Av Red.

Med Biblicum menar vi här inte tidskriften, som vi talat om här ovan utan Stiftelsen Biblicums bibelforskningsinstitution, som är belägen i Uppsala och invigdes den 14 okt. Någon kanske undrar hur Biblicum förhåller sig till de kyrkor och samfund som finns och en ev. fri luthersk bekännelsekyrka. Svaret är enkelt: Biblicum står fritt i förhållande till alla kyrkor och samfund. Biblicum är inget kyrkosamfund och kan inte heller bli det. Biblicum är en bibelforskningsinstitution, som genom sitt bibelforskningsarbete vill hjälpa alla enskilda och alla församlingar, som vill ta del av våra böcker och våra föreläsningar. Vem som helst är också fri att stödja vår institution ekonomiskt och med förböner. Det gäller också församlingar och föreningar, som kan anordna församlings- och kyrkodagar till förmån för Biblicum. Till sådana dagar vill också institutionen i mån av tid gärna sända föreläsare. Biblicum står dock helt fritt i förhållande till de olika gruppernas, föreningarnas eller församlingarnas gudstjänstverksamhet. [0]

Det är därför viktigt att Biblicum blir prövat och bedömt efter den halt som institutionens skrifter och föredrag har och inte efter forskarnas och styrelseledamöternas församlingstillhörighet eller styrelseledamöternas insatser i sitt jordiska kall vid sidan av sitt arbete i Stiftelsen Biblicum. Man måste skilja på Biblicum med dess forskning och undervisning, och det arbete som Biblicums styrelseledamöter uträttar i respektive församling. Det som förenar Biblicums forskare och dess styrelseledamöter är övertygelsen att Bibeln är alltigenom Guds inspirerade och tillförlitliga ord och att de lutherska bekännelseskrifterna rätt återger Bibelns lära. På grundval av denna gemensamma övertygelse vill de verka för att en fri nordisk bibelforskningsinstitution kan växa fram som kan producera en bibellitteratur och ge en bibelundervisning, som gör full rättvisa åt Bibelns eget ord och som bidrar till att ge människor en rätt bibelkunskap. Huruvida Stiftelsen Biblicum har ledamöter eller forskare som tillhör en fri luthersk bekännelsekyrka ändrar ingenting i Biblicums uppgift och bibelforskning. Det är inte nödvändigt att tillhöra Svenska kyrkan för att bedriva en rätt bibelforskning och vi har sett att troheten mot Guds ord och den lutherska bekännelsen inte heller garanteras av en sådan kyrkotillhörighet. Att hävda något sådant vore också att underkänna mängder av gedigen forskning, som bedrivits utanför Svenska kyrkan. [1]

Liksom Biblicum står fritt i förhållande till alla samfund, är Biblicum också fritt i förhållande till staten. Vi hoppas att enskilda människor, grupper, föreningar och församlingar skall uppskatta denna frihet och tacka för den bibelundervisning och bibellitteratur som nu växer fram genom att ivrigt bedja för och ekonomiskt stödja denna Skandinaviens första fria bibelforskningsinstitution. [2]