Av Alvar Svenson

Det talas mycket om kriser i vår tid. Det är kris i ekonomin, kris i politiken. Arbetslöshetskrisen är ett annat stort problem. Denna tidskrifts läsare har knappast undgått att höra talas om kyrkans kris. Människor har slutat att gå i kyrkan, kyrkorna står tomma. Sekulariseringen har haft stor genomslagskraft, men kyrkor och samfund kan inte dra sig undan ansvaret. I stället för att förkunna »så säger Herren», har människors tankar förkunnats. Bibeln och bibeltron har skjutits i bakgrunden. [0]

Kyrkans Herre har själv givit programförklaringen för sin kyrka. »Gå ut i hela världen och gör alla folk till mina lärjungar, döp dem i Faderns, Sonens och den Helige Andes namn och lär dem att hålla allt vad jag har befallt er (Matt 28). Kyrkan har fått verktygen till att utföra denna uppgift, nämligen Ordet och de heliga sakramenten. [1]

Denna tidskrift har alltifrån sin begynnelse varit en »ropandes röst», till försvar för bibeltron. Tillbaka till Skriften har varit ett genomgående tema. Då aposteln skriver sitt brev till Rom säger han bl.a.: »Jag skäms inte för evangelium, ty det är en Guds kraft till frälsning för var och en som tror.» [2]

Kyrkans kris är inte ett resultat av enfaldig bibeltro, precis tvärtom. Den s.k. vetenskapen skulle redogöra för vad som var rimligt, möjligt eller omöjligt att tro på. Då man föll på knä för den vetenskap som inte förutsättningslöst forskade i Bibelns värld, då blev krisen akut. »Litet surdeg syrar hela degen». Den egentliga krisen består inte i att kyrkolokalerna står tomma. Det är otron hos präster och kyrkfolk som är den egentliga krisen. [3]

»Och hur skulle de kunna tro på den som de inte hört?» Dvs där inte evangelium hörs kan ingen komma till tro. Evangelium är den stora hemligheten, den glada nyheten, mysteriet för allt förnuft. Därför är det av största vikt att det förkunnas för människor. När Jesus säger: »Jag är vägen, sanningen och livet», förkunnar han sanningen om sig själv. Det är genom honom som vi får hjälp och förlåtelse för all synd. [4]

Förutsättningen är att Bibeln får undervisa oss, med auktoritet från Gud själv. Det betyder att när vi lyssnar till de Heliga texterna lyssnar vi till Gud själv. Biblicums uppgift är att bära fram detta Ord till sin samtid, med tillbörlig respekt för texten. Vår förhoppning är att varje bibelläsare ska vara »forskare» i texterna, dvs låta texten tala precis som den står där. Om tidskriftens läsare får större förtroende och förökad kunskap i Skriften, då har vår tidskrift haft stor välsignelse med sig. [5]