Enligt Stiftelsen Biblicums stadgar ska varje styrelseledamot årligen lägga fram en bekännelse till Guds Ord. Vid sammanträde den 5 februari 2020 framlades följande bekännelser. Vi hoppas att de kan vara uppbyggliga föredömen för var och en som bekänner den kristna tron.


Ordförande Egil Edvardsen:

Min bekjennelse til Guds ord

Vi kan ikke tale om den kristne troen uten at vi har klart for oss hva som er troens grunn og troens kilde. Vår tro er ikke en tro ut i løse luften. Vår tro bygger på en grunnvoll, og den grunnvollen er Bibelen, Guds ord. Enkelt kan vi si at vi tror på Jesus Kristus som vår Frelser fra synd og død, ettersom vi har hørt og lest om ham i Bibelen, og Den Hellige Ånd har gjennom dette budskap i Bibelen gitt oss troen. Vår tro er helt avhengig av Bibelens ord. Den kan ikke løsrives fra den. Om vi tar bort Bibelen, tar vi også bort det vi bygger troen på, og dermed faller troen.

All teologi som vil være en rett og sann teologi, må derfor bygge på Bibelen. Guds ord må være kilde til alt det vi tror, lærer og bekjenner i den kristne kirken. Guds ord må være normen for all lære. Uten at vi kjenner denne kilden og normen, kan vi ikke drive med teologi.

Ingen andre kan fortelle oss hva Gud vil at vi skal tro og gjøre, enn Gud selv. Derfor kan vår kunnskap om Gud og hans vilje ikke komme fra noen annen kilde enn Guds eget ord. «Skal ikke et folk spørre sin Gud? … Til Guds undervisning, til vitnesbyrdet!» (Jes 8, 19-20). All lære og forkynnelse i kirken, og alle lærere, forkynnere og teologer, må derfor vurderes ut fra denne ene normen, Guds eget ord. «Hvis dere blir i mitt ord, er dere virkelig mine disipler. Da skal dere kjenne sannheten, og sannheten skal gjøre dere fri» (Joh 8,31-32). «Den som taler, skal se til at han taler som Guds ord» (1 Pet 4,11).

Det er ikke vår sak å sette oss til dommer over Guds ord. Vi kan ikke bare akseptere det vi er enig i, og forkaste det vi ikke er enig i eller ikke forstår i Bibelen. Når det gjelder åndelige ting, når det gjelder det som Gud taler om i sitt ord, må vi ta «hver tanke til fange under lydigheten mot Kristus» (2 Kor 10,5). «Vi river ned tankebygninger og alt stort og stolt som reiser seg mot kunnskapen om Gud» (2 Kor 10,4-5). Vi må lese ordene i Bibelen slik de står, og ikke legge noe til eller trekke noe fra (5 Mos 4,2). Vi må derfor ikke «korrigere» Skriften ut fra egne tanker og logiske resonnement, men vi må korrigere våre tanker og vår lære etter Skriften. Når det gjelder den kristne tro og lære, er derfor Bibelen øverste autoritet, ja, den eneste grunnen og normen.

Ålgård, 3. februar 2020

Egil Edvardsen


Verksamhetsledare Ingvar Adriansson:

Min bekännelse till Bibeln som Guds ord!

Det är inte vår uppgift att sätta oss till domare över vad vi anser vara bibeltextens tydliga mening. Vi får inte acceptera bara det som stämmer överens med vår personliga åsikt och förkasta allt annat. Då Gud har talat försvinner vår makt att döma. Vi bryter ner tankebyggnader och allt högt som reser sig mot kunskapen om Gud. Vi gör varje tanke till en lydig fånge hos Kristus. (2 Kor 10:4-5)

Vi lever i en värld som ständigt förändras. Där Guds Ord som uttalades för mer än två tusen år sedan anses inte vara sant, utan är ständigt ifrågasatt och föraktas av de flesta. Vår uppgift är att inte anpassa oss efter tiden.

Guds största gåva till oss är Jesus Kristus vår Frälsare. Hans syndfria liv och frälsningsverk här på jorden har räddat alla människor. Ingen människa behöver gå förlorad, hans nåd räcker till alla, ingen undantagen. I bibelordet finner vi Kristus, vår största gåva.  Om detta ord säger Bibeln: För evigt, Herre, står ditt ord fast i himmelen. (Ps 119:89) Och för att riktigt uttrycka hur viktiga och värdefulla bibelorden är läser vi: De är mer värda än guld, än mängder av fint guld. De är sötare än honung, än renaste honung (Ps 19:10). Jesus säger själv om Bibelns ord: Himmel och jord ska förgå, men mina ord ska aldrig förgå (Matt 24:35).

Biblicums uppgift är att föra ut Bibeln budskap som det står skrivet i den Heliga Skrift. Gör vi detta vet vi att han är med oss alla dagar. Profeten Jesaja skriver: Så ska det vara med ordet som går ut från min mun. Det ska inte komma tillbaka till mig förgäves utan att ha gjort vad jag vill och utfört vad jag sänt det till (Jes 55:11).

Jag bekänner mig till Bibeln som Guds ofelbara ord och att Lutherska Bekännelseskrifterna återger Bibelns lära.

Värnamo 20200205
Ingvar Adriansson


Vice ordförande Seth Erlandsson:

Bekännelse till Guds ord

Jag vill instämma helt i de bekännelser som mina medbröder i Stiftelsen Biblicum nedtecknat. De skriver bl a: ”Vår tro bygger på en grundval, och den grundvalen är Bibeln, Guds ord. Enkelt kan vi säga att vi tror på Jesus Kristus som vår Frälsare från synd och död, eftersom vi har hört och läst om honom i Bibeln, och den helige Ande har skänkt oss tron. Vår tro är helt beroende av Bibelns ord. Den kan inte lösrivas från den. Om vi tar bort Bibeln, tar vi också bort det vi bygger tron på, och därmed faller tron. All teologi som vill vara en rätt och sann teologi ska därför bygga på Bibeln” (Egil).

”För vår Frälsare och Herre var det en självklarhet att Gamla testamentets profeter talade Guds Ord. Det fanns också falska profeter, men de avvisades skarpt både av Herrens rätta profeter och av Jesus, eftersom det inte hade talats av Gud. Men det som Herrens profeter utsade var tillförlitligt i alla stycken. Jesus sa (Joh 10:35): Skriften kan inte upphävas.

På denna grund verkade också apostlarna. Paulus bekände inför de romerska makthavarna och de judiska ledarna (Apg 24:14) … jag tror på allt som står skrivet i lagen och hos profeterna. Eftersom Jesus hade gett sitt budskap till sina apostlar och den Helige Ande påminde dem om allt vad Jesus hade lärt dem så är deras ord tillika Guds Ord, skrivet till vår undervisning, för att vi ska bevara vårt hopp genom den uthållighet och tröst som Skrifterna ger (Rom 15:4)” (Ola).

”Biblicums uppgift är att föra ut Bibeln budskap som det står skrivet i den heliga Skrift. Gör vi detta vet vi att han är med oss alla dagar. Profeten Jesaja skriver: Så ska det vara med ordet som går ut från min mun. Det ska inte komma tillbaka till mig förgäves utan att ha gjort vad jag vill och utfört vad jag sänt det till (Jes 55:11). Jag bekänner mig till Bibeln som Guds ofelbara ord och att de lutherska bekännelseskrifterna återger Bibelns lära” (Ingvar).

”Att bevara Guds ord innebär i det här fallet att vi inte ska gömma undan, låsa in eller gräva ner det för att eventuellt kommande generationer ska hitta det som ett arkeologiskt fynd. Utan vi ska studera Ordet, forska i det och modernisera språket så att vi och kommande generationer kan ta del av dess livgivande budskap. I det här arbetet har Biblicum som ett bibeltroget institut en viktig uppgift att bevara och sprida Bibelns budskap. I en värld där man vill förlöjliga, förändra och förvränga Guds Ord och budskap efter eget tycke och smak vill jag vara en del i arbetet med att försvara och bevara detta Ord” (Thomas).

För en längre bekännelse till Guds ord med mina egna ord hänvisar jag till artikeln ”Bibeln, kristen tro och mänsklig vishet” som snart är färdigskriven och kommer i Biblicum nr 1/2020.

Västerås den 5 februari 2020

Seth Erlandsson


Kassaförvaltare Thomas Erlandsson:

Bekännelse till Guds Ord

Guds Ord nedskrivet för vår frälsnings skull, så att du och jag kan lyfta blicken och vara helt trygga den dag vår Herre kommer tillbaka på samma sätt som han for upp till himlen. Vad mer kan finnas som är viktigare att bevara och sprida till våra medmänniskor?

Att bevara innebär i det här fallet att vi inte ska gömma undan, låsa in eller gräva ner för att eventuellt kommande generationer ska hitta det som ett arkeologiskt fynd. Utan vi ska studera Ordet, forska i det och modernisera språket så att vi och kommande generationer kan ta del av dess livgivande budskap.

I det här arbetet har Biblicum som ett bibeltroget institut en viktig uppgift att bevara och sprida bibelns budskap. I en värld där man vill förlöjliga, förändra och förvränga Guds Ord och budskap efter eget tycke och smak vill jag vara en del i arbetet med att försvara och bevara detta Ord. Med Guds hjälp vill jag bekänna mig till bibelns ofelbara Ord och de lutherska bekännelseskrifterna som återger bibelns lära på ett korrekt sätt.

Svärtinge 2020-02-04

Thomas Erlandsson


Sekreterare Ola Österbacka:

Bekännelse till Guds Ord

”I forna tider talade Gud många gånger och på många sätt till fäderna genom profeterna, men nu i den sista tiden har han talat till oss genom sin Son” (Hebr 1:1–2).

För vår Frälsare och Herre var det en självklarhet att Gamla testamentets profeter talade Guds Ord. Det fanns också falska profeter, men de avvisades skarpt både av Herrens rätta profeter och av Jesus, eftersom det inte hade talats av Gud. Men det som Herrens profeter utsade var tillförlitligt i alla stycken. Jesus sa (Joh 10:35): Skriften kan inte upphävas.

På denna grund verkade också apostlarna. Paulus bekände inför de romerska makthavarna och de judiska ledarna (Apg 24:14) … jag tror på allt som står skrivet i lagen och hos profeterna. Eftersom Jesus hade gett sitt budskap till sina apostlar och den Helige Ande påminde dem om allt vad Jesus hade lärt dem så är deras ord tillika Guds Ord, skrivet till vår undervisning, för att vi ska bevara vårt hopp genom den uthållighet och tröst som Skrifterna ger (Rom 15:4).

I denna yttersta tid, när Guds Ord alltmer överges och föraktas, är det en stor nåd att Biblicum får sprida detta budskap. Och det är en stor nåd att jag har fått förtroendet att vara med i detta arbete. Därför vill jag med Guds hjälp förbli vid detta Ord och vid den lutherska bekännelsen som vittnar om detta ofelbara och förblivande Ord.

Vasa, den 4 februari 2020

Ola Österbacka


Tor Jakob Welde kallades till ny ledamot den 5 februari 2020 och har också tackat ja. Hans personliga bekännelse föreligger här.

Bekjennelse til Guds ord

Jeg er overbevist om at Bibelens skrifter er innblåst av Gud selv (2 Tim 3,16). Det gamle testamentes og Det nye testamentes bøker og brever er Den Hellige Ånds klare Skrift; Gud har ledet utvalgte profeter, apostler og evangelister til å skrive ned akkurat det Han ville. Derfor skal budskapet ikke tas imot som menneskeord, men som det Guds ord det i sannhet er (1 Tess 2,13).

Bibelens stjerne og kjerne er Kristus Jesus, og de hellige skriftene gir oss mennesker visdom til frelse ved troen på Ham. Guds ord er i seg selv levende og virkekraftig, med makt til å skape og styrke denne frelsende troen. Bibelen gir dessuten opplæring og veiledning for det kristne livet, hvordan vi kan leve etter Guds gode vilje, vandre i Hans lys.

I Bibelen har vi da alt vi trenger for kristen lære, tro og liv, for den hellige Skrift er uten mangler eller feil. Her har vi fått en skattkiste med ufattelig verdifulle perler, en rikdom for alle mennesker og aktuell til alle tider. Guds ord bør vi derfor lese og studere med største interesse og iver og trofast levere videre til nye generasjoner.

I en tid der respekten for Bibelen som Guds sanne og pålitelige ord mange steder er revet ned, og der budskapet så ofte forvanskes eller forfalskes, har Biblicum en svært viktig oppgave med å være en motkraft til destruktiv bibelkritikk og bibelbruk. Må Gud hjelpe oss å bevare vårt dyrebare arvegods. Sola Scriptura. Sola Gratia. Sola Fide.

Bergen, 8. mars 2020

Tor Jakob Welde