Av Alvar Svenson

Välkommen till nummer 2 (1997) av Tidskriften Biblicum. Vi hoppas att detta nummer skall ge undervisning och vägledning i bibelstudiet. I en tid av allt större inflytande av bibelkritiken och mer eller mindre öppen förnekelse, är det av största vikt att vi som tror på Skriften garderar oss med god kunskap och insikt i vad Skriften verkligen säger. [0]

Ibland får vi frågor från läsekretsen och det ger oss information om hur vår tidskrift blir mottagen. Vi har sett som vår uppgift att ta fram vad Skriften säger. Det innebär att det blir både positiv och negativ kritik. Man vi kan inte frångå principen att Skriften ensam måste avgöra frågor som den uttalar sig om. Naturligtvis är det bra om vår läsekrets kommer med synpunkter på Tidskriften och läser noggrant och kritiskt. [1]

Detta nummer har kommit att särskilt betona Skriftens auktoritet. Biblicum har allt ifrån sin historias början betonat denna del i den kristna tron. Våra fäder talade ofta om Skriftens oinskränkta auktoritet. I vårt Nya testamente görs det klart för oss att redan på Jesu och apostlarnas tid var denna lära aktuell. Jesus talar själv t ex om Jona och hur han predikade i Nineve, eller när han talar om Noas flod, då rör det sig om verkliga, historiska personer som levt vid en speciell tidpunkt i historien. Då Skriften talar om skapelsens under eller nämner de tre personerna i den Heliga gudomen, när den talar om att i den Jungfrufödde »bor gudomens hela fullhet i kroppslig gestalt, då är det sanningar som vi måste böja oss för även om det skulle strida mot allt vårt förnuft. [2]

Den moderna människan har svårt att tänka sig en större auktoritet än sitt eget förnuft. Trons människor vet att vi ofta har fel och gör misstag. Det innebär att allt som faller under epitetet mänskligt är och förblir behäftat med svagheter och fel. För samma trons människa blir därför Skriftens auktoritet en stor trygghet och tillgång. Här talar Gud själv, han den evige, den ofattbare och ogripbare. Med Herrens Ord är det något helt annat än med människors ord. Jesus tillrättavisar Petrus när hans tankar, som är människotankar, kommer i strid med Guds tankar. Petrus fick lära sig att han måste rätta sig efter Guds tankar och plan. Hos profeten Jeremia säger Herren: »Mina tankar är inte era tankar». [3]

Bibeln är vårt forskningsobjekt, då måste vi låta objektet komma till tals. Bibeln måste få tolka sig själv. I modern teologi har man tagit sig friheten att tolka utsagorna efter eget gottfinnande. Den metoden har man tagit sig själv. Bibeln har aldrig själv givit den metoden. Inga kyrkor, pastorer, biskopar eller kyrkomöten kan ge någon den rättigheten. Biblicums uppgift är att bära fram Bibelns budskap till sin samtid, med vetskapen om att »Skriften ej kan göras om intet». [4]