Det har länge ansetts som helt omöjligt att hysa fullt förtroende för den heliga Skrift, om man samtidigt vill vara intellektuellt hederlig. De människor som litar på allt Guds ord betraktas som enfaldiga i dålig mening och okunniga. De blundar för ofrånkomliga fakta, som biskopsmötets bibelkommission uttrycker det. [0]

När ungdomar från bibeltroende hem konfronteras med en sådan uppfattning, frestas de lätt att överge sina fäders tro. Och inte blir frestelsen mindre av att de ofta finner att bibelkritikens skäl står oemotsagda eller viftas bort utan saklig grund. Om det nu är så att det finns ofrånkomliga skäl som visar att Bibeln inte är fullt tillförlitlig, då kan ju inte samtidigt far eller mor eller kyrkofäderna eller Luther ha rätt. Och då måste ju till sist också Jesus själv brista i trovärdighet. Om någon genmäler att Bibeln visst är tillförlitlig, så visar bara den personen prov på okunnighet, menar man. Vetenskapen har ju kunnat rada upp en rad fakta, som gör det omöjligt för intellektuellt redliga människor att vara bibeltroende, tror man. [1]

Vi å vår sida är övertygade om att det är intellektuellt försvarbart att lita på Bibeln. Men vi är också övertygade om att den ovan nämnda uppfattningen gått så djupt in i människors medvetande eller undermedvetande, att vi ständigt behöver ange skälen för vår tro. Precis som de första kristna, som radade upp en rad skäl för sin tro och inte bara sa: tro, bara tro. Utan Sanningens Ord, det fasta och vissa, kan ju inte någon sann tro födas i en människas hjärta. Misstron mot Ordet är därför en dödlig fara för den kristna kyrkan. Att lita på Bibeln är visserligen inte detsamma som en saliggörande tro, men lyssnar man inte till Bibelns undervisning därför att man lurats att misstro den, får ej Ordet tillfälle att föda den saliggörande tron hos människan. [2]

Bibel och Vetenskap

Det är en stor och viktig uppgift att hjälpa människor att bruka Guds ord. Ett av de stora salighetshindren idag är just att många tror att vetenskapen avslöjat Bibeln som delvis otillförlitlig. Vi har emellertid den övertygelsen att det finns skäl inte bara för att Jesus är Messias utan också för vår bibeltro, medan bibelmisstron däremot saknar skäl. Den övertygelsen vill vi inte behålla för oss själva. Studerande, präster, predikanter, ungdomsledare, lärare m.fl. behöver få klart för sig att Bibeln kan brukas med förtroende. Därför har Stiftelsen Biblicum beslutat utge en småskriftserie med namnet BIBEL OCH VETENSKAP. Eftersom sanningen bara är en enda är det inte fråga om att blunda för fakta utan att respektera fakta. En kristen tror Sanningen, inte trots Sanningen. Han har skäl för sin tro, däremot inte de gudlösa för sin otro. De är enligt Skriften dårar (Ps. 14:1). Paulus kom med starka skäl för sin tro. »Med stor kraft vederlade han judarna offentligen och bevisade genom Skrifterna, att Jesus var Messias» (Apg. 18:28). [4]

De fyra första häftena i serien BIBEL OCH VETENSKAP har redan utkommit och kan beställas från Bokf. Pro Veritate, Box 16032, 75016 Uppsala 16. De behandlar frågan om Bibelns förhållande till vetenskapen och dess forskningsmetoder. Nr 5 i serien utkommer senare i höst och handlar om Jesaja 53. Vi hoppas nu att våra läsare hjälper oss att sprida dessa skrifter, i första hand till studerande, ungdomsledare, lärare etc. Nr 4 (Seth Erlandsson, Förutsättningslös bibelforskning?) kommer Stiftelsen Biblicum att gratis tillägna i första hand alla präster. [5]

Sund forskning

»Sund forskning skall troget söka efter Skriftens verkliga innebörd utan att våga sig på att sätta sig till domare över den.» Denna viktiga sats har vi hämtat ur Evangelisk-lutherska Wisconsinsynodens läroståndpunkt DETTA TROR VI (kan beställas från pastor Per Jonsson, Storg. 31, 261 31 Landskrona, pris 1:50). För att förstå Skriftens verkliga innebörd måste den studeras på dess egna villkor. Vad som framkommer vid ett sådant studium vill förvisso inte alla människor acceptera och den naturliga människan söker undkomma Skriftens avslöjande ljus. Men den allmänneliga apostoliska kyrkan har som kännetecken att hon tar emot vad en sådan forskning ger vid handen. Hon avvisar en subjektiv bedömning av Skriften, mänskliga tycken som strider emot och som överordnas den. Vi citerar ur DETTA TROR VI: »Vi tror och accepterar Skriften på dess egna villkor, vi accepterar som verklig historia vad den framställer som historia, vi erkänner som liknelse vad Skriften själv antyder vara en sådan, vi läser som poesi det som klart framstår som poesi. Vi tror, att Skrift måste utlägga Skrift, d.v.s. tydliga ställen kastar ljus över dem som är mindre lätta att förstå. Vi tror att ingen auktoritet, det må vara människans förnuft, vetenskap eller forskning, får sätta sig till doms över Skriften» (s. 5). [7]

Personangrepp

Skriften manar oss att söka vår nästas bästa, vilket vi har så lätt för att glömma. Av detta har emellertid somliga dragit den slutsatsen att en persons åsikter inte får kritiseras. Ty därigenom skulle man angripapersonen. De som hävdar detta ger emellertid sällan exempel på åsikter som med orätt har kritiserats. Vad saken gäller lämnas därhän, och så får man det hela att gälla personen i stället. Man talar om personangrepp.[9]

Den som är något förtrogen med Bibeln och bekännelsen vet hur viktigt det är att alla mänskliga meningar, även biskopars och professorers, prövas inför Ordet. Därmed är att märka att både kritiken och det som kritiseras står under Ordets dom. Kritik av en persons åsikter är sålunda inte detsamma som personangrepp. Personen ifråga kan vara synnerligen älskvärd och i många avseenden omtyckt av den som nödgas kritisera vissa av hans åsikter. Personlig vänskap får emellertid inte sättas över Guds ord. En kristen får inte älska eller tiga inför bibelstridiga åsikter, så snart de kommer från en vän. Djupast sett är det ju bäst för alla parter att dessa genomlyses av Skriftens ord och avslöjas så snart som möjligt. Det är en farlig frestelse att tiga inför eller söka acceptera bibelstridig undervisning, när den kommer från en högt aktad vän. Därför behöver den kristna församlingen ledare, som »håller sig stadigt vid det fasta Ordet, såsom han har fått lära det, så att han är mäktig både att förmana medelst den sunda läran och att vederlägga dem som säga emot» (Tit. 1:9). [10]

Det står skrivet

Biblicums svar på bibelkommissionens betänkande har utkommit i en andra reviderad upplaga. En del av kritiken mot boken har hjälpt oss att bättre uttrycka oss och klarlägga vad saken gäller. Många fler borde skaffa sig och läsa denna bok. Den kan också studeras med hjälp av en studieplan antingen i grupp eller enskilt som brevkurs. Både bok och studieplan beställes från Kyrkliga Förbundets Bokförlag, Träringen 46, 41679 Göteborg. [12]

Ditt Ord är Sanning

Handboken Ditt Ord är Sanning finns alltjämt att beställa från Bokf. Pro Veritate, Uppsala. Den borde kunna få en ännu större spridning än hittills. Vi tror att den som omsorgsfullt arbetar sig igenom denna bok får stor hjälp att stå emot den lede fiendens angrepp mot Bibeln. Om allt går som vi hoppas ämnar vi utgiva en andra del till Ditt Ord är Sanning någon gång under hösten 1973. Denna andra del skall i en rad uppsatser ta upp Bibelns innehåll och grundläggande undervisning i såväl Gamla som Nya testamentet. [14]