Enligt Stiftelsen Biblicums stadgar ska varje styrelseledamot årligen lägga fram en bekännelse till Guds Ord. Vid möte den 17 januari 2017 framlades följande bekännelser. Vi hoppas att de kan vara uppbyggliga föredömen för var och en som bekänner den kristna tron.

 

Ledamot Ingvar Adriansson:

Skapade Gud världen på sex dagar eller har evolutionen frambringat allt det sköna som finns i denna världen under långa tidsperioder? Var Adam och Eva verkliga personer eller bara fiktiva, mytiska varelser som påhittats för att göra berättelsen om skapelsen mer intressant? Har Jesaja skrivit hela bokrullen eller bara vissa delar som kan härledas från hans tid? Är Jesus den utlovade Frälsaren som kom när tiden var fullbordad eller är hans födelse bara en saga? Var Petrus Jakob och Johannes med på förklaringsberget och såg den härlighet som strålade kring Jesus eller var det bara en hallucination som de såg?

1964 beslutade biskopsmötet i Svenska kyrkan att tillsätta en kommission för att utreda i vilken mån Bibeln är Guds ord. Deras utredning kom fram till att mycket i Bibeln inte stämmer. Boken ”Bibelsyn och Bibelbruk” som kom ut 1970 blev deras tragiska vittnesbörd om hur man sätter sig över både Bibeln och Gud själv. Konsekvenserna inom kristenheten i Sverige bär dess frukt idag. Få vågar säga att de litar på Bibeln, få bekänner sig till Guds ofelbara ord.

Få vågar också under reformationsåret med Luther säga: ”Mitt samvete är fångat i Guds ord, jag är besegrad genom Skriften.” Få vågar också säga med våra Bekännelseskrifter: ”Den heliga Skrift ensam förblir den enda domaren, regeln och rättesnöret, varmed alla läror såväl som lärare bör prövas och bedömas, om de är goda eller onda, rätta eller orätta.”

Biblicum vill vara ett ljus i mörkret, sprida Guds ord i tidskrifter och böcker till alla människor. Vi vill med Psalt 119:105 säga: Ditt ord är mina fötters lykta och ett ljus på min stig.

Om Guds ords sanning skall utföra sin gudomliga avsikt måste det bli undervisat och mottaget så som det är uppenbarat i den Heliga Skrift. Varje förändring eller förvanskning av dess lära måste med nödvändighet påverka dess inflytande på människor. Ledd av felaktig information går människan vilse. Endast den sanna läran kan skapa den rätta tron i våra hjärtan och leda oss på den rätta vägen genom livet.

Jag bekänner mig till Bibeln som Guds ofelbara ord och att Lutherska Bekännelseskrifterna återger Bibelns lära.

Värnamo 2017-01-17
Ingvar Adriansson

 

Ordförande Egil Edvardsen:

Min bekjennelse til Guds ord

Min bekjennelse til Guds ord er den samme som våre lutherske fedre hadde. I år feirer vi 500-års jubileet for den lutherske reformasjonen, og vi bør først og fremst fokusere på det som framfor alt er det sentrale i vår lutherske arv, nemlig Skriften alene, nåden alene og troen alene. Sola Scriptura er en hjørnestein i det reformatoriske byggverket som reformatorene overlot til oss. Om vi vil bringe den lutherske arven videre, må vi ikke vike en tomme fra prinsippet om Skriften alene. Det var fedrenes klare bekjennelse at «bare Guds ord skal være og forbli den eneste rettesnor og regel for all lære… Ikke noe menneskes skrifter skal sidestilles med det, men alt skal underkastes Guds ord» (fra forordet til Solida Declaratio). De hevdet at det var en avgjørende forskjell mellom den hellige Skrift og alle andre skrifter. «Den hellige Skrift blir den eneste dommer, regel og rettesnor som alle læresetninger skal og må prøves og bedømmes etter – som den eneste prøvestein på om de er gode eller onde, rette eller urette» (fra forordet til Epitomé).

Likeså bekjente de lutherske fedrene at Skriften er «det rene, ufeilbare og uforanderlige Guds Ord» (fra Fortalen til Konkordieboken).

Dette er også min faste overbevisning. Bibelen er ufeilbar, den er uforanderlig, den er troverdig. Framfor alt gir den meg trøst og styrke. At den er ufeilbar betyr at evangeliet om nåden i Kristus er sant. Bibelens lære om frelse av nåde alene ved troen alene gir meg stor trøst dag for dag.

Dette var vår lutherske fedres faste overbevisning, og den overbevisningen deler jeg helt og fullt! Og jeg bekjenner med Luther: «Skriften har aldri tatt feil… Om ikke dette blir tatt for gitt, hvilken nytte er det da i Skriften?» (Luther’s Works 32,11-12).

Ålgård, 15 januar 2017
Egil Edvardsen

 

Vice ordförande Seth Erlandsson:

Jag kan inte bättre formulera min bekännelse och min tillit till Guds ord än vad jag i går kunde läsa i Thomas, Egils och Olas bekännelser. Tack också Stefan för din bekännelse som kom i dag. Jag ansluter mig helt till dessa bekännelser. Utan Bibeln famlar vi i mörker och lär inte känna vår Frälsare, vad han har gjort för oss. Det är därför det är så katastrofalt att misstron mot Bibeln fått så stort genomslag i teologiska och kyrkliga kretsar.

Stiftelsen Biblicum bildades 1968 för att försöka nå ut till teologie studerande, lärare, präster, pastorer, bibelskolor och teologiska utbildningsanstalter som påverkats av en bibelkritik som utan saklig grund avvisar vad Gud uppenbarat inför många vittnen. Genom denna bibelkritik är grunden för en biblisk förkunnelse till räddning för förlorade syndare undanryckt. Bibelns väl dokumenterade ögonvittnesskildringar av Guds mirakulösa gärningar under gamla förbundets tid och den utlovade Frälsarens övernaturliga gärningar under nya förbundets tid måste lyftas fram genom föredrag, tidskriftsartiklar och skrifter. Behovet för detta är lika skriande som 1968. Vi får inte svika dem som vilseförts av en osaklig bibelkritik så att de blivit odugliga till att förkunna Bibelns frälsande budskap.

Seth Erlandsson

 

Ledamot Thomas Erlandsson:

I begynnelsen var Ordet , och Ordet var hos Gud, och Ordet var Gud. 2 Han var i begynnelsen hos Gud. 3 Allt blev till genom honom, och utan honom blev ingenting till av det som är till. 4 I honom var liv, och livet var människornas ljus. 5 Och ljuset lyser i mörkret, och mörkret har inte övervunnit det. 14 Och Ordet blev kött och bodde bland oss , och vi såg hans härlighet, den härlighet som den Enfödde har från Fadern. Och han var full av nåd och sanning. Joh 1:1-5, 14

Jesus, Under, Rådgivare, Mäktig Gud, Evig Fader, Fridsfurste.

Jesus som hela skriften talar om är Gudamänniskan som har gett mig och hela världen förlåtelse från synd genom sitt felfria liv och oskyldiga död. Jesus visar oss inte bara vägen till evigt liv, utan han är vägen till evigt liv och ger frid med Gud. Han är vår räddning från synd, död och helvete.

Jesus är den som Fadern lovat att sända. Han är Kristus, den specielle som skulle fullständigt uppfylla Faderns vilja. Han är Frälsaren som tar bort syndens förbannelse. Han är Återlösaren som betalar priset för att fria oss från satans anklagelser. Han är den Gode Herden som känner sina får och själv sörjer för dem.

Denne Jesus är det som jag så desperat behöver. Jag behöver Kristus som uppfyller allt när jag själv inte kan åstadkomma något. Jag behöver en mäktig Frälsare eftersom jag själv är kraftlös. Jag behöver en trogen Återlösare eftersom jag är andligt svag. Jag behöver en kärleksfull Herde eftersom jag i mig själv är förlorad och vilsen. Jag behöver Jesus den specielle som Gud Fadern har sänt för mig.

Vi människor har en naturlig gudsmedvetenhet, men det är bara genom den Heliga Skrift vi lär känna Gud och hans frälsningsplan för oss. Det är bara i Den Heliga Skrift vi hittar Jesus och hans frälsningsverk. Alltså kommer tron av predikan och predikan genom Kristi ord. Rom 10:17

Jag vill med Guds hjälp bekänna och hålla fast vid Bibelns ofelbara och livgivande ord och även bekänna mig till de lutherska bekännelseskrifterna.

/Thomas Erlandsson 2017-01-16

 

Sekreterare Stefan Hedkvist:

Under lång tid uppenbarade Gud sitt ord på olika sätt. Ibland uppenbarade han sig och talade direkt till våra fäder, ibland talade han genom profeter som var inspirerade och drivna av den helige Ande, och slutligen talade han till mänskligheten genom sin Son och apostlarna. Men han har inte gett oss något löfte så att vi ska vänta liknande uppenbarelser eller inspiration i vår tid. För att Guds ord skulle bevaras för eftervärlden såg han till att ordet som först blev förkunnat och bekräftat med tecken och under också blev nedskrivet av trovärdiga vittnen. Och till dessa ord, alltså till den heliga Skrift, har han bundit sin kyrka så att om vi vill veta eller visa vad som är Guds ord så ska vi säga: vad står det skrivet, hur läser du?

Den helige Ande lär oss inget annat än det som blivit uppenbarat genom Jesus Kristus och förkunnat av apostlarna. För det är den helige Andes uppgift att påminna om allt vad Jesus sagt och lärt. Det är också kyrkans uppgift att lära människor allt vad Jesus lärt. Och även om Skriften inte innehåller redogörelse för alla under Jesus gjorde och inte återger all undervisning som Jesus och apostlarna framförde så innehåller den allt som Gud ansett nödvändigt för kyrkan att veta och allt som han ansett nödvändigt för oss att tro för att vi ska få evigt liv. Skriften behöver inte kompletteras på något sätt utan är fullt tillräcklig för att göra oss till gudsmänniskor fullt färdiga till varje gott verk. Den har kraft att göra oss visa så vi blir frästa genom tron på Kristus Jesus. Eftersom Skriften har allt som krävs för att vi ska bli frälsta och få evigt liv så är den ensam tillräcklig för allt som hör till kristen tro.

I kyrkan måste det finnas en norm efter vilken alla läror ska bedömas. Det som inte är fast grundat på Skriften och det som inte kan bevisas med Skriften, utan är tvärt emot Skriften, ska inte framföras eller tas emot som Guds ord. Men den undervisning som är grundad på Skriften allena ska vi ta emot som sanning och som frälsningsbringande undervisning.

Svärtinge, 15 januari 2017
Stefan Hedkvist

 

Ledamot Ola Österbacka:

Ett finns som fast förbliver
i himmel och på jord
och evig trygghet giver:
det är Guds eget ord.
Den gåvan blev vår del,
som gör oss alla rika
i sorg och glädje lika,
vår pärla och juvel.

I denna oroliga tid, när det verkar som om alla gamla värden skulle störta samman och vi med allt större visshet ser att Herrens återkomst är nära, sammanfattas vår trygghet mästerligt av Runeberg i denna nyårspsalm (nr 37 i den finlandssvenska psalmboken). Allt annat må störta samman, men Guds ord förblir. Det kan det göra eftersom det är uttalat av Gud själv och därmed ofelbart.

Biblicum har fått uppgiften att vittna om denna trygghet mitt i den oroliga världen genom att forska i och försvara den heliga Skrift, som ”är utandad av Gud och nyttig till undervisning, tillrättavisning, upprättelse och fostran i rättfärdighet, så att gudsmänniskan blir fullt färdig, väl rustad för varje god gärning” (2 Tim 3:16f).

Vi firar i år den lutherska reformationens jubileumsår, då vi på ett särskilt sätt har möjlighet att lyfta fram denna grundsanning och påminna om dess kärnbudskap: Skriften allena, Nåden allena, Tron allena. I detta är Kristus allena centrum och Honom ger vi äran, tillika med Fadern och Den Helige Ande.

I denna uppgift vill jag med tacksamhet delta genom att bekänna mig till den lutherska tron så som våra bekännelseskrifter vittnar.

Vasa, den 17 januari 2017
Ola Österbacka