Av S.E.

Behovet av biblisk undervisning och bibelkunskap är skriande. Vad lär egentligen Bibeln? Vad står det i grundtexten? Hur förhåller det sig med bibelböckernas tillkomst och de äldsta handskrifterna? Vad vet egentligen vetenskapen? [0]

Biblicums uppgift är att gripa sig an dessa frågor för att hjälpa människor att få klarhet i vad som är biblisk tro. Genom en utbredd bibelkritik har Bibelns egen undervisning skjutits i bakgrunden till förmån för olika mänskliga teorier, som ofta upphöjs till vetenskapliga fakta. När man styckat sönder Bibeln i en rad olika källor med olika och motstridiga »teologier», har det fått till följd att intresset för Bibelns samlade vittnesbörd avtagit. Teologie studerande får lära sig ytterst litet om vad Bibeln lär i sin helhet som den kristna kyrkans heliga kanon. [1]

Samtidigt som Biblicum vill lyfta fram Bibelns eget vittnesbörd utan mänskliga omtolkningar och förvrängningar, blir det nödvändigt att avslöja bibelkritikens ovetenskaplighet. Ty så länge studerande och lärare okritiskt sväljer vad så många teologer och läroböcker för fram om Bibelns många förmenta fel och brister, står denna undervisning hindrande i vägen för ett verkligt lyssnande till Bibelns eget budskap. När Bibelns gudomliga inspiration och auktoritet är förkastad, sättes människan och hennes funderingar i centrum. Människan sätter sig till doms över Gud, inte tvärtom. [2]

Var och en som tar del av den undervisning som Biblicum ger skall veta, att Biblicums forskare har förpliktat sig att troget återge Bibelns egen undervisning. Vi är övertygade om att Bibeln är Guds inspirerade, alltigenom tillförlitliga ord, och därför är vi så angelägna om att inte förvanska detta ord utan endast lära vad Bibeln själv lär, även om det är impopulärt. Vi är därför i stort behov av de kristtrognas stöd och förböner, så att vi verkligen förbliver i Guds ord utan att draga något därifrån eller lägga något därtill. [3]

Biblicums ursprungliga målsättning

Människomeningar får inte läggas till grund för vad Biblicum skall föra fram. Ingenting annat än forskningsobjektet Bibeln får bestämma undervisningens innehåll. Detta är Biblicums ursprungliga målsättning, som ej får förfuskas. Därför är det så viktigt att Biblicum står fritt och oavhängigt i förhållande till olika gruppers och organisationers intressen. Biblicum har ej bildats av någon viss organisation utan står fritt och oavhängigt i förhållande till alla yttre kyrkoorganisationer liksom till staten (se Biblicum nr 4-5/72, s. 163f.). Alla organisationer löper en risk att så småningom bli ett självändamål, och då sätter man lätt den egna organisationens bästa framför Guds ord. Ingen organisation äger Biblicum och kan göra anspråk på att Biblicum skall ge uttryck åt just dess uppfattning. Biblicum skall i allt framföra Bibelns lära, hur obekväm den än kan vara. De som stöder Biblicum ekonomiskt gör det inte för att Biblicum skall föra fram deras meningar utan Bibelns lära. Genom deras stöd får Biblicum möjlighet att förverkliga sin målsättning att bli ett bibelforskningscentrum eller en fakultet, där endast det som är i överensstämmelse med Guds ord läres. [5]

När Svenska kyrkan genom sitt biskopsmöte och sin bibelkommission 1970 gav ut boken »Bibelsyn och bibelbruk», granskade Biblicum genast detta dokument. Vi visade i boken »Det står skrivet» (Kyrkliga Förbundets Bokförlag) att man inte korrekt återgav Bibelns lära och att man på grundval av en ovetenskaplig bibelkritik tillvitade Bibeln många fel och brister. Vi avslutade vår granskning med följande ord: »Under hänvisning till vår utredning i föreliggande bok begär vi nu att biskoparna av kärlek till församlingarna klart ger till känna, att bibelkommissionens betänkande innehåller en undervisning, som inte är grundad på fakta och som är helt främmande för Kristi kyrka. Om Svenska kyrkans biskopar inte klart tar till orda emot bibelkommissionens betänkande, är det helt uppenbart, att biskoparna själva inte står under Skriften och därmed inte kan betraktas som ledare i Kristi och den evangelisk-lutherska kyrkan» (s. 115). Svenska kyrkan ville emellertid inte lyssna till Bibelns egen undervisning utan alla dess biskopar slog i stället fast den 27-29 sept. 1971 att den undervisning som Biblicum framförde inte var Svenska kyrkans lära om Bibeln. Biblicum var dock inte bundet vid Svenska kyrkan eller någon annan yttre kyrkoorganisation, så att Biblicum av bundenhet till vad kyrkoledare nu slog fast som kyrkans lära måste överge Bibelns egen undervisning. Nej, Biblicum får inte förfuska sin uppgift, nämligen att stå för Bibelns vittnesbörd, oavsett vad stora eller små organisationer tycker. [6]

Mera undervisning

För att i större utsträckning kunna komma till hjälp med biblisk undervisning, vilket är så nödvändigt, kommer tidskriften från och med detta år att utkomma oftare. Till tidskriften knytes nämligen en småskriftserie, som kommer alla prenumeranter tillhanda genom att den ingår i tidskriften som supplementhäften. Inom kort kommer den första skriften om »Guds folk Israel och grunden för dess existens». Sedan följer en skrift om·»Rättfärdiggörelsen» och en om »Tungomålstalandet». [8]

Bibelstudier till Bibelns samtliga sextiosex böcker bör snarast komma till stånd. Mycket av Bibelns undervisning blir obeaktat genom att man inte fått vägledning in i Skrifterna, t.ex. 3 Mosebok, Daniels bok eller Predikaren. »Huru skulle jag väl förstå vad jag läser, om ingen vägleder mig», sade den etiopiske hovmannen till Filippus (Apg. 8:31). [9]

Biblicum är mycket tacksamt för att Bibelns lära om rättfärdiggörelsen blivit brännande aktuell. Det råder uppenbarligen mycken oklarhet om den lära med vilken all kristendom står och faller. Om Biblicum för fram någonting som bibliskt, och det inte är det, är vi mycket tacksamma för påpekanden under hänvisning till Bibeln, så att vi kan ändra oss om det finns bibliska skäl för det. Ty Biblicum vill inte ha någon egen lära utan endast framföra vad Bibeln lär. Somliga påpekanden som gjorts med anledning av vad vi sagt om rättfärdiggörelsen har emellertid inte grundats på Bibeln utan vittnar dess värre om allvarliga missförstånd (se något om detta under avd. »Litteratur» angående »Det nye testamente på moderne norsk»). [10]

Bibelns lära om församlingen eller kyrkan har också på sistone aktualiserats genom Evangelisk-Luthersk Mission och dess arbete för en bekännelsetrogen kyrka. Också här är det viktigt att en bibelforskningsinstitution som Biblicum hjälper till att skapa klarhet i vad som är bibliskt. Ty kyrkopolitiska och taktiska hänsyn får inte överordnas Guds ord. Frågan kan vara mycket känslig, men för kristna människor är ju ingenting viktigare än vad Gud har sagt i sitt ord. [11]

Kyrkofrågan

Biblicum är övertygad om att de lutherska bekännelseskrifterna rätt återger vad Bibeln lär. Därför kan givetvis Biblicum inte annat än glädja sig, när enskilda eller organisationer håller sig till vad Bibeln lär och vad de lutherska bekännelseskrifterna därom vittnar. Men det betyder inte att Biblicum därigenom binder sig till en viss yttre kyrkoorganisation. Biblicum är alltfort en till alla organisationer oavhängig bibelforskningsinstitution. [13]

När en fri luthersk bekännelsekyrka började växa fram hösten 1970 under medverkan av David Hedegård och Seth Erlandsson, gav Biblicums styrelse uttryck åt »sitt fulla stöd för denna gemenskap, ehuru Stiftelsen Biblicum som sådan icke är huvudman för densamma utan nu som förut en institution för bibelforskning och bibelundervisning» (ur prot. 16/11 1970). Stiftelsen Biblicums dåvarande ordförande G. A. Danell skrev med anledning av denna »separation» i Nya Väktaren nr 1/7l: »Vi önskar Guds välsignelse, Andens ledning och kristlig vishet åt dem som vill fira gudstjänst med ett oblandat och oförvanskat Ord, på Bibelns och den lutherska bekännelsens grund. Vi är övertygade om att det är fråga om legitim separation, d.v.s. en anslutning till och uppslutning kring det rena evangeliet, till den sanna kyrkan, i vilken Guds ord rent förkunnas och sakramenten rätt förvaltas i enlighet med Kristi instiftelse.» Redan i nr 1/70 av För Biblisk Tro skrev David Hedegård i anslutning till en plädering för en fri bekännelsekyrka av G. A. Danell: »En fri bekännelsekyrka är utan minsta tvekan nödvändig, om någon sann kristendom skall kunna bevaras i vårt land» (s. 32). [14]

När G. A. Danell i marsnumret av Nya Väktaren 1969 presenterade Stiftelsen Biblicum, påpekade han bl.a. att »om den kyrkliga och teologiska utvecklingen går vidare i sekulariserande riktning», kommer Biblicums uppgift som en fri teologisk fakultet att aktualiseras. »Därmed blir en ännu radikalare lösning av de kyrkliga problemen brännande aktuell, nämligen att de bekännelsetrogna och bibeltrogna etablerar sig som en fri bekännelsekyrka. En menighetsfakultet, som förser en mer och mer sekulariserad kyrka och en alltmer politiserad kyrkoledning med bekännelsetrogna präster – det blir bara en halvmesyr.» I majnumret samma år återgavs kyrkoherde Wilh. Harstens glada reaktion på Biblicums tillkomst: »Se artikeln Om hur och varför Biblicum kom till i marsnumret! Vilken enkel och hoppingivande skiss med utgångspunkt i våra teologers nonchalans mot Skriften och utblickar mot framtiden, då resten, den lilla skaran av Guds folk etablerar sig som en fri bekännelsekyrka.» [15]

Biblicum ingen kyrka

Genom sin bundenhet till Bibeln och bekännelsen blir givetvis Biblicum till glädje och hjälp i synnerhet för dem som frågar efter vad Bibeln lär och önskar att Guds ord skall läras rent och klart i deras församlingar. Men Biblicum självt är ingen kyrkoorganisation. Att Biblicums ordförande tillhör en yttre kyrkoorganisation, där ingenting annat än Guds rena ord får förkunnas, betyder inte att Biblicum som sådant är knutet till denna organisation. Biblicum är endast bundet till Bibeln och bekännelsen och måste alltjämt oförskräckt framföra Bibelns eget budskap obundet av alla organisatoriska hänsyn. Biblicum har inte till uppgift att bilda någon kyrkoorganisation utan endast att noggrant forska i de heliga Skrifterna och vittna om deras innehåll. Genom att vara ett oberoende centrum för information och forskning är Biblicum en serviceinstitution för alla, oavsett organisationstillhörighet som frågar efter fakta om Bibeln [17]