Av Lars Gahrn

(Redaktionen har bett Lars Gahrn att utarbeta ett bibelstudium kring skapelseberättelsen. Det kan ju vara lämpligt att en grupp samlas kring detta ämne och konfronterar Skriftens undervisning med den som ges i vår tids ideologi.)

 

1/ Hur Mose kunde känna till förloppet i skapelsen, det kan man få en föreställning om, ifall man läser några andra uppenbarelser i Skriften. Läs till exempel hos profeten Daniel kap. 2:27-45, 7:1-28 och 8:1-27. [0]

2/ Av profeten Daniels utsagor framgår, att han under uppenbarelserna kunde samtala med de himmelska väsendena, som gav honom undervisning. Han fick undervisning av ängeln Gabriel. Mose talade med Herren ansikte mot ansikte (2 Mos 33:11), och långa avsnitt av Moseböckerna är nedteckningar av Herrens undervisning. Herren gav Mose lagens tavlor, som han själv hade skrivit. Läs till exempel 2 Mos 19:1-25 och 31:18-32:16. Vi har andra berättelser om sådana uppenbarelser i Skriften. Vilka? [1]

3/ Människan skapades till Guds avbild och fick i uppgift att styra och ordna i skapelsen. På vad sätt förändrades hennes ställning efter syndafallet? Jämför 1 Mos 1:26-31 och 2:15 med 1 Mos 3:16-19 och 9:2-3. [2]

4/ Genom syndafallet kom vedermödan in i världen. Mannens arbete blev förenat med vedermöda (1 Mos 3:17), och kvinnans barnafödande förenat med smärta (1 Mos 3:16). [3]

5/ Över- och underordning kan lätt missbrukas av den starkare. Läs Paulus förmaningar i Ef 5:27-6:9. Vilka skyldigheter åläggs här män och »herrar»? [4]

6/ Omedelbart efter syndafallet får människorna löftet om en frälsare. Läs 1 Mos 3:15 och jämför med Gal 3:15-16. Vilken innebörd har ordet säd? Och vilken betydelse har det att ordet säd står i singularis? [5]

7/ I det gamla Israel var härstamningen på fädernet viktigast. Därför är det ytterst anmärkningsvärt, att Frälsaren säges vara »kvinnans säd» (1 Mos 3:15). Jämför uttrycket »kvinnans säd» med Jesajas profetia Jes 7:14 och evangelisternas berättelser (Matt 1:18-23 och Luk 1:34-35). Guds frälsningsrådslut uppenbaras här med stigande klarhet. I vilket avseende är Jesajas profetia klarare än det första löftet? I vilka avseenden är evangelisternas berättelser klarare än Jesajas profetia? [6]

8/ Redan före syndafallet inskärper Gud mannens plikter gentemot hustrun (1 Mos 2:24). En man skall övergiva sin fader och sin moder och hålla sig till sin hustru. I vanliga fall var det emellertid tvärtom: Kvinnan måste lämna sina föräldrar för att upptagas i mannens släkt. Läs exempelvis 1 Mos 24:1-9 och 55-61 och 1 Kon 3:1. Just därför behövde Herren inskärpa, att hustrun skulle vara viktigare för mannen än föräldrarna. Detta Herrens bud går helt emot tidsandan och allmänna bruket ända in i vår tid. Säkert har någon i bibelstudiegruppen minnen av att giftermålet innebar att kvinnan »bytte släkt». Berätta och diskutera. Finns exempel på motsatsen? [7]

9/ Före syndafallet var könslivet rent och oskuldsfullt, men efter syndafallet blygdes man och kvinna för sin nakenhet. Läs 1 Mos 2:25 och 3:7. På vad sätt visade Herren, att människorna bör skyla sig för varandras blickar? [8]

10/ Efter syndafallet sägs uttryckligen, att människan har arvsynd. Läs 1 Mos 8:21 och leta fram ytterligare skriftställen, som förkunnar denna viktiga men ofta förnekade lära. [9]

11/ Människan vill gärna skylla sina fel och brister på andra och annat. Vem skyller mannen på? Vem skyller kvinnan på? Hur vill mannen anklaga Gud själv för sina egna felsteg? [10]

12/ Efter syndafallet kom även verksynden. Vilka synder framhävs särskilt? Läs 1 Mos 4:5-8 och 23-24 samt 6:1-2 och 4. [11]

13/ Ännu under tiden närmast efter syndafallet levde människorna längre än i våra dagar, men Gud beslöt att förkorta människornas medellivslängd (1 Mos 5 och 6:3). Hur gamla blev patriarkerna och de andra av gamla förbundets heliga? [12]

14/ Hanok slapp att dö utan blev upptagen kroppsligen till himmelen (1 Mos 5:22-24). Vem mer än Hanok har på detta sätt blivit upptagen till himlen? [13]