Av S. E.

Biblicum är övertygat om att Bibeln är inspirerad av Gud och tillförlitlig i alla stycken. Därav följer att Bibeln måste få gälla som högsta norm, regel och rättesnöre, varefter alla läror och lärare skall prövas och bedömas, om de är rätta eller orätta. En sådan prövning har övertygat oss om att de lutherska bekännelseskrifterna står i full överensstämmelse med Bibelns egen lära. Därför är Biblicum enligt sin trosgrundval absolut förpliktat att i allt lära i enlighet med Bibeln och de lutherska bekännelseskrifterna. [0]

Det är i vår tid sällsynt med akademiska institutioner, som avvisar all bibelkritik och frimodigt träder upp för den bibliska tron, kosta vad det kosta vill. Vi ser det som en stor och oförtjänt nåd av Gud att vi i Biblicum fått ett bibeltroget forskningsinstitut. Hur viktigt är det inte att vi ständigt rannsakar de heliga Skrifterna och fördjupar oss i deras hälsobringande lära. Det är också mycket viktigt att den kristna kyrkan har tillgång till lärare, som kan studera de bibliska texterna på grundspråken. Den dag den kristna församlingen helt saknar bibeltrogna lärare, som behärskar Bibelns grundspråk, är den vidöppen för förvanskningar och liberalteologiska översättningar. [1]

Inför det statliga arbete som nu pågår för en ny bibelöversättning, kan Biblicum inte förbli passivt. P. g. a. det vi tidigare skrivit i denna tidskrift om behovet av en bibeltrogen översättning och det allvarliga i att en teolog som förnekar den kristna tron nu fått huvudansvaret för den statliga nyöversättningen av Gamla testamentet, har flera av Biblicums understödjare uttryckt önskemål om att Biblicum påbörjar ett bibeltroget översättningsarbete. Några har också ekonomiskt börjat stödja ett sådant arbete. [2]

Det hör självklart till Biblicums centralaste arbetsuppgifter att rannsaka Bibeln på grundspråken och så troget som möjligt söka översätta Bibelns innehåll för vår tids människor. Vi är följaktligen villiga att mera målmedvetet gripa oss an denna viktiga uppgift. Men det är en stor och kostnadskrävande uppgift, som förutsätter ett helhjärtat stöd från dem som älskar Guds Ord. Den närmaste tiden får därför utvisa om denna tidskrifts läsare vill ge Biblicum det nödvändiga understödet för Biblicums fortsatta och utvidgade arbete eller om liberalteologerna ostört skall få ge vårt folk en förvanskad bibel. [3]

Bibeln lär oss att den onde fienden djävulen inte tål människor och institutioner, som vill hålla fast vid allt Guds Ord. Han ”går omkring som ett rytande lejon och söker vem han må uppsluka” (1 Petr. 5:8). ”Skulle då Gud hava sagt?” (1 Mos. 3:1) är den förföriska invändning mot Guds Ord, som han ständigt söker föra fram. Han tycker inte om en institution, som soker avslöja hans själamördande, som säger nej till all bibelkritik, både finare och grövre, och som vill räcka människorna ett oavkortat Guds Ord. [4]

Var och en torde förstå att det inte är av popularitetsskäl som Biblicum säger såväl ja till allt Guds Ord som nej till allt som strider däremot. Tvärtom har vi från första början förstått, att Biblicum mänskligt sett får svårt att vinna gehör, om vi vägrar att kompromissa med Guds Ord. När Biblicum 1971 måste ta avstånd från biskop Giertz’ kritiska bibelsyn och Kyrklig Samlings oklara teologi, var vi givetvis medvetna om att det taktiskt eller kyrkopolitiskt sett var olyckligt. Vi visste att vi därigenom skulle förlora sympatier. Men vi kunde inte svika vara trohetslöften om full bibel- och bekännelsetrohet, och därför måste all kyrkopolitik vara oss fjärran. Vi måste föra fram Bibelns lära, hur opassande den än kan synas för människor, och det som strider mot Guds klara Ord måste avslöjas, hur obehagligt det än är att tvingas göra det. Sådant leder ej till allmän uppskattning och popularitet. [5]

Liksom många tog illa vid sig, när Biblicum inte kunde kompromissa med Giertz’ bibelsyn, så har många nu tagit illa vid sig, när Biblicum utifrån Guds Ord tvingats visa, att t. o. m. Rosenius lärde fel i vissa stycken. Vi hade givetvis mycket hellre velat säga, att Rosenius lärde rätt i alla frågor Men när man satt en stor lärare över Guds Ord och i skydd av hans auktoritet försvarar unionism, som uppenbart strider mot Bibelns och de lutherska bekännelseskrifternas lära, då är det brott att tiga. [6]

Mycket riktigt har reaktionen blivit precis så våldsam som en av Missionssällskapet Bibeltrogna Vänners predikanter förutsade. Han medgav i ett samtal att Rosenius tyvärr lärde fel i några stycken, men, framhöll han, ”det kan vi inte säga offentligt, ty då förlorar vi vännernas förtroende. Då är man avsågad”. Inte bara Bibeltrogna Vänners Missionstidning har bekräftat detta utan också EFS-Budbäraren med Torsten Nilsson i spetsen. Reaktionen har varit så bitter, att man på sina håll sökt uppvigla människor mot Biblicum genom att pastå att Biblicum förkastar allt vad Rosenius lärt. Fastän vi flera gånger framhållit vår tacksamhet gentemot Rosenius, bl. a. för hans fasthållande vid Bibelns auktoritet och dess lära om synd och nåd, lag och evangeiium, den objektiva rättfärdiggörelsen, har man helt lögnaktigt spritt ut att Biblicum förkastar hela Rosenius’ lära. Så kan det alltså gå, när man vägrar att kompromissa med Guds Ord och vägrar att endast framföra det, som människor kan gilla. Ingen kan påstå att vi tagit till orda för att vinna popularitet. Det har skett endast för sanningens skull. [7]

Hur allvarligt är det inte, om människor får lära sig att hålla fast vid vissa läror, inte därför att de stämmer med Guds Ord, utan därför att en viss person har lärt så. Då blir inte längre Bibeln högsta norm, regel och rättesnöre, varefter alla läror och lärare skall prövas och bedömas, om de är rätta eller orätta. Då kan man inte heller skilja mellan vad som är rätt och vad som är fel i en lärares undervisning. Då följer man i stället principen ”allt eller intet”, en princip som endast är tillämplig på Sanningens Ord, den heliga Skrift. [8]

Biblicum gör långt ifrån anspråk på ofelbarhet. Tvärtom är dess forskare och lärare mycket ofullkomliga. Men vi vill i allt böja oss för Guds Ord och företräda biblisk tro i alla stycken. Vi vill därför att all vår undervisning prövas utifrån Guds Ord, att eventuella misstag påtalas för oss under hänvisning till Bibeln, så att vi får möjlighet att bättra oss. Sådant som vi är överbevisade om är Bibelns klara lära kan vi inte ändra på, bara därför att det är obekvämt och impopulärt. [9]

Det är vår bön att Biblicums läsare inte skall förtröttas i förböner för oss och i stöd för vår kamp för biblisk tro och forskning. Ett Biblicum som vinner många sympatisörer genom att förtiga vissa delar av Bibelns lära, kan ytligt sett ha framtiden för sig. Men en framgång på bekostnad av Guds Ord är ingen välsignad framgång utan i stället en katastrofal tillbakagång. Endast om Gud ger oss nåd att förbli trogna allt Guds Ord, har Biblicum en välsignad framtid. [10]