Biblicum är en fri akademisk institution, som har Bibeln som sitt forskningsobjekt. Liksom behovet är stort av akademiska specialinstitutioner som Kemicum, Fysicum etc., är behovet också stort av ett Biblicum, ett informations- och forskningscentrum, som koncentrerar sig på studiet av Bibeln.

Biblicum är inte bundet till någon organisation eller till staten, utan ägs av en fristående stiftelse, som grundades den 8 oktober 1968. Stiftelsen Biblicum får inte något statsunderstöd och vill inte heller ha det och är därför för sin ekonomi helt beroende av frivilliga gåvor. Friheten att i allt låta forskningsobjektet bestämma innehållet i bibelundervisningen är för Biblicum omistlig.

Biblicum är en serviceinstitution för alla som vill tränga djupare in   i Bibelns värld. Biblicums forskare står till tjänst med information och föredrag om Bibeln. Ett forskningsbibliotek började  byggas upp i föreståndarens bostad i Gamla Uppsala 1970. Två år senare, 1972, flyttade Biblicum till en större fastighet på Södra Rudbecksg. 6 i Uppsala. 1998 flyttade Biblicum på nytt och dess adress är nu Hantverkaregatan 8 B i Ljungby. Biblicumsforskningsbibliotek är en resurs för alla som vill fördjupa sig i de bibliska skrifterna. Biblicums motto är: Quod non est Biblicum non est theologicum, vilket fritt kan översättas: ”Det som inte är bibliskt är inte rätt teologi.”

 

Bibeln och vetenskapen

Hur förhåller sig Bibelns uppgifter till vetenskapliga rön? Hur ska bibelforskning kunna bedrivas vetenskapligt, när forskningsobjektet räknar med utomvärldsliga fenomen som verkliga? Vilken bild får  vi av Bibeln i historiens och arkeologins ljus? Sådana frågor tas upp i Biblicums skriftserie ”Bibel och vetenskap” från 1972. Då utkom fem viktiga skrifter i denna serie.

Här några citat ur nr 4 i denna serie: ”Vetenskaplighet är en fråga om saklighet. De påståenden som görs måste underbyggas med verifierbara hänvisningar, med skäl som kan prövas. Ett vetenskapligt studium utesluter därför inte förutsättningar, bara dessa redovisas.” ”En forskning som utgår ifrån förutsättningen att under inte kan ske, dvsytterst att den Gud som Bibeln vittnar om inte finns, är inte förutsättningslös, och den blir ovetenskaplig eller motsäger sig själv, om den hävdar att den är förutsättningslös.” ”Varken den historisk-kritiska bibelvetenskapen eller bibeltrogen bibelforskning är förutsättningslös. Men man utgår från olika förutsättningar.” ”Att Bibelns självvittnesbörd är sant och Bibeln sålunda som Guds ord en enhet är en fundamental förutsättning för den kristna tron.”

Bibeln och bibelsynen

Utifrån en materialistisk och mekanisk världsuppfattning har Bibeln utsatts för mycken kritik. Bibeln utgår ju frånGuds existens, att Gud verkligen och ofta oberoende av mekaniska orsakssammanhang ingripit i vår värld. ”Förbibeltolkare som verkligen vill förstå vad bibeltexterna säger borde det vara självklart att inte bortse från den gudstro och historiesyn som Bibeln ger uttryck åt och påstår vara sanningen. Det är ju inte vad otroende människor tror som ska läggas till grund för tolkningen. När bibeltexterna talar om Guds ingripande i vår verklighet som verkliga, historiska händelser inför ögonen på en rad människor, får inte ögonvittnenas vittnesbörd automatiskt betraktas som osanna, eftersom det som sägs ha ägt rum inte kan ske enligt en ateistisk vetenskapssyn” (Seth Erlandsson i boken ”Bibeln – myt eller uppenbarad sanning?”).

Kan skepticism gentemot Bibelns anspråk styrkas med vetenskapliga data? Biblicums svar är nej. Läs om dessa spännande ting i Biblicums två handböcker från 1971: ”Det står skrivet” och ”Ditt Ord är Sanning”.

Bibeln och dess översättning

Tidskriften Biblicums redaktör (SE) skrev redan 1975: ”Arbetet på en ny bibelöversättning är viktigt och nödvändigt. 1917 års kyrkobibel har inte bara ett föråldrat språkbruk i flera avseenden, den felöversätter i alltför många fall textens innehåll. Men ska en statlig bibelkommission som representerar en för forskningsobjektet främmande bibelsyn ensam få gripa sig an denna viktiga uppgift? I skriften Profet och profetia enligt Bibeln (1975) klargör Biblicum nödvändigheten av ett bibelöversättningsarbete, som endast söker återge Bibelns egna synsätt och inte liberalteologers teorier.”

Biblicums översättningsarbete kom fr o m 1983 att ske i samarbete med Stiftelsen Bibeltrogen Bibelöversättning (som senare fick namnet Stiftelsen Svenska Folkbibeln). Teol dr Ingemar Furberg ledde arbetet med Nya testamentet. Det kröntes med att Nya testamentet förelåg i nyöversättning 1996. Översättningsarbetet fortsatte därefter med Gamla testamentet under ledning av SE så att en helbibel skulle kunna utges. Det blev en verklighet i slutet av 1998 under namnet Svenska Folkbibeln. Översättningen av Gamla testamentet fick begränsas till delvis en revision av kyrkobibeln 1917 och delvis en nyöversättning så att en ny helbibel kunde föreligga före den bibelkritiska Bibel 2000. Översättningsarbetet har därefter fortsatt med en grundlig revidering av GT och en språklig bearbetning av NT. Folkbibeln 2015 har nästan blivit en studiebibel, för den har försetts med många upplysande noter till texten, i synnerhet till GT som tidigare hade ytterst få sådana. ”Uppslagsdelen” längst bak har dessutom blivit avsevärt större och kartorna är nya.

Föredragsserier och kurser

Fr o m året efter Stiftelsen Biblicums tillkomst har en rad kurser och föreläsningar hållits på olika håll i landet. Efter en Biblicumkurs i Växjö den 3–14 augusti 1970 skrev en deltagare: ”Som teologie studerande i Uppsala upplevde jag en oerhörd kontrast mellan den ytliga, bibelkritiska universitetsteologien och Biblicums djupa, skrifttrogna undervisning, en sann teologi” (se tidskriften Biblicum nr 5/1970, s 206ff).

Prof. Beckers uppskattade föreläsningar vid Biblicums sommarkurs i Umeå 1972 finns utgivna i bokform medtiteln Skriften och Saligheten. Becker återkom flera gånger till Biblicum som gästforskare och föreläsare. Under tre månader 1977 (mars–maj) höll han följande uppskattade föreläsningsserier: 12 föreläsningar över Romarbrevet, 13 föreläsningar över Uppenbarelseboken, 12 föreläsningar över Bibliska lärofrågor samt 12 föreläsningar över Bibelns böcker. Dessa föreläsningar är simultantolkade till svenska och finns inspelade på kassett tillsammans med många, många fler. Bland dessa kan nämnas serien ”Vad är kristendom?” av SE från 1979–81. Den består av 69 föredrag. Inspelningarna finns som mp3-filer på biblicum.se > Undervisning > Biblicumföredrag.

Böcker

Den som vill fördjupa sig i Bibeln och biblisk kristendom kan förutom genom att lyssna till inspelade föredrag studera en rad böcker som Biblicum gett ut eller marknadsför. Förutom de ovan nämnda bl a:

Vädjan om hjälp

Vi vädjar till alla som förstår värdet av ett fritt bibelforskningscentrum för information och forskning att ekonomiskt stödja Stiftelsen Biblicum. Utan trogna understödjare kan Biblicum inte fullfölja sin viktiga uppgift.

För gåvor inom Sverige finns flera alternativ:

  • Bankgiro 251-4701
  • Swish 123 626 9633
  • Handelsbanken, clearing: 6806, kontonummer: 305 320 718 Utanför Sverige används eurobetalning:
  • IBAN: SE34 6000 0000 0003 0532 0718,

BIC/SWIFT: HANDSESS.

Hjälp oss sprida våra skrifter! Inte minst studerande och lärare  behöver en saklig information om Bibeln och bibelforskningen, som inte tar sin utgångspunkt i förlegade bibelkritiska teorier utan noggrant presenterar biblisk tro och historiska fakta om Bibeln. Hjälp oss också få flera understödjare och prenumeranter på vår tidskrift!

Närmare upplysningar om Biblicums skrifter, föredrag och forskningsarbete kan fås av Biblicums verksamhetsledare Ingvar Adriansson, epost: ingvar.adriansson@biblicum.se (tfn 070-3938127). Adressen till Biblicum och dess expedition är Hantverkaregatan 8 B, 341 36 Ljungby.

En kompletterande bearbetning och uppdatering av artikeln ”Vad är Biblicum?” från Biblicum nr 6/75. SE