Fråga: Vem var egentligen konung Abiams mor? I 1 Kon. 15:2 anges hon som Maaka, Abisaloms dotter, i 2 Krön. 11:20 också som Maaka men Absaloms dotter, i 2 Krön. 13:2 som Mikaja, Uriels dotter. Vidare sägs i 2 Krön. 15:16 att Maaka är moder till Asa, som var son till Abiam. [0]

Svar: Förmodligen avser Abisalom och Absalom samma person, nämligen Davids son Absalom. Han hade en dotter som hette Tamar (2 Sam. 14:27), som tillsammans med Uriel kan vara föräldrar till Maaka eller Mikaja, som hon förmodligen också hette. Maaka eller Mikaja är i så fall dotterdotter till Absalom och dotter till Tamar och Uriel. [1]

Vi har många exempel i GT på att termer som son och dotter ofta används i vidare mening för avkomma i andra eller senare led. I t.ex. 2 Kon. 8:16 betyder »Joram, Ahabs son», i själva verket Ahabs sonson. I 2 Kon. 8:26 betyder »Atalja, dotter till Omri», i själva verket sondotter till Omri. I 2 Kon. 9:20 betyder »Jehu, Nimsis son», i själva verket Nimsis sonson (se 2 Kon. 9:2). I 2 Kon. 16:2 benämnes David som Ahas’ »fader», fastän mer än 10 generationer skilde dem åt. Se också 2 Kon. 18:3 och 22:2 [2]

Konung Abiam kallades tydligen för både Abiam (1 Kon. 15:2) och Abia (2 Krön. 11:20, 22). Vi har i GT flera exempel på att mer än ett namn eller en namnform kunde brukas för en person. Så hette t.ex. konung Ussia också Asarja och konung Joahas (2 Krön. 21:17) kallades också Ahasja (2 Krön. 22:1), vilket betyder samma sak, nämligen »Herren har gripit». Konung Abia eller Abiam var konung i Juda 913-911f. Kr. [3]