ARKEOLOGI

Av: S. E. | Nr 2, 1979 sida 97| Ansvarig utgivare: Seth Erlandsson

Utvecklingsläran har länge förblindat forskare på många sätt. Så har man t.ex. tänkt sig, att människorna en längre tid var nomader, innan de blev mera bofasta och ägnade sig åt jordbruk. Följaktligen har man hävdat, att hebréerna var nomader under patriarktiden. Men denna uppfattning håller inte. Det visar bl.a. prof. Norman K. Gottwald i artikeln »Were the Early Israelites Pastoral Nomads?» (Biblical Archaeology Review, June 1978, s. 2ff). Arkeologiska fynd visar, att människorna från äldsta tid brukade jorden och hade boskapsdjur. Det är först långt senare som vissa grupper övergår till nomadism. Inte förran efter 1200 f. Kr. uppstod den form av nomadism med hästar och kameler, som vi känner till i Främre Orienten idag. De kamelridande midjaniterna, som härjade i Israel på domaren Gideons tid (Dom. 6:1-6), tycks ha varit de första verkliga nomaderna i Främre Orienten

Abraham och Lot (1 Mos. 12:16, 13:5, 20:14, 21:27, 24:35), Isak (1 Mos. 26:14) och Jakob (1 Mos. 35:5, 7, 15) har får och oxar, och i Främre Orienten uppföddes oxar endast inom bofasta områden. Abraham köper en del av en åker nära Hebron för att begrava sin döda (1 Mos. 23). Han offrar en kviga, en get, en vädur, en turturduva och en ung duva (1 Mos. 15:9f) och han erbjuder sina gäster kakor, bakade av fint mjöl, och en ungkalv (1 Mos. 18:1ff). Isak sår och skördar hundrafalt i närheten av Gerar (1 Mos. 26:12ff), och medan han dricker vin till maten, välsignar han Jakob med löften om »säd och vin i rikligt mått» (1 Mos. 27:25-29). Jakob ger åt Esau bl.a. 40 kor och 10 tjurar (1 Mos. 32:15) etc.

Bibeln nämner en rad hedniska kultföremål, som konung Josia förstörde eller skaffade bort vid sin reformation omkring år 622 f. Kr. I 2 Kon 23:11 står det: »Han skaffade bort de hästar, som Juda konungar hade invigt åt solen och ställt upp så, att man icke kunde gå in i Herrens hus.» Forskarna har länge undrat över, vad detta var för sorts kultföremål.

Nu kan vi läsa i Biblical Archaeology Review (June 1978) att Dr. Kathleen Kenyon utgrävt ett kultcentrum just utanför Jerusalems stadsmur och där funnit en rad kanaaneiska kultföremål. Bl.a. föremål i lera, föreställande en häst med en solskiva mellan öronen. Dr. Kenyon trodde att dessa föremål förmodligen var miniatyrmodeller av de »hästar invigda åt solen», som hade uppställts framför tempelingången