Av: Lars Engquist | Nr 2, 1994 sida 53

Med detta nummer av tidskriften inbjuder vi våra läsare till en ny serie mycket intressanta och grundliga studier av Bibelns sista bok, Uppenbarelseboken. För många har denna bibelbok framstått som en så svår bok, att man sagt att man inte ens skall försöka förklara eller förstå den. För andra har den blivit anledningen till ändlösa spekulationer. Man har i denna bok velat se förklaringar och förutsägelser till alla större världspolitiska händelser och använt den som en slags tidtabell för att kunna ange när Kristus och domens dag skulle komma. Man har också tyckt sig kunna läsa ut förutsägelser om ett synligt jordiskt tusenårsrike med väldiga väckelser och om att Kristus skall återkomma inte bara en gång, utan två gånger till jorden. En gång för att upprätta tusenårsriket och en gång för att hålla dom. [0]

1985 kom ett epokgörande arbete om Uppenbarelseboken och dess förståelse ut i USA av Professor Siegbert W Becker. Det måste betecknas som ett av vår tids viktigaste teologiska arbeten. Här visar Becker, att Uppenbarelseboken skall tolkas och förstås med hjälp av andra böcker i Bibeln enligt principen »Skrift skall med Skrift förklaras», och att den är en välsignad tröstebok för Guds folk under svårigheter och lidanden som möter här i världen. Becker visar att Uppenbarelseboken inte alls skall gömmas undan, utan istället lyftas fram och läsas och begrundas som Guds Ord, som överlämnats åt oss genom uppenbarelse och andeingivelse. Någon har sagt, att Becker givit oss Uppenbarelseboken tillbaka igen med sin grundliga och klara kommentar. [1]

Med målsättningen att senare kunna ge ut hela Beckers bok påbörjar vi nu publiceringen av valda delar ur boken och hoppas på läsekretsens respons i form av frågor och synpunkter. Denna serie skall också ses som ett led i Biblicums bibelöversättningsarbete. Vi fortsätter att publicera provöversättningar av nya Testamentets böcker. Med Guds hjälp hoppas vi kunna slutföra bibelöversättningsarbetet för utgivning 1995. [2]

Tidskriften Biblicum är i stort behov av sina läsares understöd och hjälp. Vi är mycket tacksamma för all den hjälp och uppmuntran vi får. Den är en förutsättning för fortsatt arbete. Gratisexemplar, för dem som vill hjälpa till med att sprida kännedom om vårt arbete, kan rekvireras från expeditionen. [3]