Av: I. F. | Nr 4, 1995 sida 128

Att intresset kring bibelöversättningsfrågor är stort får vi många bevis på. I ett av vårens nummer av Hedvig Eleonora församlingsblad skriver Gunnar Dahmén, tidigare ledare för de kristna programmen i radio och TV, under rubriken »En ologo» /dvs »på kort tid») följande: [0]

Säger konung Agrippa, att Paulus på kort tid har närapå övertalat honom att bli kristen?

»När Paulus som fånge i Cesarea väntar på båtlägenhet till Rom, får staden besök av konung Agrippa och Paulus får tillfälle att lägga fram sin sak. Han ger en kortfattad skildring av sitt liv och den kallelse han fått. Agrippa blir så tagen av hans berättelse att han säger: »Föga fattas att du gör mig till kristen» (Apg 26:28). Så stod det i 1917 års Nya testamente men i den nu gällande översättningen från 1981 heter det: »Det går för fort för dig att få mig till kristen.» För mina öron låter den sistnämnda versionen spydig, som toge han inte Paulus på allvar. Men det framgår av Apg att Agrippa var imponerad och så var hans drottning Bernice.» [2]

Bo Giertz har också en liknande översättning: ’Det fattas inte mycket så övertalar du mig att bli kristen’. En genomgång av ett antal biblar på olika språk ger emellertid vid handen, att man vanligtvis uppfattar det grekiska ordet »oligoo» temporalt. De olika översättningarna beror på, att detta grekiska ord uppfattas olika. Det betecknar något som är begränsat, kort – i fråga om avstånd i tid eller rum – något som ligger nära. »Dahmén skriver: »Det mest sannolika är väl ändå att det är fråga om innehållet i den kristna tro, som Agrippa kommer nära. Det är ju också det intressanta. Tänk om han blivit kristen! Vad var det som kan ha legat i vägen? Vi har alltid anledning att fråga oss vad det är som kan stå i vägen för kristen tro. Är det något som beror på oss själva eller något i läran?» [3]

Eller säger han, att Paulus går hastigt fram i sitt övertalningsförsök?

Dahmén hävdar alltså att uttrycket »en oligo» avser det kristna trosinnehållet. Med sina ord skulle då Agrippa ha bekänt att han »nära på» var en kristen. Det fattades inte mycket. Men ger vi akt på Paulus svar på Agrippas yttrande, så blir intrycket något helt annat. Paulus svarade honom: »Snart eller senare» – jag skulle önska inför Gud att inte bara du utan alla som i dag lyssnar på mina ord blev som jag, bortsett från dessa bojor.» Det kan knappast ha varit så att Agrippa stod på Paulus sida och i det närmaste var en »kristianer», en kristen. Ordet i fråga var ett smädeord på Kristi lärjungar (se härtill artikel i tiskriften »Revue Biblique» 1994) och förekommer tre gånger i Nya testamentet (Apg 11:26, 26:28, och 1 Petr 4:16). Detta smädeord tog sedan de kristna upp. De bekände sig som kristna. Att vara kristen blev för dem ett ärenamn. I vår översättning har Agrippas ord översatts så: »Du går fort fram i ditt försök att övertala mig och göra mig till kristen.» »En oligo» har då fått en temporal innebörd (»in a short time»). [5]