Av Alvar Svenson

Redaktionskommittén ber att få tacka sin trogna läsekrets för det gångna året 1997. Det är den sextioförsta årgången (tjugosjätte med namnet Biblicum) som härmed avslutas. [0]

Ingemar Furberg som varit vår redaktör och medarbetare i många år har begärt entledigande från sitt uppdrag i Biblicum, pga hälso- och åldersskäl. Han har på många sätt utfört ett osjälviskt och stort arbete i Biblicum. Han har fr.a. varit ansvarig för översättningsarbetet av NT 96. I tidskriften har han skrivit många artiklar och redogjort för översättningsarbetet och låtit läsaren följa med i arbetet. Han har även skrivit många artiklar i olika ämnen som rör Bibeln och den bibliska tron. För detta hängivna arbete ber vi alla i kommittén att få tacka honom, och önska honom Guds rika välsignelse. Vi ber att Herren ska ge honom hälsa och krafter i fortsättningen. Vi är glada över löftet att i mån av hälsa och krafter få hjälp med någon artikel eller kommentar. [1]

Tack Ingemar! Tack för allt det vi fått lära oss genom din undervisning. [2]

Vi behöver fler som så övertygade om Skriftens ofelbarhet och auktoritet undervisar och arbetar för Guds rike i vårt land. Så är det med stor respekt och tacksamhet vi har tagit emot NT 96, och med glädje överlämnar vi det till kommande generationer. [3]

Undertecknad har lovat att tillsvidare stå som ansvarig för Tidskriften. I Biblicum har vi också under det gångna året haft förmånen att få en ny medarbetare, nämligen pastor Egil Edvardsen, Stavanger, Norge. Vi hälsar honom välkommen till styrelsen och som medarbetare. Han är inte okänd för Tidskriftens läsekrets, han har tidigare skrivit artiklar och gjort översättningar åt oss. Vi önskar honom glädje och tillfredsställelse i arbetet och Guds välsignelse. [4]

Vår avsikt är att också under 1998 kunna ge ut vår Tidskrift med fyra nummer. Prenumerationspriset förblir oförändrat. Vi har under det gångna året kunna glädja oss åt några nya prenumeranter. [5]

Till detta nr har vi haft den stora förmånen att få prof John Brugs föredrag om osiandrismen som han höll i Vasa i somras. Det är pastor Johan Lumme som har gjort översättningen och välvilligt ställt det till vårt förfogande. Föredraget är mycket värdefullt och aktuellt. Av utrymmesskäl har vi kortat ner det något. [6]

Att läran om rättfärdiggörelsen är utsatt för angrepp är ingen överraskning så har det alltid varit och kommer att förbli. Vi måste hela tiden vara på vakt och vara uppmärksamma på den strategi som fienden till den bibliska läran använder. Här gäller det själva evangeliets hjärtpunkt, den lära med vilken kyrkan står och faller. Rom 4:5 lär oss mycket tydligt den skillnad som föreligger mellan vad vi brukar kalla den objektiva och den subjektiva rättfärdiggörelsen. Den förstnämnda är den som ägde rum utanför oss, ett resultat av Kristi ställföreträdande lidande och död. Oavsett hur människor förhåller sig till den är den ett faktum. Den andra, den subjektiva, är ingenting annat än den enskilda människans mottagande av, eller tro på den förstnämnda, den objektiva. »Men den som utan att bygga på gärningar tror på honom som förklarar den ogudaktige rättfärdig, honom räknas hans tro till rättfärdighet.» [7]

Vi fortsätter med ett avsnitt ur Kuskes bok »Tolkning: Den enda rätta vägen». Där tas ämnet textkritik upp. Dvs hur man på ett riktigt sätt går till väga när man prövar olika textvarianter. Vi har ju inte kvar den ursprungliga originaltexten till de Heliga Skrifterna. Det vi har är avskrifter av texterna där den ena varianten kan avvika något i förhållande till den andra. I artikeln får vi veta hur man då arbetar för att komma fram till ursprunget. [8]

I Edvardsens bibelstudium får vi undervisning i den objektiva rättfärdiggörelsen. »En är död för alla». Här visar han hur vi blev försonade med Gud på den dag då Kristus dog för oss. Ja det är evangelium för de fattiga syndare som inte vet annat än synd hos själv och som inte kan hämta kraft i sitt eget inre. Vi hoppas att vår tidskrift ska ge läsaren en bibeltrogen och uppbygglig läsning till hjälp och uppmuntran i en tid så full av otro och förnekelse. [9]

Så önskar vi våra läsare en god och fridfull jul i tron på vår Frälsare som lät sig födas hit till vår syndiga jord. Vi tillber inför det lilla barnet i krubban och prisar honom för hans eviga vishet och stora trofasthet. [10]