Kommentar till 2 Petr 3:10

Av: Ingemar Furberg | Nr 4-5, 1990 sida 125

Fråga:

Jag har nu läst Biblicum 1/199O. Där stod att intresserade gärna fick ge kommentarer till översättningen. Jag hoppas att det inte är för sent att göra det. Det jag skulle vilja kommentera är 2 Petr 3:10. År 1988 var jag på en konferens på Nordiska L’Abri i Mölle. Jag hörde då ett föredrag (predikan snarare), som jag tyckte var ganska revolutionerande – och befriande. Föredragshållaren (en holländare från L’Abri) sade, att översättningen »jorden skulle brännas upp» bygger på senare manuskript. De tidigare manuskripten har »skall finnas». Han menade att det goda skall bestå – att det inte skall bli en helt ny värld och att europeisk musik, målningar, vetenskap, katedraler o.s.v. skall bestå fast renat. Han hänvisade till sådana bibelställen som Jes 2:1-5, Jes 11, Hes 37 och 47 m.fl. Han sade: »Alla drömde de om en förnyad (renewed) värld.» Han sade också att himlen inte är de kristnas slutmål och jämförde himlen med ett väntrum. Vad säger Ni om detta? Jag tycker att han verkade vara pålitlig. Absolut ingen villolärare. [0]

Svar:

När jag läste detta brev kom jag att tänka på vad aposteln Paulus skriver i sitt brev till kolosserna: »Låt ingen beröva er segerkransen» (Kol 2:18). Segerpriset är vad Skriften kallar det eviga livet och »livets krona». Det högsta här i livet, det är för en kristen, en Jesu lärjunge, att han får leva i en hel och full gemenskap med Gud. Genom tron på Jesu gottgörelse för våra synder får han leva med ett gott samvete. När detta liv, som också för en kristen många gånger är mättat med lidande och prövningar, slutar i den kroppsliga döden vet han genom klara och tydliga löftesord att han i det eviga livet skall få skåda Gud, se Frälsaren och »gripa i outsäglig fröjd de genomborrade händer», såsom det så sant och vackert står i psalmen. [1]

Helt säkert »verkade denna föredragshållare pålitlig», som Du säger. Men om Du prövar vad han har sagt och gjort, så bör Du bli betänksam. Han har berövat Dig Ditt hopp om den eviga saligheten. Den som gör det kallar Skriften för villolärare och heretiker. Mot en sådan får man inte vara tolerant. Aposteln Paulus tillrättavisar korintierna för en sådan tolerans till döds: »Ni finner er i att man gör er till slavar, att man utsuger er och fångar er och slår er i ansiktet» (2 Kor 11:20). [2]

När denne föredragshållare »jämför himlen med ett väntrum» och säger att »himlen inte är de kristnas slutmål», då förkunnar han falskt. Han lovar en förnyad värld med renade aktiviteter av europeisk musik och målningar, men Skriften lovar något högre: »En ny himmel och en ny jord». Aposteln Petrus manar i sitt andra brev sina adressater och säger: »Var därför ivriga, bröder, att göra er kallelse och utkorelse fast. Gör ni det skall ni aldrig komma på fall. Då skall Gud låta er få en öppen ingång i vår Herres och Frälsares Jesu Kristi eviga rike» (2 Petr 1:10ff). I dessa ord lyser evighetshoppet klart. [3]

Vad beträffar översättningen av 2 Petr 3:10, så är det riktigt att den text som står upptagen i den grekiska texten: »kommer att finnas (befinnas)» har bästa stöd för sig. Sammanhanget säger oss vad ordet här måste betyda. »Men Herrens dag skall komma såsom en tjuv, och då skall himlarna under hastigt dån försvinna och himlakropparna upplösas av eld och jorden och de verk som är därpå finnas (befinnas)… (sammanhanget avgör vilket ord som skall fogas till), då nu allt detta upplöses». Den som ser till sammanhanget ser snart att det ord som här är underförstått är just »upplösas». Vi får då denna översättning: »… jorden och de verk som är därpå skall befinnas vara upplösta, då nu allt detta upplöses». Aposteln gör här bruk av den språkliga företeelse som går under namn av »anakolut». Han hugger av meningen och ger åt läsaren att fylla i vad han utelämnar. Detta brukar inte vara tillåtet i en skoluppsats. Hos Paulus är en sådan »anakolut» eller »ellips» (= till formen ofullständigt språkuttryck) ofta förekommande. I senare manuskript har här (2 Petr 3:10) »det underförstådda» ifyllts (se notapparat), för att göra texten tydligare. [4]

Till sist vill jag förmana brevskrivaren: Låt Dig inte fascineras av denne föredragshållare, som i sin undervisning gick rakt emot Skriften. Håll Dig till den klara texten. Det heter om Guds tjänare Mose att »han hade sin blick riktad på lönen» och att han »liksom såg den Osynlige» och därför »kunde härda ut» (Hebr 11:26f). [1]Se också under avdelningen ”Litteratur” recensionen av Erling Utnems bok. Ang 2 Petr 3:10 och dess text, se Bruce M Metzger, A Textual Commentary on the New Testament, 1971, s 705f.[5]

Noter

1 Se också under avdelningen ”Litteratur” recensionen av Erling Utnems bok. Ang 2 Petr 3:10 och dess text, se Bruce M Metzger, A Textual Commentary on the New Testament, 1971, s 705f.