Av: Redaktionen | Nr 2, 1988 sida 45

Detta nummer av tidskriften Biblicum presenterar ännu en viktig milstolpe i bibelöversättningsarbetet: en nyöversättning av Titusbrevet med förklarande noter och en kort inledning till brevet. [0]

Redaktionen vill betona att det är en arbetsöversättning, som också vänder sig till en kunnig och välorienterad läsekrets för att få synpunkter och förslag, så att den nya bibelöversättning som nu är på gång att växa fram skall bli av mycket hög kvalitet, både när det gäller troheten mot förlagan och när det gäller läsbarheten och språkvården. Läsekretsens synpunkter på översättningsförslagen är av utomordentligt stor betydelse för Svenska Folkbibeln. Tack för alla brev och meddelanden! De studeras noga av redaktionen. [1]

Även artikeln om Pastoralbrevens äkthet är ett led i vårt översättningsarbete. Den statliga Bibelkommissionen ifrågasätter starkt Pastoralbrevens äkthet (noter till NT 81). Detta är givetvis grundförutsättningen för den frihet gentemot grundtexten som Bibelkommissionen tillåter sig. Om t ex Pastoralbreven är förfalskningar, som Bibelkommissionen klart hävdar, så finns det knappast anledning till texttrohet. Vad visste fornkyrkan som inte vi vet? Men om texten är ingiven av den Helige Ande, som är sann Gud, så är den ofelbar och utan brist. [2]

Detta är den grundläggande och helt avgörande skillnaden mellan den statliga Bibelkommissionens och Biblicums översättning. Vi utgpår från textens gudomliga inspiration och absoluta tillförlitlighet och vet oss vara bundna av den i vårt arbete. Vi vet också att vår läsekrets förväntar sig denna trohet i alla stycken. Bibelkommissionen däremot tillåter sig stora friheter i översättningsarbetet. Denna frihet bygger på bl a följande tankar: Texten är inte ingiven av den Helige Ande utan är av mänskligt ursprung. Den är inte en gång för alla given, utan har succesivt vuxit fram under den första kristn kyrkans historia och präglas av dåtidens teologiska och hedniska tänkande. Resultatet av dessa premisser har blivit NT 81, som i långa stycken förmedlar något annat än genuin apostolisk kristendom, nämligen en helt ny religion. [3]

Därför kan NT 81 inte få stå oemotsagd. En rätt kristen tro, en sann och saliggörande kunskap, är helt beroende av det budskap som förmedlas. En förfalskad översättning får som frukt en falsk tro och bekännelse, som inte gör någon salig. [4]

Låt oss med förenade, gemensamma ansträngningar, arbete, offer och böner hjälpas åt att föra ett av vår tids viktigaste projekt – Svenska Folkbibeln – i hamn. [5]

Biblicum behöver stora offer och mycket förbön. [6]