Av: Redaktionen /Lars Engquist | Nr 3, 1988 sida 85

Redaktionen ber att till sina ärade läsare få överlämna ett nytt nummer av tidskriften! [0]

Behovet av biblisk-luthersk undervisning och fasthet är mycket stort. Vi ser idag allvarliga följder av liberalteologien och den världsvida ekumeniska rörelsen, som går hand i hand. Alla kristna trossatser är inte bara ifrågasatta och förvanskade så att de inte går att känna igen. Aktivt och systematiskt förnekas grundläggande läror också här i landet. [1]

Frukterna ser vi idag i andlig rotlöshet, »nyandliga rörelser», likgiltighet för andliga frågor och etiskt och moraliskt förfall. Att det ännu finns människor som tror Guds Ord och löften och har en rätt biblisk bekännelse bevisar snarast den gamla tesen att Gud förmår bevara de sina trots kyrkornas mycket omfattande verksamhet – inte tack vare. [2]

Falsk förkunnelse och systematisk förnekelse är inte verkningslösa. Frukterna blir otro, förakt för kristna värden och andligt förfall. Och risken är alltid överhängande att också de trogna tröttnar och ger upp eller vilseleds. Det är ett Guds under om någon blir bevarad. [3]

Tidskriften Biblicum har under många år fått vara ett redskap för kampen för biblisk tro. Biblicum har, trots stormar och motgångar, inte ändrat kurs. Vår uppgift är och förblir att förmedla biblisk-luthersk kunskap. Därför är det heller inget nytt att Biblicum utsätts för försåtliga angrepp i ryggen och svekfulla påhopp från sådant håll där man minst väntat det. [4]

Vår huvuduppgift kan dock aldrig bli att gå i svaromål och polemisera mot »svinhugg». Vi har i stället valt som huvuduppgift att positivt förmedla hjälp genom att ge rätt undervisning och rätt översättning av det bibliska budskapet. [5]

Biblicum har en mycket stabil läsekrets och understödjarkår, som själv kan pröva sanningshalten i det som slungas ut mot den gamla lutherska bekännelsen och dess företrädare. Det har vi glatt oss åt under åren. Gud är starkare än människor och mäktigare än alla ondskans makter. [6]

Biblicum är för sin fortsatta kamp beroende av ett ökat stöd bland sina vänner. Först och främst behöver Biblicum de troendes förböner. Bed för Biblicum! Bed om trogna arbetare i skördearbetet! Bed om öppnade öron för Ordet! Bed att Gud i nåd välsignar och ger frukt av arbetet! [7]

Biblicum behöver också trogna medarbetare, som för ut budskapet, som värvar nya prenumeranter och som arbetar med våra översättningsförslag till Nya testamentet. Det är ett viktigt arbete, som Gud rikt har välsignat. Men vi är i behov av villiga och duktiga medarbetare. [8]

Inte minst behöver Biblicum ekonomiska resurser för att kunna fortsätta arbetet. Vi vädjar innerligt och varmt om ekonomisk hjälp i form av stora och små gåvor. Hjälp oss att kunna föra verket vidare! Tack till Er som inte tröttnar att offra för denna viktiga sak. Gud välsigne Dig och Din gåva. [9]