Av S. E.

Biblicum är en fri akademisk institution, som har Bibeln som sitt forskningsobjekt. Liksom behovet är stort av akademiska specialinstitutioner som Kemicum, Fysicum etc., är behovet också stort av ett Biblicum, ett informations- och forskningscentrum, som koncentrerar sig på studiet av Bibeln.

Biblicum är inte bundet till någon organisation eller till staten, utan ägs av en fristående stiftelse, som grundades 1968. Stif­telsen Biblicum får inte något statsunderstöd och vill inte heller ha det och är därför för sin ekonomi helt beroende av frivilliga gåvor. Friheten att i allt låta forskningsobjektet bestämma inne­hållet i bibelundervisningen är för Biblicum omistlig.

Biblicum är en serviceinstitution för alla, som vill tränga dju­pare in i Bibelns värld. Biblicums forskare står till tjänst med information och föredrag om Bibeln. 1972 invigde Stiftelsen Biblicum sitt forskningsinstitut på Södra Rudbecksg. 6 i Upp­sala och dess bibliotek står öppet för alla intresserade. Behovet av en utbyggnad av biblioteket är redan mycket stort, men ännu saknar Biblicum ekonomiska resurser för att genomföra ett så­dant projekt.

Bibel och vetenskap

Hur förhåller sig Bibelns uppgifter till vetenskapliga rön? Hur skall bibel forskning kunna bedrivas vetenskapligt, när forsk­ningsobjektet räknar med utomvärldsliga fenomen som verkli­ga? Vilken bild får vi av Bibeln i historiens och arkeologins ljus? Sådana frågor tas upp i Biblicums skriftserie ”Bibel och vetenskap”. Hittills omfattar denna serie fem viktiga skrifter, som ingen som vill tränga in i dessa och liknande frågor bör missunna sig. Beställ dem redan idag!

Bibeln och bibelsynen

Utifrån en materialistisk och mekanisk världsuppfattning har Bibeln utsatts för mycken kritik. Ty Bibeln utgår ju från Guds existens, att Gud verkligen och ofta oberoende av mekaniska orsakssammanhang ingripit i vår värld. Men kan skepticism gentemot Bibelns anspråk styrkas med vetenskapliga data? Bib­licums svar är nej. Läs om dessa spännande ting i Biblicums handböcker ”Det står skrivet” (1971) och ”Ditt Ord är San­ning” (1971). Samtliga skrifter kan beställas från Bokförlaget Per Jonsson, Storg. 31, 26131 Landskrona eller direkt från Biblicum.

Bibeln och dess översättning

Arbetet på en ny bibelöversättning är viktigt och nödvändigt. 1917 års kyrkobibel har inte bara ett föråldrat språkbruk i flera avseenden, den felöversätter i alltför många fall textens inne­håll. Men skall en statlig bibelkommission som representerar en för forskningsobjektet främmande bibelsyn ensam få gripa sig an denna viktiga uppgift? I skriften ”Profet och profetia enligt Bibeln” (1975) klargör Biblicum nödvändigheten av ett bi­belöversättningsarbete, som endast söker återge Bibelns egna synsätt och inte liberal teologers teorier.

Biblicums närmaste arbetsuppgifter

  1. Publicerandet av en rad bibelteologiska småskrifter som supplementhäften till tidskriften Biblicum.
  2. Avslutandet av en större bok om 1 Mos. 1–11.
  3. En nyöversättning och en kommentar till Jesaja.
  4. En nyöversättning och en kommentar till Amos.
  5. En teologisk handbok om Bibelns böcker.
  6. En lärobok i Israels historia.

Vädjan om hjälp

Vi vädjar till alla som förstår värdet av ett fritt bibelforsknings­centrum för information och forskning att ekonomiskt stödja Stiftelsen Biblicum. Utan trogna understödjare kan Biblicum inte fullfölja sin viktiga uppgift. Sänd in Din gåva på postgiro 2265 61-9 eller bankgiro 110-9412. Hjälp oss sprida våra hand­böcker och småskrifter! Inte minst studerande och lärare behö­ver en saklig information om Bibeln och bibelforskningen, som inte tar sin utgångspunkt i förlegade bibelkritiska teorier utan noggrant presenterar biblisk tro och historiska fakta om Bibeln. Hjälp oss också att få flera understödjare och prenumeranter på vår tidskrift!
Närmare upplysningar
om Biblicums skrifter, dess föredrag och forskningsarbete kan inhämtas från Biblicums expedition, S. Rudbecksg. 6, 752 36 Uppsala, tel. 018/1069 25.