Inledning

| Nr 6, 1978 sida 5| Ansvarig utgivare: Seth Erlandsson

Med den lutherska bekännelsen menas den lära, som föreligger i Konkordieboken av år 1580. Den lutherska kyrkan är övertygad om att det som Konkordieboken lär, det är vad Bibeln lär, och det som Konkordieboken fördömer, det är vad Bibeln fördömer. Därför har den lutherska kyrkan inte antagit Konkordieboken i den mån (quatenus) den överensstämmer med Bibeln utan eftersom (quia) den gör det.

Den lutherska huvudbekännelsen är den oförändrade Augsburgska bekännelsen av år 1530. Men eftersom olika tolkningar av denna bekännelse uppstod bland lutherska teologer efter Luthers död 1546, blev det nödvändigt att närmare förklara vad som var den lutherska bekännelsens rätta innebörd. Så tillkom år 1577 den viktiga Konkordieformeln (= Endräktsformeln), som vill vara en »Samfälld, klar, vederbörlig och slutgiltig upprepning och förklaring» av de artiklar i den lutherska bekännelsen, »om vilka strider uppstått».

Konkordieboken omfattar allra först de tre gammalkyrkliga trosbekännelserna (den Apostoliska, den Nicenska och den Athanasianska), därefter den Augsburgska bekännelsen (1530) och dess Apologi (1531), Schmalkaldiska artiklarna (1537), Om påvens makt och överhöghet (1537), Luthers lilla katekes (1529), Luthers stora katekes (1529) samt Konkordieformeln (1577).

Är svenska kyrkan en luthersk kyrka, som har antagit hela Konkordieboken som bekännelseskrift? Det råder delade meningar i denna fråga. I centrum för debatten har stått innebörden av Uppsala mötes beslut 1593, av 1686 års kyrkolag, kap. 1 och av 1809 års regeringsform, § 2. Däremot har man inte tillräckligt beaktat den ställning till Konkordieboken, som svenska kyrkan genom en rad kyrkomöten alltifrån 1893 givit uttryck för.

Följande delfrågor tas upp i denna skrift: Vilken bekännelse antogs under lutherdomens första tid i Sverige? Vad innebar Uppsala mötes beslut av år 1593? Vilken ställning fick Konkordieboken under ortodoxins tid på 1600-talet? Vad innebar om nämnandet av Konkordieboken i 1686 års kyrkolag? Vilken följd fick pietismens inträngande på 1700-talet för Konkordieformelns ställning? Har 1809 års regeringsform avskaffat Konkordieformeln? Vad innebär den s.k. »evangeliska» synen på Konkordieboken, som svenska kyrkan stadfäst genom en rad kyrkomöten alltifrån 1893? Vilken ställning har Konkordieboken i svensk lutherdom idag?