När det gäller olika översättningar av en bibeltexts ord och uttryck, förblir sakinnehållet i de flesta fall detsamma. Också den som läser en mindre bra översättning kan förstå textens huvudmening rätt, om han låter skrift tolka skrift, d.v.s. ser det enskilda stället i andra liknande skriftställens ljus. En sådan bibelläsare utnyttjar inte en felöversättning till att föra fram en lära, som klart strider mot Skriftens undervisning i övrigt. Det finns emellertid fall, när översättningen av någon vers eller något ord fördunklar eller t.o.m. förvanskar den rätta innebörden, i synnerhet om versen i fråga ses isolerad i förhållande till Skriftens övriga undervisning. Vi skall i det följande peka på några bibelställen, som översatts olika. [0]

 

2 Krön. 24:2 – 2 Kon. 12:2

I 2 Krön. 24:2 står det enligt Svenska kyrkobibeln av år 1917 (SKB): »Och Joas gjorde, vad rätt var i Herrens ögon, så länge prästen Jojada levde.» Denna översättning stämmer med den hebreiska grundtexten, som riktigt ordagrant lyder: »… alla prästen Jojadas dagar.» Längre fram i kapitlet får vi veta att man efter Jojadas död avföll från Gud (v. 17ff). [2]

I 2 Kon. 12:2 står det enligt SKB: »Och Joas gjorde, vad rätt var i Herrens ögon, så länge han levde; prästen Jojada hade varit hans lärare.» Om denna översättning är riktig föreligger här en direkt motsägelse i Bibeln. Enligt 2 Krön. 24:2 handlade Joas rätt, bara så länge prästen Jojada levde, enligt 2 Kon. 12:2 däremot hela livet ut. Går vi emellertid tillbaka till, den hebreiska grundtexten för 2 Kon. 12:2, finner vi att SKB:s översättning inte är korrekt. Ordagrant står det: »Och Joas gjorde vad rätt var i Herrens ögon, alla hans dagar som prästen Jojada undervisade honom.» Det står alltså inte »så länge han levde», utan det är fråga om alla de av hans dagar som prästen Jojada undervisade honom. I detta fall har sålunda en uppenbar motsägelse i Bibeln sin grund i en felaktig översättning. Jag har emellertid likväl träffat personer, som utan att kunna ett ord hebreiska ändå förstått att 2 Kon. 12:2 är felöversatt, detta därför att de låtit skrift tolka skrift. [3]

 

Upp. 13:8

SKB översätter: »Och alla jordens inbyggare skola tillbedja det, ja, envar som icke harsitt namn från världens begynnelse skrivet i livets bok. det slaktade Lammets bok.» [5]

Normalupplagan av år 1883 Översätter: »Och alla som bo på jorden skola tillbedja det,de vilkas namn från världens grundläggning icke äro skrivna i det slaktade Lammets livsbok.» [6]

Hedegård översätter: »Alla som bor på jorden skall tillbedja det, med undantag av demvilkas namn Lammet har skrivit i livets bok – Lammet, som är slaktat från världens skapelse.» [7]

Enligt Hedegård är det sålunda fråga om att Lammet är slaktat från världens skapelse (eller grundläggnling), enligt de båda andra översättningarna att namnen är skrivnafrån världens begynnelse (eller grundläggning). Någon har frågat mig om det föreligger olika handskrifter till denna vers, som är upphovet till dessa olika översättningar. Svaret är nej. Ordagrant står det enligt samtliga handskrifters grekiska text: »de… vilkas namn icke är skrivna i livets bok Lammets som slaktats från världens grundläggning.» Somliga vill föra uttrycket »från världens grundläggning» till »skrivna», som står tidigare i satsen, men i grundtexten följer detta uttryck direkt på »som slaktats», och det finns ingen anledning att ändra dess plats i satsen. [8]

 

Rom. 11:26a

Detta är ett nyckelställe för tolkningen av hela Rom. 11. SKB översätter: »och skall hela Israel bliva frälst.» [10]

Normaluppl. 1883 översätter: »Och skall hela Israel varda frälst.» Hedegård översätter: »När detta har skett, skall hela Israel bli frälst.» [11]

Vad saken här gäller är översättningen av det lilla grekiska ordet houtås. Det betyder »så, på så vis, sålunda» och sammanfattar vanligtvis vad som sagts i det föregående. Den närmast till hands liggande översättningen är därför: »Och på så vis skall hela Israel bli frälst.» Många vill dock tolka »så» i Rom. 11:26a temporalt, d.v.s. liktydigt med »därpå, sedan», och därigenom får versen en helt annan innebörd. [12]

Rom. 16:26

SKB översätter: »som… enligt den evige Gudens befallning blivit med stöd av profetiska skrifter kungjord bland alla hedningar…» [14]

Normaluppl. 1883 översätter: »som… nu har blivit uppenbarad och genom profetiska skrifter, enligt den evige Gudens befallning, kungjord bland alla hedningar…» [15]

Hedegård översätter: »som nu har blivit uppenbarad och genom profetiska skrifter enligt den evige Gudens befallning kungjord för alla hedningar…» [16]

I detta fall är skillnaden inte så stor, men det är ändå en viss skillnad om evangelium om Jesus Kristus kungöres med stöd av profetiska skrifter eller genom profetiska skrifter. Det sistnämnda uttrycket är starkare. Ordagrant efter den grekiska grundtexten står »genom profetiska skrifter». Med hänsyn till NT:s vittnesbörd i övrigt finns det ingen anledning att inte behålla »genom». De profetiska skrifterna själva vittnar om Kristus, jfr Luk. 16:29-31; 24:27, 44; Joh. 5:39, 45-47. »Kristus dog för våra synderenligt Skrifterna…» (1 Kor. 15:3f). »Om honom bära alla profeterna vittnesbörd och betyga, att var och en som tror på honom skall få syndernas förlåtelse genom hans namn» (Apg. 10:43). [17]