avgivna av Stiftelsen Biblicums ledamöter vid sammanträde den 18 januari 2022, enligt föreskrifter i stiftelsens stadgar.


Egil Edvardsen, ordförande:

«Jeg skammer meg ikke over evangeliet. Det er en Guds kraft til frelse for hver den som tror.» (Rom 1,16)

Her taler ikke Paulus om evangeliet som om det bare dreide seg om ord eller lære. Han kaller evangeliet en kraft. Og det er virkelig en kraft. Evangeliet er så mektig at det kan utfordre verden, djevelen og helvetet. Det er ikke uvirksomme og tomme ord slik som våre ord er. Tvert imot, som vi leser i Hebreerbrevet: «Guds ord er levende og virkekraftig og skarpere enn noe tveegget sverd. Det trenger igjennom til det kløver sjel og ånd, marg og bein, og dømmer hjertets tanker og planer» (Hebr 4,12).

Over alt i verden hvor evangeliet er blitt og blir forkynt, møter det kraftig motstand. Ateisme, likegyldighet, uvennlighet, hat, bibelkritikk, ytre forfølgelse osv., alt dette står evangeliet imot av all kraft, for ikke å snakke om menneskenes medfødte motstand og fiendtlighet mot evangeliet.

Hva kommer det av at evangeliet likevel har overlevd? Hva skyldes det at alle Kristi fiender ikke har klart å rydde det av veien? Hvorfor har evangeliet blitt stående til denne dag? Hvordan har det klart å vekke stadig nye mennesker som var åndelig døde, opp til et åndelig liv? Ja, hvordan har evangeliet klart å vekke opp meg, jeg som var åndelig død, full av synd og elendighet, en fiende til Gud, totalt ute av stand til å frelse meg selv? Det er fordi evangeliet ikke er svakt, men sterkt. Det er ikke uvirksomt, men virker hele tiden. Evangeliet er kraft. På gresk brukes ordet dynamis, det samme som vi har i vårt ord «dynamitt». 

Og Paulus sier: «… en Guds kraft». Evangeliet er en Guds kraft, en guddommelig kraft. I evangeliet er Gud selv aktiv. Gjennom evangeliet virker Gud Den Hellige Ånd. Det er ikke vi som gjør evangeliet virkekraftig, det er Gud. Vi trenger ikke forkynne evangeliet med fine ord og vendinger for at det skal virke. Menneskelig talekunst har ingenting med evangeliets kraft å gjøre. Om så evangeliet blir forkynt på det enkleste språk og med de enkleste ord, er dets kraft like stor. Det er ikke våre evner, våre talegaver, vår kraft som gjør evangeliet virkekraftig. Det er Guds kraft som gjør det. 

Slik var det da tre tusen sjeler ble omvendt den første pinsedagen i Jerusalem. Årsaken til dette var ikke Peters veltalenhet, men Guds kraft. Derfor skriver også Paulus til korinterne: «Da jeg kom til dere, søsken, var det ikke med fremragende talekunst eller visdom jeg forkynte Guds mysterium. For jeg hadde bestemt at jeg ikke ville vite av noe annet hos dere enn Jesus Kristus og ham korsfestet. Svak, redd og skjelvende opptrådte jeg hos dere. Jeg forkynte ikke mitt budskap med overtalende visdomsord, men med Ånd og kraft som bevis. For deres tro skulle ikke bygge på menneskelig visdom, men på Guds kraft» (1 Kor 2,1-5). Selv om Paulus i seg selv var «svak, redd og skjelvende», virket likevel hans forkynnelse av evangeliet. Selv om han ikke forkynte med «overtalende visdomsord», virket likevel hans forkynnelse. Hvorfor? Fordi evangeliet er Guds kraft, og ikke menneskers kraft. Evangeliet er Guds ord, og ikke menneskeord.

Ålgård 16.01.2022
Egil Edvardsen


Seth Erlandsson, vice ordförande:

Utan Gud kan vi inte leva. ”För i honom är det vi lever och rör oss och är till”, betonar Paulus för atenarna när han talar till dem på Areopagen. Utan Gud förmår vi i Biblicum ingenting när vi nu vill fortsätta vårt arbeta ”för biblisk tro och forskning” ännu ett nådens år. Varför vill vi fortsätta detta arbete? Därför att Gud i sin stora nåd visat oss vilken dyrbar skatt vi äger i Bibeln, Guds heliga ord.

Finns det då mer att lyfta fram och presentera för ”atenare” och för andra som främst förlitar sig på mänsklig visdom framför den sanna visdomen, Guds ord? Ja, och inte bara för dem utan för alla människor. Endast Guds ord kan upplysa oss i vår andliga blindhet och ge oss andligt liv genom Bibelns evangelium. 

Jag bekänner att jag är långt ifrån fullärd. Jag har ännu mycket att lära mig av Guds profeter och apostlar. Det är min önskan att tränga allt djupare in i de bibliska texterna, att bättre förstå och sedan tydligare kunna presentera i vår tidskrift och genom föreläsningar Bibelns rikedomar. Kanske Gud vill ha mig kvar här på jorden ännu en tid, och då vill jag med den kraft som Gud skänker lyfta fram vad som verkligen står i de heliga texterna. 

Utan egen förtjänst har Gud skapat den bekännelse som jag här gärna ger uttryck åt. Det är min fasta övertygelse att Bibeln är Guds alltigenom tillförlitliga ord och att Jesus Kristus är Bibelns kärna och stjärna. Han är den enda vägen till himmelen, den rättfärdighet som vi syndare saknar i oss själva men äger i honom som en tillräknad gåva, att ta emot genom tron allena. Jag bekänner mig också till Konkordieboken som en rätt utläggning av vad Bibeln lär, en stor gåva som gavs till oss 1580 i och med den lutherska reformation, när evangeliets klara ljus hade förmörkats och en rad obibliska läror förfört många människor.

Tack gode himmelske Far för Nåden allena, Skriften allena, Tron allena och därmed för frälsningen genom din Son Jesus Kristus allena.

Västerås den 18 januari 2022
Seth Erlandsson


Ingvar Adriansson, verksamhetsledare:

Bibelns Nehemja levde i mitten 400-talet när perserriket var som störst och hade en hög position hos kungen. Hans bror kom till honom och talade om hur illa ställt det var i Jerusalem.  Murarna är nerrivna och portarna är brända. Mitt i den situationen lämnar Nehemja sitt höga ämbete och blir en vis och gudfruktig ledare i Jerusalem. Han motiverar folket till att handla enligt Guds löften och bygga upp murarna i igen. Nehemja gav precis som Jesus upp en högt ansedd tjänst för att tjäna sitt folk som var i nöd. Likt Jesus kom han med ett speciellt uppdrag och såg till att färdigställa det. 

Precis som på Nehemjas tid vill många idag riva ner murarna som skyddar och bevarar Guds Ord. Biblicums uppgift är att sprida Bibelns budskap och laga sprickorna i muren. Detta gör vi endast genom att vara trogna arbetare och likt Nehemja hänvisa till Mose och profeterna.

Det är inte vår uppgift att sätta oss till domare över vad vi anser vara bibeltextens tydliga mening. Vi får inte acceptera bara det som stämmer överens med vår personliga åsikt och förkasta allt annat. Då Gud har talat försvinner vår makt att döma. Vi bryter ner tankebyggnader och allt högt som reser sig mot kunskapen om Gud. Vi gör varje tanke till en lydig fånge hos Kristus. (2 Kor 10:4-5)

Jag bekänner mig till Bibeln som Guds ofelbara ord och att Lut­her­ska Bekännelseskrifterna återger Bibelns lära.

Värnamo 20220118
Ingvar Adriansson


Thomas Erlandsson, kassaförvaltare:

Bibeln är Guds sanna ord inspirerat av den Helige Ande. Det innebär att Gud har inandat exakta tankar och ord som författarna till Bibelns böcker skulle skriva ner. Resultatet av det innebär alltså att hela Bibeln är sann. Hela Bibeln är en enhet där delar som är enklare att översätta och förstå kastar ljus över ställen som är svårare. Bibeln är den enda vägen till tro och ett kristet liv. De lutherska bekännelseskrifterna återger Bibelns budskap på ett korrekt sätt men får aldrig jämställas med den Heliga skrift som Bibeln är.

Jag vill att Guds Ord som för mig är nedtecknat i den Heliga skrift ska vara min ledstjärna genom livet. Jag vill med mina bristfälliga kunskaper och färdigheter arbeta för att Guds Ord ska nå ut till människor som ännu inte tagit del av budskapet. Jag vill vara en del i arbetet att ge näring med hjälp av Guds Ord till de som har en frälsande tro. Stiftelsen Biblicum har och har genom många år haft en viktig uppgift att värna om Bibelns sanna budskap. Budskapet som hela tiden är attackerat genom hån, förvanskning och förminskande påståenden om att vara nedskrivna människotankar. Gud har på ett fantastiskt sätt genom trogna tjänare bevarat sitt Ord genom hela världshistorien och kommer så att göra till världens sista dag. Det har Gud lovat.

Svärtinge 2022-01-18
Thomas Erlandsson


 Tor Jakob Welde, ledamot:

Jeg sier med salmisten David: «Herre, du tenner min lampe, min Gud lyser opp mitt mørke» (Sal 18,29) og «Guds ord er en lykt for min fot og et lys for min sti» som det står i Sal 119 (v105). Herren Jesus, Verdens Lys, er Bibelens hovedperson som alle Skriftene vitner om.

Jeg tror det er sant, slik det står skrevet, at alle de hellige skriftene i Bibelen er blitt utåndet av Gud, slik at hvert ord ble slik Den Hellige Ånd ville. Så Bibelen ikke bare inneholder Guds ord, men er Guds ord fra første til siste side, Guds ord nedskrevet på menneskelige språk. Dette er underfullt og fantastisk og ufattelig. Det aller beste er at de hellige skriftene kan gjøre meg vis til frelse ved troen på Kristus Jesus, de er dessuten nyttige til lærdom, til overbevisning, til rettledning, til opptuktelse i rettferdighet (2 Tim 3,15-16). Guds ord er levende og virkekraftig (Hebr 4,12), og aktuelt for alle mennesker alle steder og til alle tider.

Jeg vil stå for samme bibelsyn som Herren Jesus, han som sa at «ikke den minste bokstav eller en eneste prikk i loven skal forgå» (Matt 5,18), jeg sier med apostelen Paulus, som bekjente: «jeg tror alt som er skrevet i loven og profetene» (Apg 24,14) og vil som Paulus ta «hver tanke til fange under lydigheten mot Kristus» (2 Kor 10,5).

Jeg tror at de lutherske bekjennelsesskriftene som er samlet i Konkordieboken av 1580 rett fremstiller Bibelens lære. Den lutherske reformasjonens betoning av Nåden alene, Troen alene, og Skriften alene er svært nødvendig og verdifull. «Skriften alene» betyr ikke at alle og enhver kan tyde Skriftens ord på egen hånd (2 Pet 1,20) og har rett på sin egen private, subjektive tolkning. Skriften er sin egen tolk, og bibellesere bør gjøre som jødene i Berøa, som tok imot Ordet med all velvilje og gransket skriftene daglig for å se om det stemte, alt det som ble forkynt for dem (Apg 17,11). Å ha tilgang til forskere og lærere med gode kunnskaper om språk og grammatikk og kontekst, er også uvurderlig. Etter at den historisk-kritiske bibelforskning har vært så destruktiv for bibeltolkning og forståelse og tro så mange steder, har stiftelsen Biblicum en viktig oppgave med å formidle god forskning og bibelkunnskap til mennesker, og det er et stort privilegium å få være med å bidra til dette.

Bergen 18. januar 2022
Tor Jakob Welde


Ola Österbacka, sekreterare:

O land, land, land, hör HERRENS ord!

Så tillrättavisade profeten Jeremia sin avfälliga kung och hans folk (Jer 22:29). Så måste han förkunna straffdomen som skulle komma. Han vet varför (Jer 8:8): ”De skriftlärdas lögnpenna har förvandlat lagen till lögn.”

Precis samma avfall ser vi i dag. De som anses visa har övergett Herrens bud och förvandlat lagen till lögn. Våra nor­diska folk som har framstått som de mest lutherska i världen har blivit ledare för det allt mera eskalerande avfallet i världen.

I denna tid är Guds rena och klara ord sällsynt. Just därför är det en välsignelse att vi har möjlighet att undervisa i allt vad Bibeln lär, att lägga fram lag och evangelium till väckelse och tröst i denna svåra tid. Vi är själva svaga, men vi har Guds ords kraft. Och det är verkligen mäktigt. 

Vi vet inte hur länge till vi har möjligheten att förkunna Ordet. I dag har vi det. Därför gläds jag åt att få vara med i denna uppgift så länge Gud ger kraft och vishet. 

Jag tror att Bibeln, Gamla och Nya testamentets profetiska och apostoliska skrifter, är Guds ofelbara ord och bekänner mig till den lutherska bekännelsen som ett sannfärdigt vittne om detta ord.

Vasa, den 18 januari 2022
Ola Österbacka