Är barnen heliga redan innan dop?

Av: Lars Engquist | Nr 3, 1995 sida 101

Fråga:

I 1 Kor 7:14 skriver Paulus »Den icke-troende mannen är helgad i och genom sin hustru, och den icke-troende hustrun är helgad i och genom sin man, då han är en broder, annars vore ju era barn orena, men nu är de heliga.» [0]

Betyder detta att troende föräldrars barn är heliga och skickade för Guds rike, att de är renade och frälsta genom sina föräldrars tro och helighet och att de därför egentligen inte skulle behöva döpas som små? [1]

Svar:

Gud har i sitt allvisa råd beslutat och förklarat att han bjuder oss sin nåd genom nådens medel. Själv är han inte bunden av nådens medel för sitt handlande med oss. Men oss har han bundit att använda nådens medel för att vi skall vinna frälsningen och saligheten, Mark 16:16, Tit 3:5ff, Joh 3:5. Om vi vill att våra barn skall bli frälsta måste vi använda nådens medel. Ty barnen är födda i synd och av naturen vredens barn, oheliga och orena. [2]

Vi kan ju inte predika evangelium för de nyfödda små så att de kan förstå. Men Gud utför genom dopet med de små samma verk som han gör när vuxna hör och tror det predikade evangeliet. Dopet renar från synden, föder på nytt och frälsar oss. Joh 3:3, 5 och Titus 3:5. Därför har Herren Gud själv befallt oss att döpa barnen, Matt 28:19-20. Gud vill att alla människor skall bli frälsta och komma till insikt om sanningen. Men ingen kan bli frälst utan Kristus, utan att komma till honom. I dopet för vi barnen till honom. Löftena om frälsning och salighet gäller också barnen. För att få del av det löftena utsäger, måste också barnen komma till Jesus och in i hans nådesförbund. Det gör de genom det heliga dopet. [3]

Apostelns ord i 1 Kor 7:14 måste ses mot bakgrund av föregående vers, där han säger: »Om en hustru har en man som inte är troende, och denne är villig att leva tillsammans med henne, så må hon inte förskjuta mannen.» Men blir då inte den kristna kvinnan »orenad» genom sitt äktenskap med en hedning? På den frågan svarar aposteln: »Den icke troende mannen är helgad i och genom sin hustru och den icke troende hustrun är helgad i och genom sin man, då han är en broder. Annars vore era barn orena, men nu är de heliga.» Ordet »helig» har inte här betydelsen kristen. Det används här i vidare mening. Att den hedniske mannen är helgad i och genom sin troende hustru, innebär ju inte att han blir en kristen genom sitt äktenskap. Samma är förhållandet med barnen. Att barnen inte är »orena» utan »heliga» innebär inte att de har blivit »kristna», därför att de är födda av en kristen mor. I denna vers avhandlas inte barnens ställning »inför Gud», utan förhållandet »inför människor». Detta hindrar dock inte somliga från att använda sig av denna vers för att tillbakavisa Skriftens lära om arvsynden. [4]