TAG VÅRA PÅ BIBLICUMS TEOLOGIUNDERVISNING!

Av: Red. | Nr 3, 1978 sida 69| Ansvarig utgivare: Seth Erlandsson

Biblicum hälsar alla läsare hjärtligt välkomna till våra föreläsningar i Piteå-Skellefteå den 7-9 augusti. Vidare vill vi fästa uppmärksamhet på den viktiga teologiundervisning, som ges vid institutionen i Uppsala sedan höstterminen 1977. Följande kommer att behandlas under läsåret 1978/79:

Inom ämnet Bibelteologi: Detaljexegetisk genomgång av 1 Mos. 1:1-25:11 samt av Galaterbrevet. Genomgång av samtliga böcker i NT, deras ursprung, uppbyggnad och innehåll. Inom ämnet Historisk teologi: Kurser om fornkyrkan fram till 324, från Konstantin till Karl den Store, Medeltiden fram till 1300, De ekumeniska trosbekännelserna (den apostoliska, nicenska och athanasianska) samt Augsburgska bekännelsen och dess apologi.

Syftet med Biblicums teologiundervisning är att hjälpa till ett vördnadsfullt, grundligt och vetenskapligt studium av den heliga Skrift. Det bibelteologiska studiet är hjärtpunkten i Biblicums arbete: ett grundligt, intensivt och vördnadsfullt studium av de heliga texterna. Studierna skall ge en klar insikt i dessa och ge de studerande övning i att troget tillämpa deras innehåll, särskilt Skriftens grundläggande budskap om lag och evangelium. Studiet i ämnet historisk teologi vill visa hur vår Gud och Frälsare har regerat i nåd och dom mitt ibland allt det som har hänt i världen alltifrån vår Frälsares himmelsfärd fram till idag. Ett studium av kyrkans historia bekräftar att Gud har låtit allt tjäna sitt syfte att genom evangelium samla en kyrka av troende från alla folk. Det visar också hur förvända tankar och syndiga handlingar hos människor ständigt har förvanskat Guds budskap om lag och evangelium och hindrat uppbyggandet av Kristi kyrka. Samtidigt visar kyrkohistorien att Gud i sin nåd och makt alltid har uppväckt och alltjämt uppväcker ståndaktiga bekännare, som avslöjar falsk undervisning och som bevarar den rena läran och förkunnar den. Det kyrkohistoriska studiet gör den studerande vaken för den falska lärans försåtliga inflytande och stärker honom i en glad uppskattning av evangeliet som Guds kraft till frälsning.

Glöm inte bort dessa viktiga studier i era förböner! Intressera studerande för en teologiundervisning, där Guds ord inte blir kritiserat och förvanskat utan framlagt rent och klart! Vi är också i stort behov av ekonomiskt stöd för att kunna fortsätta och utvidga arbetet vid Biblicum. Staten ger inget stöd till våra kurser och föreläsningar, böcker och kassetter. Därför är det viktigt att trons folk inte förtröttas. Sprid våra böcker och kassetter! Kom på våra kurser! Sänd flera studerande till vår teologiundervisning! Värva prenumeranter på vår tidskrift! Stöd arbetet för biblisk tro och forskning med frikostiga offer! S.E. s69