I vårt land råder för närvarande en i sanning stor andlig förvirring. Situationen är dock ingalunda ny. Under en mycket lång tid har det rått oklarhet i bibliska lärofrågor inom så gott som alla samfund. Och detta har i sin tur mycket berott på, att det inte har funnits några skolor och läroanstalter, som kompromisslöst har hävdat den gamla, bibeltrogna kristendomen. Istället har den bibelkritiska teologin tämligen ostört fått breda ut sig inom kyrkor och samfund, och den har även trängt djupt in i de s.k. konservativa leden. Man har där inte varit vaken för faran av unionism, d.v.s. kyrkligt samarbete mellan sådana, som har olika lära och bekännelse. [0]

Här ser Biblicum som sin uppgift att mana alla bibeltrogna kristna att ta sig till vara för allt kyrkligt samarbete med bibelkritiker, och i stället frimodigt vända tillbaka till Bibelns undervisning och i enlighet med dess anvisningar söka gemenskap med sådana kristna, som i alla stycken håller sig till Guds Ord. [1]

Doktor Hedegård varnade ofta för faran av unionism. I För Biblisk Tro 1956 skrev han om förmaningarna i Matt. 7:15, Rom. 16:17 och 2 Joh. v. 7-11: »Dessa föreskrifter äro klara och otvetydiga. Vi ha blott att lyda dem, om vi tro, att Bibelns tal till oss är Guds eget tal. Många äro emellertid de som i denna tid söka undkomma denna klara gudomliga föreskrift… Att Kristi vänner samarbeta med Kristi fiender – det är orimligt och fruktansvärt. Ett sådant samarbete är också fullständigt meningslöst. Ty vad är ändamålet med allt kristligt arbete? Att göra Kristus känd, Bibelns Kristus, Guds evige Son, Försonaren och Medlaren, den ende Frälsaren. Men vad är ändamålet med ett samarbete mellan Kristus-bekännare och Kristus-förnekare? Det kan i varje fall icke vara att göra Bibelns Kristus känd» (FBT, 1956, s. 51). [2]

Biblicums mål är att bygga upp en bibelforskning och undervisning, där det ges en rätt, biblisk undervisning i alla artiklar. Men detta kan inte ske utan strid, på grund av den myckna förnekelsen runt omkring oss. När det då också visar sig, att konservativa teologer som anses bibeltrogna, på någon eller några punkter lär i strid med Bibeln, så måste också detta tas fram i ljuset för att de kristna inte skall bli vilseförda. [3]

Några aktuella lärofrågor, där det uppstått strid omkring Biblicums undervisning, är Bibelns undervisning om rättfärdiggörelsen och den kristna församlingen. [4]

I fråga om rättfärdiggörelsen uppmanar vi alla att noggrant studera vår skrift »Rättfärdiggörelsen» (Biblicums småskrifter nr 2) och verkligen låta denna lärofråga bli avgjord utifrån Guds ord. Vi hänvisar också till artikeln »Om nödvändiga och onödiga strider» i detta nummer. [5]

När det gäller frågan om den kristna församlingen, har Biblicum anklagats därför att vi försvarar den ortodoxa, lutherska uppfattningen såsom biblisk. Men ingen har ännu visat, att Biblicums lära i detta stycke strider mot vare sig Bibeln eller bekännelseskrifterna. Därför kommer också Biblicum i fortsättningen att hävda, att en rätt kristen kyrka eller församling endast är en sådan, där Guds Ord läres rent och klart från alla predikstolar. [6]

– – –

Många teologie studerande har frågat efter sista delen av artikeln »När ägde uttåget ur Egypten rum?» Den föreligger nu i detta nummer. Likaså ges för teologie studerande under avdelningen litteratur en orientering i ettbetygslitteraturen i ämnet dogmatik med symbolik vid Uppsala universitet. På grund av anhopningen av material måste avdelningen »utblick över samtiden» utgå ur detta nummer. [7]