Enligt Stiftelsen Biblicums stadgar ska varje styrelseledamot årligen lägga fram en bekännelse till Guds Ord. Vid möte den 7 mars 2018 framlades följande bekännelser. Vi hoppas att de kan vara uppbyggliga föredömen för var och en som bekänner den kristna tron.

 

Ledamot Ingvar Adriansson:

Min bekännelse till Bibeln som Guds ord!

Bakom varje påstående, lärosats, löfte och befallning i Bibeln står inte någon auktoritet av någon människa utan det är den ofelbare Guden som talade genom profeterna och apostlarna. Denna auktoritet kan inte överträffas av någon annan. Människor gör misstag i sina böcker, men då Guds helige Ande talade var varje möjlighet till fel eliminerad redan från början.

Det är inte vår uppgift att sätta oss över bibeltextens tydliga mening. Vi får inte acceptera bara för att det överensstämmer med vår personliga åsikt eller vårt förnuft. Då Gud har talat försvinner vår rätt att döma. Vapnen vi strider med är inte köttsliga utan har kraft från Gud att bryta ner fästen. Ja, vi bryter ner tankebyggnader och allt högt som reser sig mot kunskapen om Gud. Vi gör varje tanke till en lydig fånge hos Kristus. 2 Kor 10:4-5

Vi måste låta Skriften gälla med det innehåll och den mening som den förmedlar. Vi får inte lägga till något och inte dra ifrån något. Vi får inte förvränga Guds ord genom att sätta in vår mening i texten

Om därför Guds ords sanning skall utföra sin gudomliga avsikt måste det bli undervisat och mottaget så som det är uppenbarat i den Heliga Skrift. Varje förändring eller förvanskning av dess lära måste med nödvändighet påverka dess inflytande på människor. Ledd av felaktig information går människan vilse. Endast den sanna läran kan skapa den rätta tron i våra hjärtan och leda oss på den rätta vägen genom livet.

Jag bekänner mig till Bibeln som Guds ofelbara ord och att Lutherska Bekännelseskrifterna återger Bibelns lära.

Värnamo 20180307

Ingvar Adriansson

 

Ordförande Egil Edvardsen:

Min bekjennelse til Guds ord

Når vi kommer i anfektelser og tvil, skal vi gå til Guds ord og finne trøst og fred. For Guds ord er Guds eget budskap til oss. Det er Guds løfter om nåde og frelse. Det er Guds inspirerte og ufeilbare ord til alle fattige syndere. Det forkynner at alle våre synder er tilgitt for Herren Jesu Kristi skyld. Guds løfter i Skriften er ufeilbare og sanne. De svikter aldri. Derfor gir de stor trøst og fred.

Fornektelsen av Guds ords inspirasjon og ufeilbarhet har motsatt effekt. Den gir ingen trøst og fred. Om ikke Bibelens ord er Guds ord, men bare menneskelige tanker og ord, kan vi aldri være sikker på at Gud er barmhjertig og nådig mot oss. Vi må leve i konstant usikkerhet om vår frelse.

Men Bibelen overbeviser oss om at Herren Jesus er vår frelser og at hans blod renser oss for all synd. Dette evangelium er en åpenbaring fra Gud, forkynt av mennesker som ble drevet av den hellige Ånd, og skrevet ned med ord som Ånden lærte dem. Det er ikke sikkert at vi alltid er like bevisst vår tro på Bibelens inspirasjon, på samme måte som vi ikke alltid er like sterk og bevisst i vår tro på Frelseren. Det hender iblant at vi tviler. Men selv om vi ofte tviler og vår tro er svak, klamrer vi oss likevel til at evangeliet er Guds eget budskap til oss, og at våre synder er tilgitt for Kristi skyld fordi Bibelen sier det.

Vi blir ofte møtt med påstanden om at kristen tro må være en tro på en person, ikke på en bok. Og det er i og for seg riktig. Den frelsende tro er troen på Jesus Kristus og hans stedfortredende gjerning for alle mennesker. Kristen tro er å tro at Gud vil frelse oss for Jesu Kristi skyld. Men dette er noe jeg ikke kan tro uten at Gud først har lovet meg det. Jeg tror at Gud vil frelse meg fordi han har lovet at han vil gjøre det. Troen henger uløselig sammen med Guds løfter. Jeg har ingen rett til å tro at Gud vil gjøre noe med meg som han ikke har sagt han vil gjøre. Om jeg tror at Gud vil frelse meg, må jeg kunne være i stand til å peke på et løfte hvor Gud sier at han vil frelse meg. Ellers er det jo en tro ut i løse luften.

Men hvor finner jeg Guds løfter? Bare ett sted, nemlig i Bibelen. Hvor skulle vi ellers finne Guds løfter? Vi finner ikke Guds løfter i naturen eller i stjernene. Heller ikke finner vi dem i vårt eget hjerte eller vårt eget hode. Bare ett sted finner vi Guds løfter om tilgivelse og nåde – i Bibelen, i de hellige skrifter. Om Bibelen ikke er Guds ord, eller om det er usikkert hvilke ord i Bibelen som er Guds ord og hvilke som ikke er det, da bygger jeg min tro på sandgrunn. Da har jeg virkelig en usikker grunn for min tro. Men Bibelen er Guds ord. Derfor kan jeg stole fullt og fast på den. Jeg liter på alle Guds løfter i Bibelen, fordi de er Guds ord til meg.

Ålgård, 6. mars 2018
Egil Edvardsen

 

Vice ordförande Seth Erlandsson:

Min bekännelse till Skriften
att presenteras vid Stiftelsen Biblicums sammanträde den 7 mars 2018

När förtroendet för Bibeln som högsta norm, regel och rättesnöre går förlorad går det snabbt utför med rätt biblisk förkunnelse och kristen tro, lära och liv. Exemplen är många på hur teologiska fakulteter, prästseminarier och bibelinstitut som gradvis gett utrymme för bibelkritik blivit alltmer främmande för biblisk kristendom. En sådan utveckling vill Biblicum undvika med Guds hjälp. Därför har Stiftelsen Biblicum slagit fast att alla dess ledamöter årligen ska redogöra för sin bekännelse till Skriften.

Enligt utbredd bibelkritik innehåller Bibeln människotankar om Gud, inte Guds tankar om oss och vår andliga blindhet. Bibeln har inte sitt ursprung i mänskliga funderingar utan är en sann uppenbarelse i ord och gärningar om vem han är och vad han har gjort och gör som vår enda Frälsare. Det är inte vi människor som ska sätta oss till doms över Bibeln, Guds heliga och ofelbara undervisning, och kritisera den. Det är tvärtom Bibeln som ska kritisera oss. Genom lagens krav på helhjärtad kärlek till Gud och våra medmänniskor avslöjar den vår synd och genom det villkorslösa evangeliet om Jesus Kristus och hans frälsningsgärning överräcker den åt oss fördömda syndare syndernas förlåtelse och den rättfärdighet som vi aldrig kan åstadkomma med våra gärningar. Vi kan inte nog tacka för denna oförtjänta gåva. Den uppfyller oss med vördnad för Guds heliga ord.

Jag instämmer helt och full i Konkordieformelns ord: ”Vi tror, lär och bekänner att den enda regel och norm efter vilken alla läror och lärare ska prövas och bedömas endast är Gamla och Nya testamentets profetiska och apostoliska skrifter. Det är som det står skrivet: Ditt ord är mina fötters lykta och ett ljus på min stig (Ps 119:105). Och aposteln Paulus skriver: Även om vi själva eller en ängel från himlen skulle ge er ett annat evangelium än det vi har predikat, så ska han vara under förbannelse (Gal 1:8).
… Men andra skrifter av äldre eller nyare lärare, vad de än kan heta, får inte likställas med den heliga Skrift. De måste alla underordnas denna och får inte anses vara något annat och mer än vittnen som betygar hur och var denna profetiska och apostoliska lära har bevarats efter apostlarnas tid” (Epitomé: Regel och norm 1–2).

Västerås den 5 mars 2018
Seth Erlandsson

 

Kassör Thomas Erlandsson:

Skriftlig bekännelse

Krig, gängvåld, mord och våldtäkter fyller spalt efter spalt i tidningarna och timme efter timme i tv- nyheterna. Det diskuteras på arbetsplatser vart är världen på väg vad ska ske med kommande generationer. Hopplöshet börjar infinna sig hos var man och var kvinna.

Det är den här världen som är i sådant skriande behov av ett oförfalskat evangelium, inte ett tillrättalagt budskap som kliar folk i örat utan Guds ofelbara ord. Biblicums uppdrag att tillhandahålla biblisk undervisning i tal och skrift är lika aktuellt idag som det var igår och kommer vara imorgon. Det är i Guds ord vi finner vår Frälsare och endast där. Det är i Bibeln Gud uppenbarar Jesus för oss och endast där. Vi behöver inte alla spaltmeter med nyheter inte alla tv-sändningar om vad som hänt runt omkring oss, vi behöver höra om vad Gud har gjort för oss. Vad Gud genom sin Son har färdigställt åt oss utan våra ansträngningar till och med innan vi föddes.

Det är detta budskap jag håller kärt det är detta budskap jag med Guds hjälp vill vittna om.

Svärtinge 2018-03-05/Thomas Erlandsson

 

Sekreterare Stefan Hedkvist:

Till Biblicum-mötet den 7 mars 2018

Skriften är inspirerad av Gud. Den har kraft att göra oss visa så vi blir frästa genom tron på Kristus Jesus. Eftersom Skriften innehåller allt som krävs för att vi ska bli frälsta och få evigt liv så är den ensam tillräcklig för allt som hör till kristen tro. Den lär oss vad vi ska tro och vad vi inte ska tro, vad vi ska göra och vad vi inte ska göra. Den behöver inte kompletteras utan är fullt tillräcklig för att göra oss till gudsmänniskor fullt färdiga till varje gott verk.

I kyrkan måste det finnas en norm efter vilken alla läror och lärare ska bedömas. Det som inte är fast grundat på Skriften och det som inte kan bevisas med Skriften, utan tvärtom är emot Skriften, får inte framföras i kyrkan eller tas emot som Guds ord. Men den undervisning som är grundad på Skriften ska vi ta emot som sanning och som frälsningsbringade undervisning.

Även om inte allt i Skriften har tillkommit genom ren diktamen som breven till de sju församlingarna i Uppenbarelseboken så tror jag att den helige Ande har gett orden till författarna av Bibelns böcker så att varje ord kommer från Gud. Det är också vad Skriften vittnar om sig själv: ledda av den helige Ande har människor talat vad de fått från Gud (2 Petr 1:21). Detta syftar inte bara på tankarna eller ideérna utan på själva orden. Författarna till Bibelns böcker uttryckte andlig undervisning med andliga ord så som Paulus skriver i 1 Kor 2:13: Det förkunnar vi också, inte med ord som mänsklig visdom lär oss utan med ord som Anden lär oss, när vi förklarar andliga ting med andliga ord.

Svärtinge, 5 mars 2018

Stefan Hedkvist

 

Ledamot Ola Österbacka:

Bekännelse till Skriften

Här mitt i världens mörka öken strålar en stjärna härligt klar.
Över all otros moln och töcken ljuset från Kristus uppgått har,
ljuset som ger oss evigt liv. Se det, min vän, och där förbliv!

Denna vers inleder sång 88 i Sionsharpan och är skriven av Karl Mikael Mellberg, den tredje generationens präst i raden av bemärkta prästmän i den evangeliska rörelsen i Finland. Hans far Carl August var min hemförsamlings första kyrkoherde. Det är med innerlig tacksamhet som jag vill vittna om att detta ljus, Guds ords ljus, ända sedan barndomen förelagts mig som vägvisare, och att jag ännu i dag får verka för att det ska lysa upp och ge hopp åt den allt mera mörknande världen.

Mörkret tilltar verkligen allt mer omkring oss och det sker i ett allt ökande tempo. Starka krafter i samhället vill låta små barn förstå att en familj kan ha flera mammor eller flera pappor och att det inte är självklart att ett barn är antingen pojke eller flicka. Bibeln, Guds heliga ord, betraktas som en samling sagor. Guds heliga namn vanhelgas. Vilken stor uppgift är det då inte att hålla fram detta Ord som ljuset på vår väg, som den fasta grunden i en villrådig och vacklande värld!

Det är min fasta övertygelse att Bibeln är Guds heliga och ofelbara ord, som är den högsta regel och norm efter vilken alla läror och lärare ska prövas och bedömas, och att de lutherska bekännelseskrifterna är ett pålitligt vittne om denna sanning. Även om denna bekännelse är sällsynt i dag vet vi att den inte kan gå under, för vår Herre och Frälsare har själv sagt att helvetets portar inte ska få makt över den.

Vasa den 6 mars 2018
Ola Österbacka