Av Stefan Sjöqvist

Under 1800-talet orienterades luthersk teologi i Europa alltmer i liberalteologisk riktning. I Amerika fick däremot en ortodox och bibeltrogen teologi ett genombrott, en renässans genom framförallt C. F. W. Walther och Georg Stöckhardt. Dessa gudsmän, pastorer och seminarielärare verkade vid den evangelisk-lutherska Missourisynodens prästseminarium i St Louis. Walthers mantel axlades av Franz Pieper, vars dogmatik skolat många generationer bibeltrogna präster. [0]

Sion vid Mississippi, som St Louis-seminariet kallades, upplevde en renässans av luthersk ortodoxi efter det läromässiga förfallet under pietismen då subjektivism, synergism och introvert ovisshet allvarligt skadat de lutherska kyrkorna. Walther och hans efterföljare lyfte fram 15- och 1600-talets goda andliga lärare såsom Luther, Chemnitz, Gerhard, Hunnius, Calovius, Quenstedt, Baier och Hollazius. Åter lyftes lärorna om frälsningen av nåd allena, sakramentens nådemedelskaraktär, den rätta delningen av lag och evangelium, trosvisshetens objektiva förankring i evangelium, utkorelsen och Skriftens ofelbara gudomliga auktoritet fram i ljuset. [1]

År 1868 ingick den evangelisk-lutherska Wisconsinsynoden (WELS) i kyrkogemenskap med Missourisynoden(LCMS). 1872 förenades de renläriga bibeltrogna lutherska kyrkorna i Amerika i den s.k »synodalkonferensen». 1878 återetablerade WELS sitt eget prästseminarium i Milwaukee i Wisconsin, som därmed blev det andra stora bibeltrogna prästseminariet, med Adolf Hoenecke som president. 1893 flyttades seminariet till Wauwatosa. [2]

Det som man brukar kalla »Wauwatosateologin» är inte så mycket en ny teologi som en metod. Under seminarieprofessorerna J. P. Koehler (1859-1951), August Pieper (1857-1946) och John Schaller (1859-1920) utmönstrades något man skulle kunna kalla exegetisk teologi. Utvecklingen dithän hade påbörjats redan av Walther, men kanske framförallt av Stöckhardt, när man under dem s.k »predestinationsstriden» alltmer kom att argumentera utifrån bibelställen och exeges, istället för att blott hänvisa till de lutherska fäderna. Wauwatosateologin använde sig av en begreppsapparat och en metod som mer direkt vill hämta stöd och argumentera utifrån bibelställen och bibliska sammanhang. [3]

Upptäckten av de lutherska fäderna från 15- och 1600-talet gav den lutherska kyrkan tillbaka ett förlorat arv av biblisk teologi, men man riskerade också att falla in i ett ständigt citerande av »fäderna» utan ett fördjupat bibelstudium. Vid den teologiska fakulteten i Missouri (LCMS) och Milwaukee (WELS) hade ämnena exegetik och isagogik skjutits undan till förmån för grundliga studier av ortodoxins fäder på latin. August Piper beskriver situationen: »Vid våra seminarier dominerade dogmatik i en sådan utsträckning, att de exegetiska och historiska ämnena försköts i bakgrunden, så mycket att vid sidan om pastoralteologi studerades endast dogmatik… trots att vi åter och åter betonade Sola Scriptura-principen. Vi blev mer och mer invärtes bundna och fångade av fädernas auktoritet» (vol I, s. 28f). [4]

Det nya som Wauwatosateologin ger är egentligen en återgång till Luthers ideal: [5]

Må det bli känt att Skriften, utan någon glossa, är solen och det enda ljuset från vilket alla lärare får sitt ljus, och inte tvärtom… De (papisterna) tillskriver fäderna ljuset genom vilket Skriften måste upplysas, medan fäderna själva döljer sin egen dunkelhet och upplyser Skrift med Skriften allena… Det studium genom vilket man blir redo för krigföring är att känna sig hemma med Skriften, och som St Paulus säger, vara förmögen att nöja sig med de överväldigande klara bibelställena, utan några utläggningar och kommentarer, såsom med ett blottat och draget svärd. (Works of Martin Luther PE, III, s. 333f.) [6]

Schaller sammanfattar Wauwatosateologins särskilda betoning: [7]

Enligt den sanna lutherska teologins högsta princip kan man aldrig bevisa från dogmhistoria, det vill säga, från mänskliga skrifter, vad som är luthersk lära. Faktum är att luthersk lära bara kan bevisas direkt från Skriften och på intet annat sätt (vol. I s. 92). [8]

Istället för det man kallar Authoritätentheologie, Traditionstheologie och Vätertheologie pläderar Wauwatosateologin för Zusammenhängendes Schriftstudium (sammanhängande skriftstudium). J. P. Koehler, August Pieper och John Schaller betonade att ett direkt och sammanhängande bibelstudium var grundläggande för teologistudierna. Bibeln skulle studeras noggrant på grundspråken och varje text utläggas i sitt sammanhang och enligt bibelbokens intention. [9]

»Zusammenhängendes Schriftstudium» var inte bara en nödvändighet för prästkanditaterna utan också för församlingens liv. »Detta ord är Ande och liv, Guds rena kraft och Guds eld. Det är genom detta ord som världen, kyrkan och våra pastorer måste helas, om de lever i det, det vill säga i bön och troget begrundar det, reflekterar över det och studerar det.» (August Pieper, vol. I, s. 61). [10]

WELS-förlaget Northwestern Publishing House har presenterat ett utdrag ur Wauwatosateologernas rikhaltiga produktion med de tre inbundna volymerna The Wauwatosa Theology omfattande sammanlagt 1545 sidor. Det mesta av materialet är hämtat ur WELS teologiska tidskrift Theologische Quartalschrift (som numera heter Wisconsin Lutheran Quarterly). För den som är intresserad av biblisk teologi är The Wauwatosa Theology en guldgruva att ösa ur. Serien inleds med en föredömlig introduktion till Wauwatosateologin av professor Martin Westerhaus. Uppsatserna har i de tre volymerna kategoriserats i sex avdelningar: [11]

– Survey and Samples
– Interpretation and Exposition of Scripture
– Law and Gospel
– Church and Ministry
– Evaluation of Trends and Figures in American Lutheranism
– Music and Hymnody

Här återfinns ett flertal uppsatser översatta till engelska som tidigare blott funnits i tysk språkdräkt. Förhoppningen är att den som läser detta urval av bibeltrogen undervisning skall tillägna sig en metod och Wauwatosateologins ande, nämligen att i lärodiskussionen alltid ställa det nakna bibelordet, utlagt i sitt sammanhang och belyst av grundspråken, i centrum. Endast på detta sätt förmår vi att vara genuint bibeltrogna och därmed också genuint lutherska. [18]

 

The Wauwatosa Theology
3 volymer om 1545 sidor, ed Curtis Jahn. Pris 93,99 $
Beställs från Northwestern Publishing House, 1250 N. 113:th St. Milwaukee, WI 53226, USA