Av Alvar Svenson

I förra numret av Tidskriften kunde vi läsa om att vår vän och medarbetare Lars Engquist gått ur tiden. För tidskriftens läsekrets var han inte obekant. Han hade varit Biblicums styrelseledamot alltsedan Stiftelsen Biblicum grundades. Vi saknar honom mycket, han har lagt ner stort engagemang i arbetet för Biblicum. Vi vet, att han enligt det löfte han trodde på, är hemma hos Herren. Lars betonade själv åter och åter tron allena, nåden allena och Skriften allena. Detta är också drivkraften bakom hela Biblicums arbete, tron på Skriftens ofelbarhet och inspiration. Lars fick före sin hemfärd se den nya översättningen färdig. Vi vet att han gladde sig mycket åt den. Gud hjälpe oss att fortsätta arbetet med målsättningen att föra fram det evangelium som är till människors eviga frälsning och salighet. [0]

Vid vårt sammanträde i Biblicum i augusti utsågs undertecknad till ordförande i Stiftelsen. När det gäller Tidskriften beslutade vi att den i likhet med tidigare ska komma ut med 4 nummer under -97. Ingemar Furberg har lovat att fortsätta som redaktör vilket vi är mycket tacksamma för. Vi har ju under alla åren haft en trogen läsekrets men det händer att vissa prenumeranter faller ifrån av den ena eller andra anledningen. Glädjande nog tillkommer det förvisso några. Sammantaget innebär det att det är angeläget att det hela tiden tillkommer nya prenumeranter. Här har alla läsare av Tidskriften en möjlighet att hjälpa oss att sprida tidskriften till samtiden. [1]

Av detta nummer ser vi hur angeläget det är att Ingemar Furberg fortsätter att besvara frågor kring den nya översättningen. I det avseendet är inte översättningsarbetet avslutat. När nu människor har hunnit läsa sitt NT och stött på nya formuleringar och uttryck kommer också frågorna. Därför kommer den nya årgången av Tidskriften att bli spännande genom att den följer upp översättningen. I Biblicum följer vi med stort intresse den översättning av GT som utlovats av SFB. [2]

Med årets sista nummer av Tidskriften vill vi också tacka våra läsare och flitiga understödjare för er hjälp och uppmuntran under arbetet med översättningen och framför allt med spridningen av NT -96. Vår önskan är ju att denna översättning ska bli läst och att bibelordet ska bli känt och trott av många människor. Bibelläsaren kommer vid sitt studium av NT 96 att finna många förtjänster hos denna översättning. Det har redan framgått av läsarnas reaktioner att många texter har klarnat för dem. Biblicums önskan är just att klarheten hos själva texten ska komma fram i möjligaste mån. Herrens Ord är klart och upplyser ögonen, hans Ord är en lykta och ett ljus. Inte minst av den anledningen är det viktigt att våra översättningar är så tydliga som möjligt. Det har naturligtvis varit uppmuntrande för oss att det har varit så stor efterfrågan på NT 96. Första upplagan är slut och den andra är under försäljning. [3]

Av det sagda framgår det att bibelundervisningen måste fortsätta, trons största fiende är okunnigheten i Guds Ord. Biblicums arbete har alltsedan starten varit ett ständigt pågående bibelstudium som i sin tur lett till att många människor genom Biblicums arbete fått hjälp och svar på många frågor. Det kan gälla Bibelns lära om skapelsen, verbalinspirationen, frågor kring den bibliska historien, undren eller bibelordets uppkomst och ursprung etc. Läsaren är alltid välkommen med frågor om Bibeln. Vi vet att det finns många människor som bär på frågor. Var inte rädda att ställa dem. Vi vill svara med hänvisning till vad vi själva funnit i de heliga texterna. Med detta nummer till våra läsare vill vi tacka Gud, som under det gångna året låtit oss se den nya översättningen av NT. Vi vill tacka Gud för vad han gav oss genom sin tjänare Lars Engquist och för att vi nu kan vara övertygade om att han är hemma hos sin Herre och Frälsare. Inför kommande år kan vi endast konstatera att vi vet inte annat än att var dag är en gåva av Herren. [4]

I den övertygelsen vill vi fortsätta det verk Herren har satt oss i och genom Biblicum sprida kunskapen om vår Herre och hans väldiga gärning, hans underbara Ord och heliga vilja om oss människor. Hans kärlek till oss var så stor att han utgav sin enfödde Son i döden för oss. Genom sin död vann han en evig seger och uppstod igen på tredje dagen för vår rättfärdiggörelses skull. Detta vill Biblicum föra ut till sin samtid. Inte blanda in mänskliga tankar och föreställningar, inte skämmas för evangelium som är en Guds kraft som frälser var och en som tror. Från Biblicums sida önskar vi våra läsare en god jul och ett gott nytt år, som vi hoppas ska ge oss många tillfällen till undervisning i de Heliga Skrifterna genom vår tidskrift. [5]