Av Red.

Tidskriften Biblicums redaktör vill hälsa såväl gamla som nya läsare varmt välkomna till en ny årgång med bibelundervisning. Det pågående arbetet för en ny bibelöversättning ger oss anledning att detta år ägna mycket utrymme åt bibeltolkning och bibelundervisning. Vi fullföljer därmed en tradition från förre redaktören, teol. dr David Hedegård, som ofta behandlade översättningsfrågor i tidskriften. [0]

Om våra läsare betänker att en rätt predikan skall överräcka Bibelns klara och saliggörande ord till åhörarna, inte på ett främmande tungomål utan uttytt på ett för dem begripligt språk, förstår var och en säkert vikten av en trogen bibelöversättning. Hur allvarligt blir det då inte, om den kristna församlingen skulle lämna ifrån sig bibelöversättningsarbetet till författare och vetenskapsmän, som kanske är främmande för evangelii lära? [1]

Församlingens lärare skall inte vara nyomvända utan fast rotade i sanningens ord och mäktiga »både att förmana genom den hälsosamma läran och att tillrättavisa de motsägande» (Tit. 1:9). Samma krav måste ställas på bibelöversättarna, ty liksom predikanterna har ju också de att troget överräcka Bibelns klara ord utan att lägga till eller dra ifrån. De måste vara väl förtrogna med Skriftens grundspråk, men de skall också vara trons försvarare, inte bibelkritiker. De skall själva stadigt hålla sig till »det trovärdiga Ordet» (Tit. 1:9), inte sätta sig över det och betrakta det som mänskliga tankar och myter (2 Petr. 1:16). Den som inte är omvänd, står ju emot Guds Ande och värjer sig för Skriftens klara undervisning. Och hur skall den som förnekar att Skriftens ord är den helige Andes ord rätt kunna förstå vad Anden har att säga församlingarna? »Ty vilken människa vet, vad i människan är, utom människans ande, som är i henne? Så vet ock ingen, vad i Gud är, utom Guds Ande» (1 Kor. 2:11). [2]

Vi ämnar i kommande artiklar närmare granska de nyöversättningar av såväl Gamla som Nya testamentet, som nu bit för bit offentliggöres. De nytestamentliga översättarna har redan offentliggjort »nyöversättningar av Markusevangellet, Galaterbrevet, Hebréerbrevet och Första Johannesbrevet». De gammaltestamentliga översättarna har hittills endast publicerat några översättningsprov samt de riktlinjer man arbetar efter (se därom i Biblicum 7/74, sid. 158ff). [3]

Om nu allt i Bibeln är Andens och Sanningens ord, som vi med största vördnad har att böja oss under, då kan ju inte Bibelns ord ligga i strid med klara vetenskapliga fakta? Alldeles riktigt. Sanningen är en enda.Därför har vi att ge skäl för vår tro (1 Petr. 3:15) och ta till orda, när det påstås att Bibeln här och där tar miste (2 Tim. 4:2). I kommande artiklar ämnar vi syna bibelkritiken närmare i sömmarna. Vi ämnar också försöka återuppta avdelningen »Frågor och svar», där olika bibelfrågor som läsarna undrar över blir behandlade. [4]

»Slutligen, bröder, bed för oss! Bed, att Herrens ord måtte spridas med hast och bli ärat hos andra, liksom det är hos er. Bed också, att vi måtte bli räddade undan vrångsinta och onda människor – det är inte alla som delar vår tro!» (2 Tess. 3:1-2, Hedegårds övers.). [5]