FRAMSTÅENDE TEOLOGER FÖRSVARAR BIBELNS OFELBARHET

Av: S. E. | Nr 5, 1978 sida 164| Ansvarig utgivare: Seth Erlandsson

Bibelns auktoritet och tillförlitlighet är grundvalen för den kristna tron. Den kristna församlingen bygger på »apostlarnas och profeternas grundval, där hörnstenen är Kristus Jesus själv» (Ef. 2:20). Likväl kan vi i vår tid bevittna, hur denna grundval alltmer sätts i fråga inom kristna samfund och teologiska skolor. T.o.m. »konservativa» prästseminarier och bibelinstitut ger efter för den historisk-kritiska metodens förmenta resultat. Ofta söker man inför sina fromma medlemmar dölja sin bibelkritik och vad man numera verkligen lär genom att fortsätta att framhålla betydelsen av »Guds ord» och »den gudomliga uppenbarelsen». Man fyller dessa ord och uttryck med ett nytt innehåll, som ger rum för allvarliga kompromisser. Man går med på att Bibeln innehåller fel, men man ursäktar sig med att detta inte gäller Bibelns centrum, inte faller inom Bibelns intentionsområde etc.

Jag skall inte denna gång gå närmare in på hur en falsk bibelsyn ofta ser ut och ge exempel på, hur den nu föres fram vid tidigare »konservativa» skolor. Här skall i stället nämnas, att en rad framstående teologer nu bildat ett »Internationellt råd för Bibelns ofelbarhet» (International Council on Biblical Inerrancy = ICBI). Ur den långa listan på rådsmedlemmar kan nämnas doktorerna Gleason L. Archer, James I. Packer, J. Barton Payne, Robert D. Preus och Francis A. Schaeffer. ICBI vill samordna och underlätta produktionen av bibeltrogen litteratur och en vetenskaplig forskning, som klargör vad som är ovederhäftigt i bibelkritiken och vad som objektivt kan sägas om Bibeln utifrån språkliga och historiska studier. Bibelkritiska handböcker om Bibeln förtiger ofta sådana språkliga och historiska fakta, som kullkastar bibelkritiska älsklingsidéer.

ICBI har kallat forskare från skilda delar av världen till ett möte i Chicago den 26-28 oktober detta år. Också Biblicums föreståndare har inbjudits att deltaga. Bland de föredrag som skall hållas i Chicago kan följande nämnas: »Verbalinspirationen och det mänskliga språkets tillförlitlighet» av Dr James I. Packer, »Förhållandet mellan inspirationen och mänskligt författarskap» av Prof. Gordon R. Lewis, »Påstådda fel i Bibeln» av Prof. Gleason L. Archer, »Kristi syn på Skriften» av Warden John W. Wenham, »Apostlarnas syn på Skriften» av Prof. Edwin A. Blum, »Den syn på Skriften som har varit kyrkans under århundraden» av Prof. Robert D. Preus, »Rätta bibeltolkningsprinciper» av Prof. Walter C. Kaiser, »Bibelkritiken och Bibelns ofelbarhet» av Prof. J. Barton Payne.

Vid mötet i Chicago skall bl.a. dessa föredrag diskuteras och ett dokument om Bibelns ofelbarhet bearbetas och antagas. ICBI kommer säkert framöver att låta tala om sig och producera en hel del värdefulla artiklar och böcker.

Men det måste också sägas, att ett fasthållande vid Bibelns ofelbarhet är av begränsat värde, om man samtidigt blandar samman lag och evangelium, inte undervisar rätt om nådemedlen och hur en människa kommer till tro och inte slår vakt om den bibliska läran i alla dess artiklar.