What Luther Says

Av: Chr Hugo | Nr 2, 1988 sida 82

What Luther Says A Practical In Home Anthology for the Active Christian. Sammanställd av Ewald M Plass. Concordia Publishing House, St. Louis, Missouri, USA. [0]

Detta särklassiga Luther-lexikon, av framlidne prof Ewald M Plass, Missourisynoden, utkom ursprungligen i tre volymer år 1959. Nu har alltså en ny, oavkortad upplaga getts ut i ett band, till ett överkomligt pris (ca $35). Man kan bara konstatera vilken guldgruva verket är! Det tog prof Plass tio år att sammanställa ur Luthers samlade skrifter, och lexikonet innehåller mer än 5 100 citat i 200 olika ämnen. För pastorn i predikoförberedelsen, inför bibelstudiet, för bibelläraren, ja, för var och en som vill ta del av reformatorns märgfulla undervisning, är denna bok verkligen att rekommendera. [1]

Illustrert Norsk Bibelleksikon

Av: Lars Koen | Nr 2, 1988 sida 82

Illustrert Norsk Bibelleksikon. Illustrert Bibelleksikons Forlag A/S, Idrettsveien 20, N-1400 Ski, Norge. Ca pris: 4 480 norska kronor. [0]

I många år har Illustrert Norsk Bibelleksikon varit utsålt. Första utgåvan, som utgavs i tre band, recenserades i För Biblisk Tro (=Biblicum) av David Hedegård. Redan då, i början pa 70-talet, gav dr Hedegård en positiv recension av verket. [1]

Vi vill nu recensera de band som hittills har utkommit i den nya utgåvan: band 2-7, vilka utgör ett bibellexikon. Innehållet överensstämmer i stort med den ursprungliga upplagans text, men man har nu med ett utomordentligt rikt bildmaterial. När vi som bekännelsetrogna lutheraner granskar detta verk är vi delvis mycket tacksamma för den nyttiga undervisning denna del av lexikonet ger. De bibelteologiska artiklarna håller en mycket solid standard och presenterar Bibelns lära. Vi skall dock här påpeka att viktiga ämnen som ”Dopet” och ”Nattvarden” behandlas på ett sätt som ger utrymme för olika tolkningar. På en punkt måste jag vara kritisk: artikeln om nattvarden. Där heter det – som det tyvärr gör i många teologihistoriska verk – att den lutherska läran om nattvarden skulle överensstämma med det som kallas »konsubstantiationen». Detta är inte alls vad den lutherska kyrkan lär. Uttrycket finns överhuvudtaget inte i de lutherska bekännelseskrifterna. Konsubstantiationen är en lära, som en del senmedeltida teologer stod för och som innebaratt Kristi kropp och blod ges vid sidan av brödet och vinet. En sådan lära påminner något om den förändrade utgåva av Augsburgska bekännelsen som Philip Melanchton utkom med 1540. Där lär han ganska klart att han åtskiljer elementen från sakramentets innehåll: Kristi kropp och blod till våra synders förlåtelse. Luther tar här Bibeln på allvar och lär enligt instiftelseorden att brödet är Kristi kropp och vinet är Kristi blod. [2]

Annars känner vi oss väl tillrätta med det bibelteologiska innehållet. Verket är, trots sitt höga pris, ett »vademecum» för förkunnare och för den intresserade lekmannen. Den norska utgåvan kommer att utges i 14 band. Band 1 är en bibelöversikt, banden 2-7 som sagt ett bibellexikon, band 8-12 en bibelordbok och band 13-14 är en gedigen bibelatlas. Atlasen fanns inte i den äldre upplagan och ser ut att bli ett mycket värdefullt verktyg för bibelläsare en atlas som omfattar historisk atlas, arkeologisk atlas, geografisk atlas och en bildatlas, vilken har utomordentliga satellitfotografier och flygfotografier från Israel och dess grannländer. Detta besparar en teolog att inköpa olika kartböcker med olika syften. Vi ser med stor glädje fram emot de kommande böckerna. Nämnas skall också att Bibellexikonet även kommer i en svensk utgåva, omfattande tio band. [3]

Gamla Psalmer

| Nr 2, 1988 sida 83| Ansvarig utgivare: Ingemar Furberg

Gamla psalmer. En psalmbok för Svenska kyrkan. Dalaförlaget. [0]

Nya handböcker och psalmböcker har ofta i kyrkohistorien tagits emot med stor skepsis. Ibland har de t o m blivit orsak till nya samfundsbildningar och djupgående schismer. [1]

Det är när relativt ortodoxa böcker ersätts av nya med mer liberalt innehåll som kritiken, med rätta, vuxit sig stark. Läsarna (särskilt en äldre generation) minns kritiken mot »nyböckerna» och mot 1937 års svenska psalmbok. Det var fromma människor som, visa av skadan, vägrade att låta sig vilseledas av nya teologiska strömningar. Man visste så väl att vår allraheligaste kristna tro och bekännelse är en gång för alla given och inte kan eller får förändras. Därför vägrade man trofast att använda och sprida de nya vilseledande böckerna. Inte minst gällde detta psalmerna. På något sätt är en vilseledande psalm dubbelt farlig. Med den sjunger man in lögnen i människornas hjärtan. [2]

När man har någon kunskap om gångna tiders kamp för rätta handböcker och psalmböcker blir man häpen över den ”motbok» till Svenska kyrkans senaste psalmbok (1986) som nu utgivits av bl a Lutherstiftelsen, som annars utgivit så mycken god kristen litteratur. [3]

Denna motpsalmbok, som går under sken av att vara teologiskt konservativ och bekännelsetrogen, är i själva verket sämre än t o m 1937 års psalmbok. Utgivarna har tagit bort en rad bibliska, värdefulla väckelsepsalmer men låtit de allra värsta förnekelserna och förvillelserna från 1937 års psalmbok vara kvar. Som exempel kan ges J O Wallins psalm 298:4: »Gör väl, gör rätt, i döden; Det övriga gör Gud.» Flera exempel skulle kunna anföras. [4]

Vad nyttar en sådan utgåva till? Den ger enbart en obehaglig känsla av död konservatism, som bevarar det gamla bara därför att det är gammalt. Och till råga på allt är detta gamla ofta inte äldre än 50 år. [5]

Vilken besvikelse för oss som tänkte, när vi läste reklamen: »Kanske är detta något för oss, som så väl behöver en ny och god psalmboksutgåva.” [6]

Smerternas Mand

| Nr 2, 1988 sida 84

David Hedegård, Smerternes Mand. Passionsbetragtninger af David Hedegård. I kommission hos Dansk Luthersk Forlag. Hilleröd 1988. [0]

Teol dr David Hedegård, en av Stiftelsen Biblicums grundare, höll en rad passionspredikningar i Uppsala domkyrka fastetiden 1967. Dessa predikningar utgavs sedan i tryck av EFS-förlaget. Det är denna bok, »Smärtornas man», som nu har översatts till danska. Utgivaren skriver i sitt förord: »David Hedegård får här på ett märkligt sätt förkunna korsets evangelium. Det är med stor glädje vi utger denna klassiska uppbyggelsebok på danska, och det är vårt hopp och vår bön att läsaren skall smaka evangeliets frigörande kraft och få del av dess innehåll.» [1]

Låt oss hålla fast vid bekännelsen

| Nr 2, 1988 sida 84

Jan-Åke Karlsson, Låt oss hålla fast vid bekännelsen. Kyrkliga Förbundets bokförlag. [0]

Denna småskrift ger en god sammanfattning av den kristna tron. Författaren pekar också på tre farliga riktningar, som hotar den kristna tron: Det liberala inflytandet och den historisk-kritiska bibelsynen, det romersk-katolska inflytandet och det svärmiska. Småskriften avslutas med ett skriftetal. Den kan mot portokostnader rekvireras från kh Jan-Åke Karlsson, Virestad, 340 20 Liatorp [1]