Vi är övertygade om att Biblicum har en stor uppgift att fylla, och vi är medvetna om att vår kamp för biblisk tro blir till välsignelse, endast om vi i allt håller oss till Skriftens undervisning. [0]

Grundläggande för Biblicum är den övertygelsen, att Bibeln är Guds inspirerade, alltigenom tillförlitliga ord. Utan Guds rena och klara ord kan ingen människa födas på nytt och bevaras i en rätt tro. Därför måste också bibelkritik och falsk lära vederläggas. Ty tas Guds rena ord ifrån oss, är det ute med oss. Då är allt annat arbete fåfängt. [1]

Av den här nedan följande artikeln om »Att översätta Gamla testamentet» torde många kunna förstå, hur allvarligt det är, när arbetet med bibelutläggning och bibelöversättning kommer i händerna på forskare, som förnekar att Bibeln är Guds alltigenom tillförlitliga ord. Behovet av en bibelforskningsinstitution, som utifrån Bibelns grundspråk presenterar vad som verkligen är biblisk tro och ett tidningsorgan som förmedlar en sådan bibelundervisning är större än någonsin. Må vi därför också i fortsättningen med stor frimodighet »kämpa för den tro, som en gång för alla blivit överlämnad åt de heliga» (Jud. 3). Även om mycken smälek och lidande väntar, har vi en stor Frälsningshövding »Låten eder icke förföras av mångahanda och främmande läror; ty det är gott, att hjärtat göres fast genom nåden» (Hebr. 13:9). [2]

Biblicums redaktör tillönskar sina läsare ett GOTT NYTT ÅR!