Enligt Stiftelsen Biblicums stadgar ska varje styrelseledamot årligen lägga fram en bekännelse till Guds Ord. Vid möte den 6 februari 2019 framlades följande bekännelser. Vi hoppas att de kan vara uppbyggliga föredömen för var och en som bekänner den kristna tron.

 

Ledamot Ingvar Adriansson:

Min bekännelse till Bibeln som Guds ord!

Ingen annan än Gud själv kan säga oss vad han vill att vi ska tro och förlita oss på. Därför kan vår kunskap om Gud inte hämtas från någon annan källa än Guds eget ord. ”… Ska inte ett folk fråga sin Gud? Ska man fråga de döda för de levande?  Till Guds undervisning, till vittnesbördet! Om de inte talar enligt detta ord finns det ingen gryning för dem. Jes 9:19–20

Det är inte vår uppgift att sätta oss till domare över bibeltexten. Att döma och kritisera med hjälp av det mänskliga förnuftet är förödande när det gäller gudomliga sanningar. Då Gud har talat försvinner vår rätt att döma. Vapnen vi strider med är inte köttsliga utan har kraft från Gud att bryta ner fästen. Ja, vi bryter ner tankebyggnader och allt högt som reser sig mot kunskapen om Gud. Vi gör varje tanke till en lydig fånge hos Kristus, 2 Kor 10:4–5

Om människor skall avgöra vad som i Bibeln är inspirerat eller inte inspirerat har vi till slut ingenting kvar. Varje förändring eller förvanskning leder människor bort från frälsningen i Kristus. Det skrivna ordet räddar oss människor och leder oss alla på den rätta vägen genom livet. Hans verk är vi, skapade i Kristus Jesus till goda gärningar som Gud har förberett för att vi ska vandra i dem. Ef 2:10

Jag bekänner mig till Bibeln som Guds ofelbara ord och att Lutherska Bekännelseskrifterna återger Bibelns lära.

Värnamo 20190205
Ingvar Adriansson

 

Ordförande Egil Edvardsen:

Min bekjennelse til Guds ord

Jesus sa: ”Hvis dere blir i mitt ord, er dere virkelig mine disipler. Da skal dere kjenne sannheten, og sannheten skal gjøre dere fri” (Joh 8,31-32).

Det er ingen tvil om at av alle de løfter Kristus gav oss, er dette løftet, som først ble gitt til de jøder som var kommet til tro på ham, det som klarest understreker mitt forhold til hans ord. Løftet har en meget klar og utvetydig betingelse. Om jeg blir i hans ord; om jeg holder fast ved hans undervisning; om det jeg forkynner, er Kristi ord; da er jeg virkelig hans disippel.

Da skal jeg kjenne sannheten, og sannheten skal gjøre meg fri. Om jeg ikke blir i hans ord; om jeg i stedet for å forkynne og undervise mennesker i Guds ord, erstatter det med mine egne spekulasjoner og menneskelagde lærer; om jeg i stedet for å forkynne det eneste ord som kan frelse verden, Jesu Kristi evangelium, erstatter det med et sosialt evangelium eller med psykologiske løsninger på alle de åndelige problemer som er så vanlige i vår tid, da er jeg ikke hans disippel. Med andre ord: Om jeg erstatter Guds ord med andre ord, tanker eller lærer, da vil jeg ikke være i stand til å fullføre Herrens høytidelige befaling om å være med i arbeidet med å gjøre alle folkeslag til disipler. Jeg vil ikke kjenne sannheten, og sannheten vil ikke sette verken meg selv eller de mennesker jeg underviser, fri.

Hvor viktig er det derfor ikke for hver den som vil være en Kristi tjener og forkynner av hans ord, at han forblir i hans ord og holder fast ved hans lære! Hvor viktig er det vel ikke for meg å gjøre dette i det jeg fører videre vår dyrebare arv! Om jeg ønsker å kjenne og forkynne sannheten, må jeg forbli i Kristi ord. Men da har jeg også min Frelsers klare løfte. Da vil jeg forstå at hans løfte ikke er tomme ord, men mektige ord som holder hva de lover. Jeg vil se at hans ord er sanne. Og jeg vil se at evangeliet er en Guds kraft til frelse for hver den som tror!

Ålgård, 4 februar 2019
Egil Edvardsen

 

Vice ordförande Seth Erlandsson:

Bekännelse vid Biblicums sammanträde den 6/2 2019

Det är en ofattbar nåd att Gud låtit oss i Biblicums styrelse se vilken underbar skatt vi äger i Bibeln, vi som av naturen är blinda för Guds ords rikedom. Han har skapat hos oss tillit till Bibeln som den sanna och omistliga uppenbarelsen.

Biblicum har fått den stora förmånen att under 50 år ösa ur Bibelns rika och överflödande källor. De sinar inte. Ett vittnesbörd om detta är ”Biblisk tro, Festskrift med artiklar från Biblicum under 50 år”. Vi har långt ifrån uttömt vad källan Bibeln innehåller. Varje morgon är Guds nåd ny.

Det är en glädje att fortsätta ösa upp friskt, levande vatten till själars frälsning. Jesus sa till den samariska kvinnan: ”Den som dricker av det vatten jag ger honom ska aldrig någonsin törsta.” Genom Jesus Kristus som fullbordat den frälsningsgärning som gamla förbundets profeter utlovat äger vi ”en öppen källa till rening från synd och orenhet” (Sak 13:1) och har frid med Gud.

Till sist vill jag ansluta mig till Thomas slutord: ”Med Guds hjälp vill jag hålla fast vid och försvara Bibeln som Guds ofelbara Ord och även bekänna att de Lutherska bekännelseskrifterna återger Bibelns lära på ett riktigt sätt.”

Broderligen i Kristus
Seth Erlandsson

 

Kassör Thomas Erlandsson:

”Herrar, vad ska jag göra för att bli frälst?”  De svarade: ”Tro på Herren Jesus så blir du frälst, du och din familj.” Och de förkunnade Herrens ord för honom och för alla i hans familj. Apg 16:30–32

Det finns väl ingen viktigare fråga än ”vad ska jag göra för att bli frälst”? Den avgörande frågan om var jag ska tillbringa evigheten. Paulus svar till fångvaktaren i Filippi lyder ”Tro på Herren Jesus så blir du frälst”. Men Paulus och hans medhjälpare Silas lämnade inte fångvaktaren endast med det svaret utan ”förkunnade Herrens ord för honom och för alla i hans familj”. Herrens Ord som för oss är uppenbarat i den Heliga Skrift är källan till evigt liv. Det är denna källa som vi har fått i uppdrag att dela med oss av till våra medmänniskor, inte bara behålla för oss själva, inte förvanska eller förändra utan troget förmedla.

På samma sätt attackeras Guds Ord idag som ormen gjorde i tidernas begynnelse ”har Gud verkligen sagt”. När Guds Ord utsätts för kritik och förvanskning är det av yttersta vikt att ett bibeltroget institut som Biblicum fortsätter med sitt arbete att ta fram trogen undervisning i tal och skrift.

Med Guds hjälp vill jag hålla fast vid och försvara Bibeln som Guds ofelbara Ord och även bekänna att de Lutherska bekännelseskrifterna återger Bibelns lära på ett riktigt sätt.

Svärtinge 2019-02-03
Thomas Erlandsson

 

Sekreterare Stefan Hedkvist:

Personlig bekännelse till Guds Ords sanning och Bibelns ofelbarhet framförd vid Biblicums styrelsemöte den 6 februari 2019.

Vi har en levande Frälsare. Jesus blev utlämnad, korsfäst, dog och blev begraven men uppstod på tredje dagen så som han förutsagt. Han blev med kraft bevisad vara Guds Son efter uppståndelsen från de döda. En tom grav är ett kraftigt argument att lyssna till Jesu anspråk. Att lyssna till Jesu ord har också stora löften med sig för han har sagt: Den som hör mitt ord och tror honom som sänt mig har evigt liv och kommer inte under någon dom utan har övergått från döden till livet. Så var det också förutsagt om honom. I profetian i 5 Mosebok 18:e kapitel binder Herren alla att lyssna till hans ord. Vårt liv hänger på hur vi ställer oss till Jesu ord. Jesu undervisning är absolut tillförlitlig. Hans undervisning har förmedlats till oss av apostlarna som vandrade tillsammans med honom och blev ögonvittnen till hans under och kraftgärningar. Jesus lovade dem den helige Andes ledning som skulle föra dem in i hela sanningen.

Därför litar jag helt och fullt på evangelisternas och apostlarnas skrifter. Apostlarna gjorde anspråk på att förmedla andlig undervisning med ord som de fått av den helige Ande. Därför är både budskapet och själva orden av gudomligt ursprung, heliga och ofelbara. Genom tiderna har Guds ord blivit bekräftat med stora under och kraftgärningar: den stora floden, Isaks födelse, uttåget ur Egypten, erövringen av Kanaan, döda uppstod, dom och räddning. Hundratals profetior blev uppfyllda och inget av det Herren sagt har uteblivit. Och till slut sände Gud sin Son som fullbordade allt som var förutsagt om honom i lagen, profeterna och skrifterna.

Det finns inget här i världen som är så säkert, bekräftat, visst och sant som Guds ord. Inte allt som profeterna förkunnat har blivit sparat åt oss, och inte allt som Jesus gjorde och sade har blivit sparat åt oss. Men allt som är nödvändigt för oss att tro, att inte tro, att göra och att inte göra, det finns bevarat åt oss. Gud har bevarat sitt ord till oss och vi har det i Bibelns kanoniska böcker, gamla och nya testamentets skrifter. Inte en enda prick, inte ett enda ord, i denna uppenbarelse ska falla bort. Förr ska himmel och jord förgås.

Men det finns inget magiskt med dessa prickar och bokstäver, hebreiska, arameiska och grekiska ord och ljud. Gud vill att vi ska undervisa våra barn och Jesus har befallt att vi ska lära alla folk allt han har befallt oss. För att undervisningen ska bli till nytta är det nödvändigt att översätta orden så att de kan förstås. Det är inte rabblande av ljud på ett språk man inte förstår som för välsignelse med sig så som muslimerna tror om sin heliga bok. Första psalmen lovar rikliga välsignelser till den som tänker på Guds undervisning. Undervisningen är budskapet som tas emot i tro och så blir hjärtats skatt. Därför är det ett huvuduppdrag för Kristi kyrka under hela tiden vi väntar hans återkomst att översätta de heliga orden så att människor kan höra och läsa budskapet på sitt eget språk. Ingen kan tro något som man inte hört, och ingen kan höra något om det inte blir förkunnat. Och där har vi vårt uppdrag. Vi har en uppstånden Frälsare som lovat vara med oss i detta arbete varje dag intill tidens slut.

Stefan Hedkvist

 

Ledamot Ola Österbacka:

Bekännelse till Guds Ord

Upproret mot Guds Ord tar sig i våra dagar allt grövre uttryck. Våra samhällsstödda medier visar ett allt tydligare avståndstagande från biblisk tro. Missbruk av Guds heliga namn och svordomar är fullt accepterat språk i radio och TV. Hädiska utfall mot vår Frälsare möts med applåder. I skolorna betraktas perversa människomeningar som grund för fostran och utbildning medan Guds uppenbarelse sätts på undantag. Debatterna på sociala medier återspeglar kampen mellan andemakterna. När präster berättar vad Bibeln verkligen lär om äktenskap, synd och orättfärdighet möts de av hätska utfall och anklagas för att bedriva hatkampanjer mot sexuellt avvikande. Biskopar som borde försvara Guds Ord ställer upp på anklagarnas sida. I våra nordiska länder står vi inför en ny förföljelsetid.

Det är som på översteprästen Elis tid (1 Sam 3:1): ”På den tiden var HERRENS ord sällsynt.” Visserligen finns andlighet i överflöd, men den sanna gudsfruktan som bygger på Guds Ord och en klar bekännelse till det är sällsynt.

Därför är Biblicums arbete fortsättningsvis viktigt. Därför måste vi utan att förtröttas säga människorna vad Bibeln lär. Utan att fråga efter vad människor tycker måste vi säga vad HERREN har sagt oss att säga. Vi måste visa hur lagen klär av människan all egen förtjänst och visa på evangeliets underbara väg, vårt enda hopp inför den kommande domen: Jesus Kristus som korsfäst för våra synders skull och uppväckt för vår rättfärdiggörelses skull. ”Predika ordet, träd fram i tid och otid, tillrättavisa, varna och förmana med allt tålamod och all undervisning” (2 Tim 4:2).

Jag är tacksam att få vara med i detta arbete. Tack vare Guds oförtjänta nåd vill jag bekänna mig till Bibelns ofelbara sanning och till den därpå grundade lutherska bekännelsen.

Vasa, den 4 januari 2019
Ola Österbacka