Av IF

I Lutherskt Församlingsblad 1-2/1996 recenserar kyrkoherde Gunnar Edwardsson, Ljungby, Svenska Folkbibelns översättning av Nya testamentet. Han behandlar därvid inte så mycket stilfrågor utan tar »fasta på hur några bibelord har återgivits». Det är alltså själva innehållet han granskar. Stilistiska frågor är naturligtvis av intresse. Men viktigare är frågan, vad den grekiska texten säger, och om detta textinnehåll får en korrekt återgivning på vårt språk. Jag följer texterna i den ordningsföljd som Edwardsson har. [0]

Edwardsson skriver: »I Svenska Folkbibeln (SFB) heter det: ’Tiden är fullbordad och Guds rike är nu här. Omvänd er och tro evangelium’!» Här sägs nu inte bara att Guds rike är nära, utan ’Guds rike är nu här’. Det grekiska ordet här (»eggizein») betyder just ’komma nära’, och när det förekommer på andra ställen så översätter SFB det så, men när det förekommer i Jesu förkunnelse om Guds rike så översätter man som ovan.» [1]

Det grekiska uttrycket är dubbeltydigt

Till detta skall sägas, att uttrycket »är nära» i vårt språk användes om något, som befinner sig på kort avstånd (från något) i rum eller tid. Men frågan är om detta förhållande gäller också i grekiskan. Ett ord kan ju i grekiskan ha en betydelsenyans, som det inte har i vårt språk. Så heter det t.ex. i Mark 14:41f i SFB:s översättning: »Jesus sade (till sina lärjungar): ’Ni sover nu och vilar er. Det är nog. Stunden har kommit. Se, Människosonen skall utlämnas i syndarnas händer. Stig upp, låt oss gå! Han som förråder mig ’är nu här’» (»äggiken»). NIV översätter: »Here comes my betrayer!» (Här kommer han som förråder mig). Samma översättning ger NT 81. [3]

Sammanhanget talar för översättningen ”Guds rike är nu här”

Dessa Jesu ord i Mark 14:41f följs sedan omedelbart av uppgiften: »Och se, medan Jesus ännu talade kom Judas, en av de tolv, och efter honom en folkhop med svärd och påkar.» Sammanhanget är ju helt klart. Jesus säger inte att Judas befinner sig i närheten. Han säger att han nu är här, att han har kommit. Matt 26:45 översätts i SFB: »Stunden har kommit» och i NT 81: »Nu är stunden här» (»äggiken»)…. Stig upp, låt oss gå. Se han som förråder mig är nu här» (SFB), … »kommer här» (NT 81) (»äggiken»). Reginald H Fuller skriver i sitt arbete The Mission and Achievement of Jesus, 1954, att verbet i de flesta fall betyder nalkas, och när det, som i Jona 3:6, betyder komma: »Ordet kom till kungen» (dvs kungen fick veta) (»äggisen»), då är det i varje exceptionellt fall kontexten som gör den innebörden klar» (s. 21). [5]

Edwardsson frågar sig: »Är det inte så att ’Guds rike är nära’ betyder både att det är närvarande och att det är kommande?» Till detta skall sägas att Jesus i Mark 1:15 inte menade att Guds rike skulle komma i en nära framtid utan att det »är närvarande», att det redan är här, i hans egen person. Satsen ’Guds rike är nära’ skall översättas: »Guds rike är nu här» eller »har kommit» (»äggiken»). Såsom den som förkroppsligade Gudsriket var Jesus medveten om att vara Guds Son, Messias, Människosonen, Herrens lidande tjänare. Han sade aldrig: Se här är Gud, men däremot: »Jag Är». Aldrig heller: Gud har kommit, utan: »Jag har kommit.» Mannen från Nasaret, som kallade sig Människosonen, sade: »Nu är Guds rike här», tag emot det! [6]

Andra bibelord visar att Guds rike var här i och med Jesu framträdande

Folket som hörde detta budskap, hade inget annat att hålla sig till än till Jesus själv och hans ord. Därför sade också Jesus: »tro evangelium!» I detta sammanhang kan det inte föreligga någon »dubbeltydighet» i uttrycket. Att Guds rike nu är här betyder att det är en närvarande verklighet. Edwardsson har alltså rätt i att Mark 1:15 betyder att Guds rike är närvarande i Jesu person. (Se härtill vidare översättningen av Luk 17:21). I Luk 22:18 däremot talas om Guds rikes ankomst i härlighet. [8]

Detta Jesusord bör givetvis jämföras med andra, exempelvis Luk 17:21, som vi nu skall behandla. Även här finns delade meningar. [9]