Av: Lars Engquist | Nr 3, 1995 sida 75

1. Bibeln säger att domens dag kommer

Det är så överväldigande tydligt och klart framställt i Bibeln, Böckernas Bok, att domens dag verkligen kommer. Du kan läsa om det i Matteus 13:47ff, 16:27, 22:11ff, 24:14ff, hela kapitel 25, i Markus 13, i Lukas 12:35ff, 13:23ff, 17:24ff, 21:25ff, 2 Petrus 3, och på många ställen i Uppenbarelseboken, för att bara nämna några bibelord, som säger att Gud har bestämt och fastställt en dag då han skall döma världen. [1]

2. Världens barn skrämmer andra med domens dag och är själva rädda för domen

Historien är full av spekulationer om en domedag. Politiker talar om en domedagsbomb, som skall utplåna allt. Miljöaktivister talar om en förestående miljökatastrof, som blir en domedag över jorden. T.o.m. otrosmänniskor säger ibland så aningslöst om människor som har gjort dem något ont: »De kommer att få igen det. Om inte förr så på domens dag.» Domens dag finns på något sätt i människans medvetande. Den oroar och skrämmer. Människor försöker på allt sätt att förtränga och göra sig fria från hotet om den dom, som hänger över dem och förmörkar tillvaron, Rom 8:22. [3]

Men den överväldigande majoriteten av människorna har, ända sen Noas dagar, blankt förnekat att det alls kommer nån sådan dom. De hånar oss som tror att det kommer en dom. [4]

3. Guds barn tror att domens dag kommer därför att det står så i Guds ord

Alla rätta kristna tror och talar om att domens dag kommer och nu står för dörren. Vi tror det därför att Guds Ord säger det, 2 Petr 3. Alla, som förnekar det eller förvränger vad som står skrivet om domens dag, avvisar vi. Det står skrivet på så många ställen i den heliga Skrift. Och det är helt avgörande för oss vad Gud själv säger i sitt Ord. Ty Guds Ord är sanning. Vi väntar domens dag, därför att det står skrivet att den kommer, 1 Tess.5:1-11. [6]

4. Alla skall församlas inför domarens tron på den dagen

På domens dag kommer Herren Kristus tillbaka i synlig gestalt, 2 Tess 1:7, 8. [8]

Han kommer i stor härlighet, tillsammans med alla sina heliga änglar, Matt 25:31ff. [9]

Då skall alla människor församlas inför härlighetens tron, där domaren sitter. Levande och döda, onda och goda, stora och små skall så inför tronen, Upp 20:11-13. [10]

Och han skall skilja dem ifrån varandra, Matt 25:32. [11]

5. Men du, som lever i tron att Jesus är din frälsare, du kommer inte under någon dom

Precis som domssöndagens evangelium så tröstande börjar med glädjens budskap för Guds barn, och precis som domens stora dag skall börja med samma glädjebudskap för Guds barn, så vill jag trösta dig, som är ett Guds barn, i detta studium, medan vi fortfarande är kvar här i Tåredalen. På Herrens befallning förkunnar jag, att detta glädjens budskap avser dig, som visserligen är en skröplig syndare, men lika visst genom hans nåd är Guds eget, välsignade barn: »Kom, ni min Faders välsignade, och tag i besittning det rike som är tillrett åt er från världens begynnelse!» Matt 25:34. Det gäller dig, som tror att Jesus är din Frälsare. [13]

Gud uttalar aldrig någon dom eller något hot över dem som är hans barn genom tron på Herren Jesus. Domsförkunnelsen och varningarna för straff och död avser dem som inte tror på Jesus. Guds barn är fria från hot och dom. Vår Frälsare betygar detta i Johannesevangeliets 5 kapitel och 24 vers, som vi allihop tacksamt borde lära oss utantill: »Sannerligen, sannerligen säger jag eder: Den som hör mina ord och tror honom som har sänt mig han har evigt liv och kommer inte under någon dom, utan har övergått från döden till livet.» [14]

Du, som är ett Guds barn, har alltså redan övergått från döden till livet. Du äger redan himmelrikets alla skatter i Guds nåd. Vad det betyder skall du glädja dig åt. Det betyder, att du är hans egen ögonsten, och att alla hans rika löften är dina, Rom 8:17. Löftena är givna för att du skall tro på dem och leva av dem och frimodigt hämta ut allt du behöver av dem, genom dina böner. [15]

Att du inte kommer under någon dom, det betyder, att du inte längre behöver ängslas när svårigheter och prövningar drabbar dig. Det betyder att du inte behöver tänka, när det tunga korset läggs på dig, att det skulle vara straffet för något ont, som du har gjort. Han har ju lovat att du inte kommer under någon dom. Ty domen och straffet för all synd, har Kristus tagit på sig och lidit i ditt och alla syndares ställe. [16]

Att Du inte kommer under någon dom, det betyder, att Du inte behöver gripas av skräck, utan kan vara lugn och trygg när Du själv plötsligt ställs inför döden. I dödens minut skall han sända ut sina goda änglar för att hämta Dig hem till Abrahams sköte, till Paradiset och den eviga, outsägliga sällheten i himlen. »Sannerligen säger jag Dig, idag skall Du vara med mig i Paradiset», Luk 23:43. [17]

Att du inte kommer under någon dom, det bekräftas också av det heliga evangeliet, som visar att Kristus, Domaren, på den dagen skall begynna med Guds Hus. Han skall börja med att tala till sina får, de troende, som av änglarna ställts på högra sidan om tronen. Med dem skall han inte hålla rannsakan. Över dem skall han inte fälla någon dom. Han skall i stället börja med att bevisa att löftesordet var sant, att hans barn inte kommer under någon dom. Ty han skall börja domens dag med de befriande och härliga orden: »Kom, ni min Faders välsignade, och tag i besittning det rike som är tillrett åt er från världens begynnelse», Matt 25:34. [18]

När vi nu vet detta, då har vi inget att frukta. När tecknen visar sig i skyn och anskriet hörs, som bebådar hans återkomst, då får du, som är ett Guds barn, vara mycket glad, och frimodigt lyfta upp ditt huvud. Då nalkas din förlossning. Då kommer din slutliga befrielse, Luk 21:27, 28. [19]

6. Det är de som redan nu står under lagens dom som då skall rannsakas. Deras gärningar skall prövas inför lagen och därefter skall de dömas i Herrens stora dom.

Trots att Jesus har offrat sitt dyra blod och givit sitt liv till försoning för alla världens synder och Gud därför erbjuder oss nåd med fullständig förlåtelse, så väljer många att i stället stå kvar under lagens tunga krav och dom och förbannelse. Lagen är god. Men lagen kräver ju fullkomlighet. »Ni skall vara fullkomliga, såsom er himmelske Fader är fullkomlig», Matt 5:48. Därför att ingen mer än Jesus är fullkomlig, och alla vi andra är syndare, Mark 10:18, så blir Guds goda lag en domare över alla som står under den. Det ser vi av evangeliet, att Jesus på yttersta domen skall säga: »Gå bort ifrån mig, ni förbannade, till den eviga elden», Matt 25:41, eftersom ni inte uppfyllt lagens krav på fullkomlig kärlek och barmhärtighet. [21]

Under lagens dom står du, som tänker att du är rättfärdig inför Gud om du håller lagen, eller gör så gott du kan. Guds stränga lag avslöjar alla brister. Du räcker inte till. Du kan aldrig bli rättfärdig genom lagen, eftersom du aldrig kan hålla Guds lag till punkt och pricka. Förtröstar du på din fromhet, på dina gärningar eller på din lydnad, så är lagen en sträng domare, som avslöjar hur du misslyckats. Du blir avslöjad, om inte förr så på domens dag, när allt skall dras fram i ljuset, 1 Kor 3:13. [22]

Under lagens dom står du som förkastar lagen och inte bryr dig om vad den säger, fastän du vet bättre. Under lagens dom står alla som försöker trösta sig med att Guds lag är omodern, att Guds lag inte är så tydlig eller sträng, eller med sitt »Jag är i alla fall inte den värste syndaren», och alla som säger att Gud inte menar allvar med sina bud. Under lagens dom står den som försvarar och ursäktar synden. Det gäller lika mycket dig som är gammal som det gäller dig som är ung. Du kan inte förakta lagens stränga förbud mot girighet och habegär, eller lagens klara bud om att du skall dela med dig åt den som inget har, utan att drabbas av dess dom. Du kan inte sätta dig över lagens bud om att förlåta din nästa. Då drabbas du av lagens dom. Du kan inte förringa lagens allvarliga förbud mot otukt, mot att följa köttets begärelser och börja att leva i otrohet eller börja leva som gift, utan att vara gift. Du ställer dig under lagens dom, när du trotsar lagen och handlar mot den och mot ditt samvete och förnekar domen. [23]

Under domen står också de som lever utan lag. Skriften säger att också den laglöse skall dömas. »Alla de som utan lag har syndat skall ock utan lag förgås. Och alla de som med lag har syndat skall genom lag bli dömda», Rom 2:12. Herrens dom är sträng. Inga villkorliga domar skall avkunnas. Bara livstidsdomar, som inte kan överklagas: »Gå bort ifrån mig, ni förbannade, till den eviga elden!», Matt 25:41. [24]

7. Lev därför som Guds barn var dag du har kvar att leva! Lev av hans nåd, så kommer du inte under domen.

Domens dag är nu närmare än någonsin. Därför är det viktigare än allt annat, att du lever av nåden, som ett Guds barn, med ett rent samvete, att du lever och dör i tron på Jesus som din Frälsare och håller fast vid den goda bekännelsen till allt Guds Ord. Om du lever av nåden, berömmer du dig inte av din kärlek och barmhärtighet utan bekänner att du är en fattig syndare med alla fel och brister: »Herre, när såg jag dig husvill och gav jag dig någon stans att bo? När såg jag dig naken och gav jag dig kläder? När såg jag dig hungrig och gav jag dig något att äta?» [26]

Ingen blir salig för sin barmhärtighets skull eller för sin kärleks skull. Saliga blir vi av idel nåd, endast för Kristi skull, för Hans barmhärtighets och kärleks skull. Men alla Guds barn är angelägna att visa barmhärtighet och ivriga att göra kärlekens gärningar. Detta är frukter som kommer av deras tro på Jesus. Det är bevis på att de lever i nåden, att de lever det nya livet i tron på Jesus som Frälsare. Det är frukter av att vi själva har fått så mycket nåd och barmhärtighet och kärlek av Gud. Lev som Guds barn av nåden genom tron på Jesus, så har du syndernas förlåtelse och kommer inte under någon dom. Det är fast och visst! I Jesu namn, Amen. Matt 25:31-46. [27]