Tre är det som vittnar

| Nr 2, 1988 sida 123456

Fråga:

Varför har ni i er översättning inte återgivit hela versen i 1 Joh 5:7, utan endast orden: »Tre är det som vittnar.»? [0]

Svar:

Fortsättningen lyder: »…i himmelen: Fadern, Logos (=Ordet, dvs Sonen) och den helige Ande, och dessa tre är ett, och tre är det som vittnar på jorden.» Dessa ord saknas emellertid i alla äldre grekiska handskrifter och har först senare förts in i texten. Detta tillägg eller inskott, benämnt »Comma Johanneum», togs heller inte med i Luthers översättning av Nya testamentet, och detta trots att det fanns med i Erasmus bibelutgåva (1522) och genom denne fick stor spridning. [1]

I ett bordssamtal kommenterar Luther detta ställe och säger på en students fråga följande: »Jag och andra tror att det är något slags tillägg, som har tillfogats av några som vi inte känner. Vi vill emellertid inte översätta det på grund av ordet »vittnesbörd», eftersom det i himmelen inte kommer att behövas ett vittnesbörd… såsom det står skrivet: ’Vi skall se Gud ansikte mot ansikte’. Där skall Treenigheten förklara sig själv.» (WA 48:688, 15-20, nr 7101.) [2]

Luther förmodade att dessa ord hade införts för att vederlägga arianerna, som förnekade Kristi gudom. Luther brukade heller aldrig 1 Joh 5:7 som bevis för läran om Treenigheten. Det skall här påpekas att ordet »Treenighet» inte finns i Bibeln. Det är en kyrklig term. Men det skall på samma gång sägas att Skriften själv lär att den ende Guden är Fader, Son och Ande (Matt 28:19; 2 Kor 13:13). Sonen och Anden är helt och hållet Gud liksom Fadern. Den liberala teologin förkunnar, liksom Arius, en subordinatiansk kristologi. De menar att Sonen är underordnad Fadern (subordination=underordning) och ger – såsom det brukar heta – en kristologi »von unten» (nerifrån). Skriften däremot lär Sonens enhet med Fadern; Jesus sade: »Jag och Fadern är ett» (Joh 10:30). Aposteln Johannes skriver: »Vi vet att Guds Son har kommit så att vi känner den Sanne, och vi är i den Sanne, när vi är i hans Son Jesus Kristus.» (1 Joh 5: 20.) [3]

Utifrån inre kriterier förstod Luther att fortsättningen av 1 Joh 5:7 inte hörde till den ursprungliga texten. Vår kännedom om handskriftsmaterialet till Nya testamentet är mycket större nu. Vi vet att detta tillägg saknas i alla äldre grekiska manuskript. Beträffande handskriftsmaterialet till Nya testamentet, se artikel av Lars Koen i detta nummer av Biblicum och tidigare artiklar av prof Siegbert Becker. [4]