I

Kristus och Fadern är ett, Joh. 10:30; 14:11. Det finns bara en Gud, den treenige Guden. Kristus och Fadern är av samma väsen. Vi kan inte se Gud, inte heller enheten mellan Kristus och Fadern. [1]

Alla sant troende är också ett. De utgör en enda kyrka, en enda hjord (Joh. 10:16), en enda familj (Ef. 2:19) etc. Bara Gud vet vilka som tillhör honom (2 Tim. 2:19). Vi är medlemmar i Kristi ena kyrka bara genom den saliggörande tron. Tron kan inte ses av mänskliga ögon. Liksom vi inte kan se enheten mellan Kristus och Fadern, kan vi inte heller se Kristi ena kyrkas enhet. Den ena kyrkan och hennes enhet är en trosartikel. [2]

Kristi bön »Att de må vara ett såsom vi äro ett» (Joh. 17:11) är uppfylld, när vi förblir i tron. Om vi avfaller från den sanna tron, är vi inte längre ett, inte längre medlemmar i Kristi ena kyrka. [3]

II

Kristus gjorde Faderns gärningar och talade Faderns ord (Joh. 5:19, 36; 12:49; 14:10), ty han var ett med Fadern. Han gav sin Faders ord till sina apostlar. Genom detta apostoliska och profetiska ord bygges den ena kyrkan, och bara genom det (Ef. 2:20). De sanna kristna har att hålla sig till de synliga kännetecknen på att den ena kyrkan är förhanden, nämligen där det apostoliska och profetiska Ordet predikas rent och klart och där sakramenten förvaltas enligt Kristi instiftelse. »Det är en enda kropp och en enda Ande, alldeles som ni blev kallade till ett enda hopp, när Guds kallelse kom till er. Det finns en enda Herre, en enda tro, ett enda dop, ett enda hopp, en enda Gud, som är allas Fader, han som är över alla, genom alla och i alla» (Ef. 4:4-6, Hedegårds övers.). En kristen som inte håller sig till den ena kyrkans sanna kännetecken, motsäger sin tro och också den ena kyrkan. En sådan kristen skall man inte följa (2 Tim. 2:19). [5]

Den yttre kyrkoorganisation, som uppvisar den ena kyrkans sanna synliga kännetecken, är hatad av världen (jfr Joh. 17:14). Den ekumeniska rörelsen representerar alls icke Kristi ena kyrkas enhet, ty den kan inte skilja mellan sanning och lögn utan är öppen för olika och motstridiga läror. Den ekumeniska rörelsen är älskad av världen, men hatad av Kristus. [6]

III

Om vi är ett i tron och bekännelsen, vilket Kristus enligt sin översteprästerliga förbön vill, skall Fadern bevara oss från det onda (Joh. 17:15). Apostlarna lyssnade till Kristus och »ingen av dem gick i fördärvet, ingen utom fördärvets man» (17:12). Så skall också vi helgas genom sanningen, genom att låta Guds Ord undervisa oss i alla stycken, ingenting dra ifrån och ingenting lägga till, ty Guds Ord är sant. »Helga dem i sanningen; ditt ord är sanning» (17:17). Om vi håller oss till den ena kyrkans sanna yttre kännetecken, skall världen få det vittnesbörd den behöver: »Jag beder att de skola vara fullkomligt förenade till ett, så att världen kan förstå, att du har sänt mig och att du har älskat dem, såsom du har älskat mig» (17:23). Det är därför det är så viktigt att inte främmande lära tillåts tränga in i den yttre, synliga kyrkan. [8] S. E.