Av: Ingemar Furberg | Nr 2, 1993 sida 41

Eftersom arbetet med en nyöversättning av Nya testamentet har pågått så länge, kan det vara på sin plats att informera om hur arbetet fortskrider. Som prenumeranter på Tidskriften Biblicum har ni fått ta del av arbetsöversättningar. Dessa skall naturligtvis inte uppfattas som färdiga slutprodukter. De kan närmast ses som »råöversättningar» som skall bearbetas. Sådana bearbetningar har också utgivits i form av provöversättningar. I ännu ett tredje steg följer en bearbetning av dessa, och vi är då framme vid den slutliga versionen. Vi är nu mitt uppe i denna allra sista fas. Endast en del av Apostlagärningarna är ännu inte översatt. [0]

Det är egentligen något helt nytt att den intresserade bibelläsaren får följa ett översättningsarbete från första början. Vanligtvis har det varit så att översättningsarbetets gång inte har varit tillgänglig för offentligheten. Insyn har inte tillåtits. Att vi har gått helt öppet till väga beror på att vi har sett den intresserade bibelläsaren, inte som en komplikation utan som en resurs. Också den bibelläsare som inte är förtrogen med den grekiska texten kan ge och har gett värdefulla bidrag till arbetet. Det är nämligen viktigt för den som arbetar med översättningen att få veta hur texten uppfattas av vanligt folk. Översättningen skall ju inte vara till endast för teologer. [1]

På samma gång har vi bett om hjälp att återge texten på riktig svenska. Det är inte meningen att bibelläsaren gång på gång skall kunna konstatera att här uttrycker vi oss så att man genast förstår att det är fråga om en översättning. Vi vill inte ge läsaren en bibel på »översättningssvenska». Detta innebär nu inte att vi i slutskedet lägger den grekiska texten åt sidan. En engagerad granskare och recensent undrade vid ett tillfälle om inte just detta kunde ske i arbetets slutskede. Men skulle så ske då är risken stor att vi får en parafras, en fri utläggning av texten. En översättare skall säga vad författaren har sagt. En utläggare säger vad han menar. En översättning som återger alla nyanser i varje text blir vanligtvis en lös parafras. [2]

Vill Gud, kan denna översättning av Nya testamentet vara slutförd under senare delen av år 1994. Tacksamt vore om Biblicums läsare också i fortsättningen ville stödja detta arbete med Era böner och Era gåvor. [3]