Av S. E.

Många teologie studerande har frågat efter en förteckning på konservativ litteratur till Gamla testamentet. Vi skall därför nämna några böcker, som på ett förtjänstfullt sätt underlättar studiet av Gamla testamentet, som både positivt presenterar Gamla testamentets innehåll och negativt avslöjar ohållbara bibelkritiska teorier. [0]

Kommentar till hela GT

En utförlig och grundlig kommentar till Gamla testamentets samtliga böcker är till stor hjälp för var och en, som verkligen vill ha större klarhet i grundtextens innebörd. Härvid rekommenderas Commentary on the Old Testament I-X av C. F. Keil och F. Delitzsch (Eerdmans, Grand Rapids, Mich.). Denna kommentarserie är också till stor hjälp, när det gäller att ta ställning till de många bibelkritiska teorierna om bibelböckernas tillkomsthistoria. [2]

Uppslagsverk

På engelska föreligger många värdefulla uppslagsverk till Bibeln. Här skall särskilt nämnas The International Standard Bible Encyclopaedia I-V, vars huvudredaktör var den kände James Orr (Howard-Severance Comp., Chicago 1930). En senare utgåva har bearbetats i liberal riktning och är inte av samma kvalitet. Ett uppslagsverk som i synnerhet är givande när det gäller artiklar om biblisk historia och arkeologi är The New Bible Dictionary, ed. Douglas (Inter-Varsity Press, London 1962). I detta uppslagsverk medverkar sådana kapaciteter som D. J. Wiseman och K. A. Kitchen. [4]

På svenska föreligger två konservativa uppslagsverk, nämligen Biblisk Uppslagsbok av D. Hedegård-A. Saarisalo (Ev. Fosterlands-Stift. Förl., Sthlm 1972) och Illustrerat Bibel-lexikon I-III, red. H. Odeberg, T. Gilbrant (III. Bibel-lex., Sthlm 1967). [5]

Israels omvärld

Kännedom om Israels omvärld ger oss viktig bakgrundsinformation till GT:s berättelser och uttryckssätt och hjälper oss att se det unika i den bibliska uppenbarelsen. Här kan nämnas följande böcker: Documents from Old Testament Times, ed. D. W. Thomas (Nelson, London 1958). The World of the Old Testament, ed. D. W. Thomas (1958). The Ancient Near East, C. H. Gordon (Norton 1965). Ancient Near Eastern Texts Relating to the Old Testament, ed. J. B. Pritchard (Princeton Univ. Press. Princeton 1969). Ancient Near East in Pictures Relating to the Old Testament, 2nd ed. with suppl. (Oxford Univ. Press, London 1969). Illustrations from Biblical Archaeology, D. J. Wiseman (Tyndale Press, London 1958, eller Eerdmans). Greece and Babylon, E. Yamauchi (Baker Book House, Grand Rapids, Mich. 1967). [7]

Arkeologi

Den bibliska arkeologin kan idag erbjuda ett rikligt material som belyser och ofta bekräftar de bibliska uppgifterna. Följande böcker rekommenderas: Archaeology and the Old Testament, M. F. Unger (Zondervan, Grand Rapids 1954). Archaeology of the Old Testament, R. K. Harrison (Engl. Univ. Press, London 1963). Archaeology and Old Testament Study, D. W. Thomas (Clarendon Press, Oxford 1967). Archaeology and the Old Testament, J. A. Thompson (Eerdmans, Grand Rapids). [9]

Geografi

Kännedom om Palestinas och Främre Orientens geografi är oundgänglig. En rad goda kartverk och beskrivningar av Bibelns land finns att tillgå. Vi nämner några arbeten: Atlas of the Bible, L. Grollenberg (Nelson, London 1956). Oxford Bible Atlas, ed. H. G. May (Oxford Univ. Press, London 1974). The Macmillan Bible Atlas (Macmillan Company, London 1968). The Geography of the Bible, D. Baly (Harper and Row, New York 1974). [11]

Textkritik

Med textkritik menas inte bibelkritik utan ett noggrant studium av de bibliska handskrifter som finns tillgängliga och de första översättningarna av GT:s text till framför allt grekiska, syriska och latin. Ett sådant studium är nödvändigt för att kunna avgöra grundtextens rätta ordalydelse, när olika tidiga avskrifter avviker ifrån varandra. Vi känner den bibliska grundtexten endast genom avskrifter av avskrifter. Några originaluppteckningar finns inte bevarade. Men genom de många avskrifter som finns bevarade och genom tillgången till tidiga översättningar har vi mycket god kännedom om grundtexten. I de få fall där handskrifterna inte ger oss visshet om något enstaka ord i originaltexten, bör detta ärligt anges. En detaljerad kännedom om olika handskrifter till Gamla testamentets text är förbehållet vissa specialister, men följande böcker ger teologie studerande en god orientering: Our Bible and the Ancient Manuscripts, S. F. Kenyon (Eyre & Spottiswoode, London 1958). Der Text des Alten Testaments. Eine Einführung in die Biblia Hebraica, E. Würthwein (Württembergische Bibelanstalt, Stuttgart 1973). The Dead Sea Scrolls and the Old Testament Text, R. L. Harris, och The Samaritan Pentateuch and the Text of the Old Testament, B. K. Waltke, s. 201-239 i boken New Perspectives on the Old Testament, ed. J. B. Payne (Word Books, London 1970). [13]

Hermeneutik och exegetisk metod

Frågan om sättet att nalkas den bibliska texten är mycket viktig. Vilka metoder och principer används vid bibeltolkningen? Hela den bibelkritiska teologin bygger på bestämda förutsättningar, som det är viktigt att känna till. De många bibelkritiska teorierna om sena och oäkta tillägg i texten etc. är inte alls oväntade, utan tvärtom naturliga, om man känner till vilka förutsättningar liberalteologerna utgår ifrån. Likaså är det viktigt att tränga in i Bibelns eget framställningssätt, så att vi inte läser in i texten egna tankegångar som inte är avsedda av den bibliske författaren. Det är avsändaren som måste få bestämma vad han menar, inte mottagaren utifrån förutfattade meningar och en naturalistisk filosofi. Vi rekommenderar till studium: Old Testament in Modern Research, H. Hahn (Muhlenberg Press, Philadelphia 1954). Is the Higher Criticism Scholarly?, R. D. Wilson (London and Edinburgh 1922). Gamla testamentet och historisk-kritisk metod, R. Surburg, Bibel och Vetenskap nr 2 (Biblicum, Uppsala 1972). Modern bibeltolkning och kristen tro, R. Preus. Bibel och Vetenskap nr 3 (Biblicum, Uppsala 1972). Förutsättningslös bibelforskning? S. Erlandsson. Bibel och Vetenskap nr 4 (Biblicum, Uppsala 1972). Principles of Biblical Interpretation, L. Berkhof (Baker Book House, Grand Rapids 1950) Interpreting the Bible, A. B. Mickelsen (Eerdmans, Grand Rapids 1963). Interpreting God’s Word Today, ed. S. Kistemaker (Baker, Grand Rapids 1970). [15]

Isagogiska handböcker

Det finns ett stort antal liberalteologiska handböcker i ämnet Gamla testamentets isagogik (böcker som främst handlar om de olika bibelböckernas tillkomsthistoria, innehåll och äkthet). Av konservativa handböcker i detta ämne kan nämnas Introduction to the Old Testament, R. K. Harrison (Tyndale Press, London 1970). Ett oerhört omfattande arbete på över 1200 sid., dock inte alltigenom konservativt. An Introduction to the Old Testament, E. J. Young (Tyndale Press, London 1966). Grundriss für Alttestamentliche Einleitung, W. Möller (Evang. Verlagsanstalt, Berlin 1958). Inledning till Gamla Testamentet, W. Möller. övers. D. Hedegård (Sthlm 1935). A Survey of Old Testament Introduction, G. L. Archer, Jr. (Moody Press, Chicago 1964). Einleitung in das Alte Testament, L. Fuehrbringer (Concordia Publ. House, St. Louis, Mo. 1928) [17]

Följande böcker behandlar en rad isagogiska frågor utan att vara isagogiska handböcker i egentlig mening: The Old Testament: Its Claims and Its Critics, O. T. Allis (Baker, Grand Rapids). Ancient Orient and Old Testament, K. A. Kitchen (Tyndale Press, London 1966). A Scientific Investigation of the Old Testament, R. D. Wilson (Harper & Brothers, Publ., New York and London 1929). The Old Testament and the Critics, J. Coppens. New Perspective on the Old Testament, ed. J. B. Payne (Word Books, Publisher, London 1970). The Problem of the Old Testament, J. Orr (Nisbet & Co. Ltd, London 1966), i svensk övers. Det Gamla testamentets problem I-II, övers. H. Sjögren (Lund 1909-11). [18]

Israels historia

Betydelsen av detta ämne kan inte nog understrykas. Den som har oklara begrepp om Israels historia får svårigheter att förstå inte bara GT:s historiska böcker utan också profetböckerna. Den bästa läroboken i Israels historia är Gamla testamentet självt, men många handböcker hjälper oss på ett förtjänstfullt sätt att få klarhet i de historiska sammanhangen. Vi rekommenderar A Survey of Israel’s History, L. Wood (Zondervan, Grand Rapids 1971). Old Testament History, Ch. F. Pfeiffer (Baker, Grand Rapids 1973). A History of Israel, J. Bright (SCM Press Ltd, London 1960). Denna bok innehåller mycket värdefull information men måste samtidigt läsas med urskiljning, eftersom den också omfattar bibelkritik. Angående vissa sakfel, se K. A. Kitchens utförliga recension i Supplement to the Theological Students’ Fellowskip Bulletin, Summer 1964 (Tyndale Press, London). [20]

För överblick över och inlärning av hela Gamla testamentets innehåll rekommenderas Den heliga historien I-VII, A. Edersheim (Sthlm 1896-99), på engelska Bible History Old Testament (Eerdmans, Grand Rapids 1972) och The Biblical History of the Old Testament, G. Stöckhardt (Wisdom for Today, Swanville, Minn. 1969). [21]

När det gäller problemet med kungalängderna i Israel och Juda och förhållandet mellan Samuelsböckerna-Konungaböckerna och Krönikeböckerna, hänvisas till The Mysterious Numbers of the Hebrew Kings,E. R. Thiele (Diss., Eerdmans, Grand Rapids 1965) och A Harmony of the Books of Samuel, Kings and Chroniclers, W. D. Crockett (Baker, Grand Rapids 1952). [22]

Gamla testamentets teologi

Vad lär Gamla Testamentet? W. Möller, övers. D. Hedegård (Sthlm 1938). Biblical Theology, Old and New Testament, G. Vos (The Banner of Truth Trust, London 1975). Christology of the Old Testament and a Commentary on the Messianic Predictions, E. W. Hengstenberg (Kregal Publications, Grand Rapids 1970). Theology of the Old Testament, P. Heinisch (Liturgical Press, 1955). Biblical Foundations, B. B. Warfield (Tyndale Press, London 1958). The Glory of the Lord, A. Pieper (Seminary Mimeo Comp., Mequon, Wis. n.d.). Den gammaltestamentliga offertjänsten, D. Hedegård (Sthlm 1930). Guds folk Israel och grunden för dess existens, S. Erlandsson. Biblicums småskrifter nr 1 (Biblicum, Uppsala 1974). [24]

Pentateuken (= de fem Moseböckerna)

I synnerhet de fem Moseböckerna har varit utsatta för bibelkritiska angrepp och utgjort en inkörsport för liberalteologi. Följande böcker behandlar utförligt de vanligaste bibelkritiska argumenten och avslöjar deras ohållbarhet: Pentateuchal Criticism and Interpretation, K. A. Kitchen (Mimeo, Tyndale Press, London n.d.). The Unity of the Pentateuch, A. H. Finn (London and Edinburgh 1928). The Author of the Pentateuch, A. H. Finn (London n.d.). Pentateuchal Studies, H. M. Wiener (London 1912). Die Einheit und Echtheit der 5 Bücher Mosis. W. Möller (Bad Salzuflen 1931). The Pentateuch. Its Composition and Its Authorship, and Other Biblical Studies, M. H. Segal (The Hebrew Univ., Magnes Press, Jerusalem 1967). The Higher Criticism of the Pentateuch, W. H. Green (Dickinson, London 1902). The Five Books of Moses, O. T. Allis (Baker, Grand Rapids). God Spake by Moses, O. T. Allis (London and Edinburgh 1951, eller Baker, Grand Rapids). Zur Datierung der »Genesis-P-Stücke», S. R. Külling (Diss., J. H. Kok N. V. Kampen 1964). [26]

Genesis

The Unity of the Book of Genesis, W. H. Green (1895), tysk övers. Die Einheit der Genesis (Gütersloh 1903). Exposition of Genesis I-II, H. C. Leupold (Baker, Grand Rapids 1968). Die Genesis, K. Rabast (Berlin 1951). A Commentary on the Book of Genesis I-II, U. Cassuto (Jerusalem 1962-64). Läses med urskiljning. [28]

När det gäller frågan om 1 Mos. 1-11 och dess förhållande till utombibliska texter om skapelsen och syndafloden, hänvisas till två utomordentliga böcker: The Babylonian Genesis, A. Heidel (Univ. Press, Chicago 1963) och The Gilgamesh Epic and Old Testament Parallels, A. Heidel (Univ. Press, Chicago 1963). [29]

Angående evolutionismen och Bibelns skapelseberättelse föreligger på engelska en mycket omfattande litteratur av hög klass, som avvisar evolutionismen. Vi nämner här några arbeten: Genes, Genesis and Evolution, J. W. Klotz (Concordia Publ. House, St. Louis, Mo. 1955), 575 s. Man’s Origin, Man’s Destiny, A. E. Wilder Smith (Harold Shaw Publ., Wheaton, I11. 1968), 320 s. Evolution and Christian Faith, B. Davidheiser (Baker, Grand Rapids 1969), 372 s. Biblical Cosmology and Modern Science, H. M. Morris (Craig Press, New York 1970). Implications of Evolution, G. A. Kerkut. International Series of Monographs in Pure and Applied Biology. Division: Zoology, Vol. 4 (Pergamon Press, Oxford, London m.fl. 1965). Darwin, Evolution, and Creation, ed. P. A. Zimmerman (Concordia, St. Louis 1959). Rock Strata and the Bible Record, ed. P. A. Zimmerman (Concordia, St. Louis 1970). Creation, Evolution and the Christian Faith, R. Acworth (Evang. Press, London 1969). Earth’s Most Challenging Mysteries, R. Daly (Presbyt. & Reformed Publ. Co., Nutley, N. J. 1972). Evolution eller degeneration. Vilket? H. R. Siegler (Kyrkl. Förb. Bokf., Göteborg 1975). [30]

När det gäller frågan om syndafloden och dess verklighet hänvisas till följande böcker: The Genesis Flood, H. M. Morris, J. C. Whitcomb (Evang. Press, London 1969), 518 s. The Flood in the Light of the Bible, Geology, and Archaeology, A. M. Rehwinkel (Concordia, St. Louis 1951), 374 s. The Deluge Story in Stone, B. C. Nelson (Baker, Grand Rapids 1968), 204 s. The Quest for Noah’s Ark, J. W. Montgomery (Bethany Fellowship, Inc., Minneapolis, Minn. 1972), 335 s. [31]

Deuteronomium (= Femte Mosebok)

The Book of the Law, G. T. Manley (Tyndale Press, London 1957). Rückbeziehung des 5. Buches Mosis auf die vier ersten Bücher, W. Möller (Lütjenburg 1925). Deuteronomy, J. A. Thompson. Tyndale Old Testament Commentaries (Inter-Varsity Press, London 1974). Intar en förmedlande ståndpunkt mellan liberaler och konservativa men ger en god orientering om problematiken. [33]

Profeterna

The Prophets Speak, S. J. Schultz (Harper & Row, New York, Evanston and London 1968). My Servants the Prophets, E. J. Young (Eerdmans, Grand Rapids 1952). Prophecy and the Church, O. T. Allis (Baker, Grand Rapids). Profet och profetia enligt Bibeln, S. Erlandsson. Biblicums småskrifter nr 4 (Biblicum, Uppsala 1975). [35]

I synnerhet Jesajaboken har blivit föremål för bibelkritiska uppdelningar på äkta och oäkta avsnitt. Vi rekommenderar följande böcker till studium: The Unity of Isaiah, O. T. Allis (Tyndale Press, London 1951). The Indivisible Isaiah, Evidence For the Single Authorship of the Prophetic Books, R. Margalioth (New York 1964). Studies in Isaiah, E. J. Young (Tyndale Press, London 1954). Isaiah I-III, E. J. Young (Eerdmans, Grand Rapids 1966-71). Exposition of Isaiah I-II, H. C. Leupold (Baker, Grand Rapids 1968-71). Der Prophet Jesaia. Die ersten zwölf Capitel, G. Stöckhardt (Concordia, St. Louis 1902). The Burden of Babylon, S. Erlandsson (Diss. Uppsala. Gleerups, Lund 1970). Jesaja 11:10-16 och dess historiska bakgrund, S. Erlandsson (Svensk Exegetisk Årsbok 36, 1971, s. 24-44), i eng. övers. Isaiah 11:10-16 and Its Historical Background (Wisc. Luth. Quarterly, April 1974, s. 94-113). Jesaja 53, S. Erlandsson. Bibel och Vetenskap nr 5 (Biblicum, Uppsala 1972). Jesaias II (Kap. 40-66), A. Pieper (Northwestern Publ. House, Milwaukee, Wis. 1919), 681 s. [36]

Psaltaren

Commentar über die Psalmen I-IV, E. W. Hengstenberg (Ludwig Oehmigke, Berlin 1849-52). Denna oöverträffade kommentar omfattar inte mindre än 2176 sidor. Die Psalmen, C. M. Zorn (Verlag des Schriftvereins /E. Klärner/, Zwickau i. Sauchsen 1921). Ausgewählte Psalmen, G. Stöckhardt (Concordia, St. Louis 1915). Exposition of Psalms, H. C. Leupold (Baker, Grand Rapids). [38]

Predikaren

Exposition of Ecclesiastes, H. C. Leupold (Baker, Grand Rapids). The Linguistic Evidence for the Date of Ecclesiastes, G. L. Archer, Jr. (Journal of the Evang. Theol. Soc. 12, 1969, s. 167-81). [40]

Daniel

Danielsboken hör till bibelkritikens älsklingsämnen. Med en rad föråldrade och ohållbara argument förklarar man denna bok vara en oäkta skapelse av en okänd jude omkring år 165 f. Kr. I de isagogiska handböcker vi har nämnt föreligger en utförlig behandling av denna bok. Dessutom vill vi hänvisa till Studies in the Book of Daniel, R. D. Wilson (1924). Notes on Some Problems in the Book of Daniel,Wiseman, Mitchell, Joyce, Martin, Kitchen (Tyndale Press, London 1965). The Prophecy of Daniel, E. J. Young (Eerdmans, Grand Rapids 1949). Exposition of Daniel, H. C. Leupold (Baker, Grand Rapids). Die Authentie des Daniel und die Integrität des Sacharjah,7, E. W. Hengstenberg (Ludwig Oehmigke, Berlin 18 [42]