Av: Lars Engquist | Nr 4, 1993 sida 121

Det är i höst 25 år sedan Stiftelsen Biblicum bildades. Denna tidskrift är organ för Stiftelsen Biblicum. Vi firar jubiléet med tacksamhet för Guds nåd och för att han så rikt välsignat arbetet under dessa år. Äran är Herrens. Han har gjort Biblicum till hjälp och välsignelse för många, både enskilda och grupper, att bevara bibeltron och bli kvar orubbliga vid den lutherska bekännelsen. [0]

Förmodligen skulle den »andliga kartan» se väsentligt annorlunda ut i Skandinavien om Gud inte hade givit oss Biblicum som instrument och sköld i kampen för tron på Guds ord och löften, en kamp som alltid måste föras mot bibelkritik, liberalteologi, falsk unionism, rationalism, svärmeri och alla slags förnekare. Det är fiender som alltid funnits och som tillfogat dem lidanden som gjort profeters och evangelisters och apostlars gudomliga ord till sin ledstjärna, till rättesnöre för sin tro och sitt liv. [1]

En fallen värld och dess herre, Satan, kommer aldrig att förlika sig med och tåla att någon håller Guds ord för den absoluta sanningen och lever och lär efter det. Den kristna historien är full av vittnesbörd om detta. Men den är också och framför allt, full av bevis för att Herren är mäktig att trots Satans ursinne och hat, bevara den rest av människor han utkorat, fasta och orubbliga på ordets och bekännelsens grund. Även ur ett så kort perspektiv som 25 år står det fullkomligt klart att bara Guds nåd och omsorg kan bevara mot Satans list och angrepp på Guds ord och på dem som håller fast vid det ordet. [2]

Mycket av det som hänt i Skandinavien de sista 25 åren måste betecknas som Satans raseri och våldsamma angrepp, gång på gång, mot Gud och hans fasta ord för att bringa många på fall och i olycka. Därför har förnekare inom och utanför de kristna samfundens murar gått allt längre i avfall och okunnighet. Alla verkar vara eniga. Den ropandes röst i öknen har tystnat eller försvagats så att den inte längre hörs inifrån samfunden. [3]

De allra flesta har okritiskt anammat den statliga bibelkommissionens översättning av Nya testamentet, NT 81, trots att den på flera punkter lanserar en annan religion och främmande gudar. De allra flesta har okritiskt antagit svenska kyrkans nya bekännelse enligt utredningen »Bibelsyn och bibelbruk», biskoparnas betänkande som gör rent hus med den gamla lutherska bekännelsen till Bibeln. Med mycket få undantag har alla låtit sig sugas upp av de ekumeniska strömningarna i världen, vilka har liberalteologin och bibelkritiken som gemensam bas och förutsättning. [4]

Resultatet ser vi i dag: Romersk-katolska kyrkan tar ett allt fastare grepp över situationen också i vårt land; nyandliga rörelser får fotfäste och fördärvar många; satanism och olika ockulta företeelser räknas som rumsrena och utövar stor lockelse på människor, inte minst unga. Det är en dom som går över världen. Guds dom för ohörsamhet och förakt för hans ord. Parallellerna med Gamla testamentet, då människor avföll och trotsade Gud, är tydliga. Straffet drabbade alltid de fräcka. Så är avfallet från Guds ord, alla de obibliska lärorna och förnekelserna redan i sig själva en svår dom, när de får härja fritt och utan motstånd skörda så många offer. Det är Guds svar på syndares trots. De som inte vill höra sanningen får tro lögnen till sitt eget fördärv. Detta är domen här i tiden, som förebådar den slutliga vredesdomen. [5]

När vi ser tillbaka på de gångna 25 åren, har mycket hänt också i Biblicum. Tidskriften har kommit ut år efter år, till hjälp och vägledning. Predikanter, präster och teologie studerande har i den haft stöd i sitt arbete för bibeltro och bibelundervisning. Lekmän i hela Skandinavien läser den till hjälp och uppbyggelse i en svår tid. Viktig litteratur har givits ut. Bara några exempel: »Skriften och saligheten» av professor Sig Becker, USA; »Den stora floden» av professor Carl Lawrenz, USA; »Ditt ord är sanning», en samlingsvolym med flera välkända författare; »Det står skrivet», Erlandsson, Danell, Hedegård; »Prästämbetet och teologien» av Ingemar Furberg; »Rättfärdiggörelsen» av Seth Erlandsson; »Att tro utan att se» av Gottfried Wachler. För att nämna några exempel på litteratur från Biblicum. [6]

En mängd kortare och längre teologiska utbildningar har givits. Många kurser och teologiska dagar har hållits runtom i Skandinavien. Bibeltro har förkunnats. Skrifterna har rannsakats. Sanningen försvarats och lögnen avslöjats för att några skulle bli bevarade fasta i den saliggörande tron, utan att låta rubba sig från det hopp som är oss givet. [7]

Biblicums opus magnum är bibelöversättningsarbetet. Vi har inte bara kunnat nöja oss med att avslöja de allvarliga felen i NT 81. Vi måste ge svenska folket ett alternativ. Vi måste ge folket en bibelöversättning som så troget som möjligt återger vad källorna säger. Och vi måste göra det på ett begripligt och vårdat nutidsspråk. Det arbetet är nu så långt framme att vi planerar att med Guds hjälp avsluta arbetet redan i början av 1995, så att det kan ges ut under året tillsammans med en reviderad översättning av Gamla testamentet. Om Gud vill får vi alltså under 1995 en korrekt bibelöversättning av Gamla testamentet att sätta, inte minst, i våra ungas händer. Stiftelsen Biblicum tackar Gud för trofasta medarbetare här hemma och runtom i världen. Vi tackar Gud för en trogen läsekrets med generösa understödjare och förebedjare. [8]

I 25 år har Stiftelsen Biblicum fått verka. Ofta i snålblåst, ofta i storm och motvind. Men Herren har i sin nåd gett en fortsättning och låtit oss se många goda frukter. De frukter vi ber om och arbetar för är att många skall tro att Guds ord är sanning och vill bli bevarade i den tron. Blir det 25 år till? Vi vet inget om framtiden här nere, inte heller hur lång den är. Vill Gud att detta arbete för hans ord skall fortsätta, så behöver vi stora offer av trons folk. Vi behöver nya insatser av Er som arbetat och stött oss. Vi behöver nu få ut tidskriften till nya läsare. Vi behöver nya medarbetare. Vi behöver pengar och mycket förböner. [9]

Stiftelsen Biblicum och Tidskriften tackar för de gångna åren och särskilt för året som nu går till ända! Gud välsigne er alla med rika och goda jul- och nyårshelger! Kom ihåg någon med en gratisprenumeration 1994 på Tidskriften Biblicum! [10]