kommit och är i verksamhet redan nu» (Luk 11:20) (Kommentar till evangelieboken, s 337). [0]

NT 81 översätter däremot »Guds rike är invärtes i er.» Riesenfeld säger att »översättningen ’Guds rike är mitt ibland er’ är frukten av ett rent önsketänkande» (SEÅ 47/1982/ s 98). Härtill skall sägas att fariseerna inte önskade sig ett sådant Jesu rike. Sammanhanget med både det föregående och det efterföljande kräver denna översättning. Jesus säger att Guds rike är närvarande i hans person. I det följande talar han också om sig själv och sin tillkommelse. [1]

Till försvar för sin översättning skriver Riesenfeld att han medger att »det är ovedersägligt att betydelsen ’mitt ibland’ passar bra i sammanhanget» (SEÅ 47/1982/ s 95). Han invänder dock att översättningen »mitt ibland er» inte kan försvaras filologiskt, d.v.s. språkligt, eftersom prepositionen här betyder »invärtes i» er. Men Riesenfeld blir motsagd av prof Hyldahl, Köpenhamn, som påpekar att »det är alltför dristigt och alltför kategoriskt att säga ’språkligt osannolikt’» (SEÅ 47/1982( s 110). Om Riesenfelds översättning säger han: »Jag kan inte frigöra mig från ett litet obehagligt intryck av liberalteologi och psykologi.» Det skall också sägas att prepositionerna i den nytestamentliga grekiskan inte har en så bestämd innebörd, att texten kan förstås utifrån dem och det också i det fall där sammanhanget utesluter en sådan förståelse. [2]

Att Guds rike har kommit säger också Jesus uttryckligen. »Om det är med Guds finger, som jag driver ut de onda andarna, då har ju Guds rike kommit till er» (Luk 11:20). Jesus inleder även sin undervisning med att förkunna: »Tiden är fullbordad och Guds rike är nu här (d.v.s. har kommit nära och är nu här). Omvänd er och tro evangelium!» (Mark 1:14). Jesus säger att riket nu är här, i hans person. Att verbet »vara nära» här betyder detsamma som »är här, har kommit» är uppenbart. Beijer skriver: »I detta ’är nära’ (’engiken’) ligger egentligen att Guds rike är här och nu, det är närvarande både i tid och rum. Det är förhanden, där Jesus drar fram. »Kairos» betyder inte tid i okvalificerad mening, utan den av Gud satta tidpunkten. Jesus säger alltså: »Den utlovade och efterlängtade tidpunkten är inne och Guds rike är nu här» (Kommentar till evangelieboken, s 182). [3]

Att verbet »är nära» betyder »har kommit nära och är nu här», bör inte väcka förvåning. Så är också fallet i Matt 26:46, där Jesus säger: »Nu är stunden här, då Människosonen skall överlämnas i syndares händer.» NT 81 ger i detta fall helt riktigt översättningen »nu är stunden här.» Det skall också påpekas att när »engiken» =är nära i Mark 1:15 och Matt 10:7 översätts med »är här» eller »har kommit», så motsägs detta vanligtvis inte på rent språkliga grunder. Man hänvisar i stället till att dessa bibelverser redan tillhör Q-källan (Q = Quelle), och att verbet just därför måste ha sin vanliga betydelse: »komma nära» (så t.ex. G. Lundström, Guds rike i Jesu förkunnelse, s 139f). [4]

Man menar då att detta är ett ursprungligt yttrande av Jesus. Andra jesusord har bearbetats och omarbetats av den första kristna församlingen, hävdar man, men inte detta. Är nu detta ett äkta ord av honom, kan man omöjligt tänka sig att Jesus skulle ha varit medveten om sitt gudssonskap. Kristologin sägs nämligen ha utvecklats först efter påsk i den kristna församlingen. Jesus själv har som Johannes döparen endast varit medveten om att äga en profetisk kallelse, påstår man. Och därför måste Jesu ord »Guds rike är nu här» uppfattas på samma sätt som Johannes döparens ord, när denne sade: »Omvänd er, ty himmelriket är nära (Matt 3:2). [5]

Men Johannes anger själv mycket klart, vilken skillnad det är mellan honom och Jesus. Han talar om sig själv som »sänd framför Messias» och kallar sig »brudgummens vän», som gläder sig över att höra »brudgummens (Jesu) röst» (Joh 3:28f). Jesus talar också om sina lärjungar som lyckliga ögonvittnen: »Saliga är de ögon som ser det ni ser. Jag säger er: Många profeter och kungar ville se det ni ser men fick inte se det och höra det ni hör men fick inte höra det» (Luk 10:23f). Visst är Jesus, Människosonen, medveten om att vara »den levande Gudens Son» (Matt 16:13-17). Också i det ögonblick han tänker på sitt förestående lidande och kallar sig »den minste i Guds rike» förklarar han sig vara större än Johannes döparen. Jesus, den gudomlige profeten, »är större än Johannes» (Luk 7:28). »Han är själv riket», säger kyrkofadern Origenes. När Jesus sade: Omvänd er och tro evangelium, då förklarade han också sammanhanget. Tiden var fullbordad, och Guds rike var tillstädes, det hade kommit. Guds rike var här, »mitt ibland» människorna, i Jesu person och verk. [6]

Till sist skall Luk 10:8-12 citeras: Jesus sade: »Och när ni kommer till en stad, där man tar emot er, så ät och drick vad de har (att bjuda på), ty en arbetare är värd sin lön. Flytta inte från hus till hus! Och när ni kommer till en stad, där man tar emot er, så ät det som sätts fram åt er, och bota de sjuka där och förkunna: Guds rike är nu hos er. Men när ni kommer till en stad, där man inte tar emot er, gå då ut på gatorna där och säg: Till och med det damm, som har fastnat på våra fötter här i staden, torkar vi av, (till ett vittnesbörd) mot er. Men det skall ni veta att Guds rike är här.» [7]

Messias, den Kommande, har kommit. Därom vittnar vårt Nya testamente. Det skall ni predika, säger Jesus. Men NT 81 säger, att »Guds rike ännu inte är här. Guds rike är snart hos er» låter man texten säga (Luk 10:9) och ger därmed en judisk tolkning av texten. Ty judarna väntade på »den Kommande», Messias, men när han kom som Herrens lidande Tjänare, kände de inte igen honom utan förfor med honom som de ville. (Se vidare Tidskriften Biblicum 6/1981: Artikeln «När kommer Guds rike?) [8]