R. D. Clements, God and the gurus. Inter-Varsity Press, London 1974. 63 sid. 30 p. [0]

Små böcker som denna med färgglada tilltalande omslag, fångande titlar och korta presentationer utan omsvep över ämnen på 70talet, brukar vi ofta bara hastigt ögna igenom och sedan använda enbart som prydnad i våra bokhyllor. Men den här boken fordrar mer uppmärksamhet än så. [1]

Fastän de av oss som bor i de större städerna kan ha sett utövare av de moderna kulter som denna bok behandlar, tycks det knappast ligga i främsta rummet för oss att ägna tid åt dessa. Men Clements’ statistik över de österländska kulternas tillväxt ger oss anledning till eftertanke. Clements’ bok erbjuder ett enkelt men ändå vetenskapligt sätt att närmare studera dem. [2]

I en kort inledning redovisar Clements några tankar om varför de österländska religionerna vinner en sådan popularitet i väst i dag, varefter han dyker rakt in i de österländska religionernas invecklade system. Med en minimal användning av utländska termer lyckas författaren ta fram grunddragen i österländskt tänkande i kontrast mot kristen teologi. Därefter ägnar han ett kapitel vardera åt de tre kulter som har det största inflytandet här i väst: Det gudomliga ljusets mission (Guru Maharaj Jis efterföljare), Hare Krishnarörelsen och Transcendental meditation. Han ger en kort historik över var och en, pekar på några utmärkande drag och tar upp några typiska citat. Författarens goda kännedom om grunderna i historisk kristendom tillåter honom att ge en klar, om än mycket förenklad bild av kulterna och att skarpt skilja deras läror från kristendomens. [3]

Men det verkligt matnyttiga kommer i de två sista kapitlen, där Clements kritiserar mysticism i allmänhet och därefter kommer med en uppfordran till oss som kristna att möta den utmaning som nu möter oss. När författaren kommer in på ämnet mysticism i allmänhet, ger han en tydlig presentation av de svagheter som är naturliga, inte bara i österländska religioner utan i alla religioner och sekter som strävar efter mystiska erfarenheter med Gud. Även om de inte nämns direkt, är detta kapitel ytterst värderullt för förståelsen av och kampen mot de frestelser som i dag hotar från den karismatiska röre!sen, askes och andra avarter av kristendomen. Utan att för den skull utesluta möjligheten av mystiska erfarenheter för en kristen, konstaterar författaren: ”Det spelar ingen roll hur högt värderade sådana erfarenheter av Guds kärlek och person än må vara, så är det avgörande för hans visshet att han förtröstar på den Gud som har talat i historien hellre än på några personliga, subjektiva erfarenheter. Berättelsen om Job handlar om en man som förlorade all känsla av Guds närhet, men han förblev ändå en troende man” (s. 44-45). [4]

Efter att ha vidareutvecklat denna viktiga lära i Skriften, pekar författaren i det sista kapitlet på vikten av en balanserad kristendom i kampen mot ett sådant inflytande av mystik, en kristendom som betonar den objektiva bibliska historien och den bibliska lärans faktiska natur, men ändå en kristendom som lever i varje kristens hjärta (inte bara en intellektuell kunskap). Clements ger slutligen några råd till oss för att kunna nå de människor med evangelium, som redan har blivit påverkade av mystik och österländska kulter. [5]

Även om en bok av dlenna storlek bara kan skrapa lite på ytan av ett så invecklat ämne som ”Guru”, har Clements lyckats skrapa på de mest vitala delarna och försett oss med en bok väl värd att läsa och begrunda. [6]

Glen Thompson

Facts About Israel. Ministry of Information, Jerusolem 1975. 208 sid. [0]

Aven om en bok med up-to-date-information om landet Israel är mer intressant för en blivande turist än för en som studerar Bibeln, så ger en bok som denna ett bra tillfälle att fundera över likheterna och skillnaderna melan Bibelns Israel och Israel av dag. [1]

Många föraktfulla hedningar har frågat: ”Varför skulle universums Gud utse en så liten och obetydlig plats som Palestina till medelpunkten för sin tillbedjan?” Det är sant att Israel är och var ett litet land (det tar bara 90 minuter att åka med bil från dess östra till dess västra gräns), men det är inte och var inte betydelselöst. Varje större handelsväg mellan Asien och Afrika gick genom detta Israel och idag liksom då är det en mötesplats för afrikansk, asiatisk och europeisk kultur. Före flygets dagar var Israel den enda säkra vägen genom Mellersta Österns väldiga öknar. Israel har självt stora ökenområden, så vatten har alltid spelat en stor roll i Israels välfärd. Efter muhammedaners och korsfarares härjningar, har modern konstbevattning hjälpt till att återställa israel till ”ett land som flyter av mjölk och honung” (5 Mos. 6:3). En stor del av landet har åter planterats med skog och fastän lejon och björnar troligtvis för alltid har försvunnit från den israeliska landsbygden, hör schakaler, hyenor, ja t. o. m. vargar till de många djur som fortfarande finns kvar från Bibelns tid. Det finns fortfarande 400 fågelarter och Galileiska sjön eller Genesarets sjö (den heter numera Yam Kinneret) lockar ännu många fiskare. De gamla hamnstäderna Jaffa och Caesarea tjänade (liksom de moderna) till att förbinda ”de små ländernas” ekonomi och öde med resten av världen. [2]

Boken innehåller även en kortfattad historia om Israel. Aven om den utgår ifrån de moderna kritiska teorierna om Bibeln, erkänner den ändå Bibeln som den grundläggande boken om Palestinas äldre historia. Hur trevliga bokens sammandrag än är, står det helt klart att den publicerats av personer, som ser på Jesus på samma sätt som Bibelns skriftlärda och fariseer. När Bibelns böcker räknas upp och sammanfattas nämns bara Gamla testamentets böcker. Alla data anges med BCE (förkristen tid) i stället för ”före Kristus” och ACE (efterkristen tid) i stället för ”efter Kristus” för att undvika att stödja ”teorin” att Jesus var Messias. När det talas om det herodianska väldet och det första århundradet A.D. lämnas i en enda mening följande upplysning: ”Jesus från Nasaret levde under denna period.” Det är allt man har att säga om det viktigaste som hände under denna tid. [3]

När vi kommer till det moderna Israels historia, finner vi att dagens ledare får uppleva samma problem som de ledare på Gamla Testamentets tid som försökte lösa sina problem på egen hand i stället för att lita på Abrahams, Isaks och Jakobs Gud. Krig med grannländerna, försvarsproblem, avtal med främmande länder, uppehållandet av en armé, inflation och minoritetsgrupper utgör huvudangelägenheterna än idag. Regeringen är lite mer demokratisk, men i övrigt har förändringarna varit enbart terminologiska: En president i stället för en kung, ett kabinett i stället för kungens rådgivare eller vise män, en lagstiftande församling (Knesset) i stället för Stora Rådet, det israeliska Arbetarpartiet, Nationalreligiösa partiet och Oberoende liberala partiet i stället för Fariséer, Sadducéer och Herodianer. Gamaliels tempelskola har ersatts med Jerusalems hebreiska universitet. En symfoniorkester har ersatt tempelmusikanterna. Det hebreiska språket har moderniserats. Men i grunden är livet fortfarande detsamma. Och den framtida målsättningen (fred inom säkra gränser, försvar, integration, social jämställdhet, ekonomiskt oberoende, bättre utbildning) kunde ha kommit från en judisk kung för 2 500 år sedan som från den israeliska regeringens organ år 1975. [4]

För den som vill deltaga i en charterresa till Israel är denna bok med dess många färggranna bilder och kartor en ekonomisk början. Fastän det är nära 2 000 år sedan världens Frälsare trampade de dammiga vägarna i Israel, har de fortfarande en viss tjusning för bibelläsaren. Även om tiden har utplånat det verkliga Israel på Bibelns tid, finns fortfarande ruinerna, palmerna, Galileiska sjön, Jerusalem, Döda havet, Jordan och det israeliska ökenlandskapet kvar som tysta vittnen om den största händelse som världen någonsin har upplevt. [5]

Glen Thompson