Av teol.dr David Hedegård (ur boken ”Min väg till kallelsegärningen”, Sthlm 1940)

Allt är icke gott och väl bara därför att man fasthåller vid Bibelns gamla, oavkortade evangelium. En död renlärighet hjälper oss icke långt. Därför har det stått klart för mig att den viktigaste uppgiften är att föra synnerligast den unga kristna generationen in i en verklig erfarenhet av Skriftens ande och kraft. »Erfarenheten är den bästa förklaringen», skrev en gång Tersteegen då det var fråga om den bästa bibelförklaringen. All undervisning i Bibeln måste självfallet ha till syfte, att föra människor till verklig frälsningserfarenhet, vare sig undervisningen meddelas muntligen eller genom det tryckta ordet. [0]

Det är övermåttan viktigt att de som på allvar vilja vara kristna verkligen komma in i Guds ord. Bibelkunskapen i vårt svenska folk har gått tillbaka på ett sätt som måste betecknas såsom katastrofalt, och tyvärr är denna tillbakagång påtaglig även inom de kristna organisationerna. En förändring måste här komma till stånd med det första, om icke situationen skall bliva förtvivlad. Men man uträttar här intet genom att – såsom man nu på sina håll ivrar för – göra människor bekanta med »den moderna bibelforskningens resultat». Denna forsknings mångahanda hypoteser äro sannerligen icke ägnade att öka intresset för Bibeln. Det enda som hjälper är att människor föras in i en levande erfarenhet av Guds ords kraft. Under många år har jag haft glädjen att på somrarna deltaga i bibelveckor för ungdom och där har det åter och åter visat sig, att unga människor få en levande kärlek till Guds ord, då Gud genom sin Ande rör vid deras hjärtan. [1]

Bibeln är ju så dyrbar för Guds folk därför att Kristus finnes där. Han har gjort sig så till ett med det skrivna ordet att man kan finna honom blott om man brukar det ordet rätt. »Vi skola icke för vårt liv vara så oförståndiga att vi söka skilja Kristus, hans ord och hans ande åt», säger Martin Luther. [2]

Det är mitt livs stora lycka att jag mött Kristus såsom en levande verklighet, att hans Ande gjort Bibelns ord levande för mitt hjärta och att jag genom hans nåd får vara i arbetet på att föra andra in i detta underbara ord. [3]