Av: Ingemar Furberg | Nr 1, 1988 sida 1

Välkommen till en ny årgång av Biblicum! Genom en teknisk miss fick några prenumeranter nr 4/87 först i januari. Vi ber om överseende! [0]

En av de viktigaste uppgifter kristna i Sverige nu har är att fullfölja det stora översättningsarbetet med Bibeln i projektet Svenska Folkbibeln. Vi vet att många är djupt besvikna på den statliga Bibelkommissionens arbete och oroade för konsekvenserna av att felöversättningar och vilseledande noter nu sprids i väldiga upplagor till Sveriges ungdom. Det är inte en smakfråga eller en fråga om stil vilken översättning vi ger vårt folk och det uppväxande släktet. Det är en livsfråga, en salighetsfråga. Vi kan t ex inte stillatigande åse att man våldför sig på Hebreerbrevet 11:1 med översättningen att »Tron är grunden…». Det är Kristus som är grunden. »En annan grund kan ingen lägga». Tron är inte grunden utan bara »den tomma handen», som tar emot vad Gud ger av nåd, eller »tillförsikten» om det som vi hoppas på! Jag tror inte på min tro utan på Kristus, som är Grunden. [1]

Vi kan heller inte stillatigande åse att den statliga Bibelkommissionen förvillar svenska folket med t ex förklaringen i NT-81 till »ande, andlig». Där står följande rätt hårresande kommentar: »Anden får alltså i NT efter hand personliga drag… Härifrån går sedan linjerna till fornkyrkans tänkande om Treenigheten.— Jesus blir bärare av Anden, när han döps av Johannes. I synnerhet hos Lukas framhålls han som fylld av helig ande.» [2]

Bibelns lära att den Helige Ande är sann Gud av evighet har inte vuxit fram under kyrkans tid genom teologiska debatter. Den är i stället en evig sanning utan vilken ingen människa någonsin har kunnat bli salig. Vår Gud är inte en produkt av vårt tänkande. Skriften lär oss i stället »vad ingen människa har kunnat tänka ut». Skriften lär att Fadern och Sonen och Anden är en evig treenig Gud före all tid. Jesus blir alltså inte förärad Anden genom Johannesdopet. Jesus är ett med Fadern och Anden av evighet. [3]

Det är en salighetsfråga vilken översättning vi ger våra barn och vårt folk. Alla som älskar Guds Ord och tror att Bibeln är den ofelbara sanningen, som inte har kommit till genom en utveckling utan genom uppenbarelse från Gud, har en stor och viktig uppgift att ta del i och stödja arbetet Svenska Folkbibeln: [4]

  1. Bli aktiv referent för vår egen bibelkommission genom att sända din synpunkter och ändringsförslag vad gäller översättning, ordval och stil. Vi behöver mångas hjälp. Sänd förslagen till Ingemar Furberg, Biblicum, S Rudbecksgatan 6. 752 36 Uppsala. [5]
  2. Sprid Biblicum till vänner och bekanta. Rekvirera gärna gratisexemplar för spridning. Ge någon en gåvoprenumeration för 1988. [6]
  3. Verka för att Biblicum får ekonomiska resurser genom gåvor, donationer, testamenten och kollekter. En gåva vid högtidsdagar är ett bra sätt. [7]
  4. Glöm inte detta arbete i dina förböner. [8]