SJUTTON PUNKTER OM DEN KRISTNA TRON

Av: S. E. | Nr 2, 1979 sida 55| Ansvarig utgivare: Seth Erlandsson

1. Gud

Vi tror att den ende sanne Guden är den treenige Guden, Fadern, Sonen och den Helige Ande. Gud är en till väsendet, men tre till personerna. 5 Mos. 6:4, Joh. 10:30, Matt. 28:19. Därför dyrkar vi en Gud i Treenigheten och Treenigheten i en Gud (Athanasianska trosbek.).

2. Guds uppenbarelse av sig själv

Vi tror och lär att Gud har uppenbarat sig för människan, inte bara i skapelsen, Rom. 1:20, och genom människans samvete, Rom. 2:14, 15, utan också och särskilt genom sitt Ord, Bibeln. Ps. 19:8, 9, Rom. 15:4, 16:25, 26. Den sanna vägen till frälsning är uppenbarad bara genom Ordet. 2 Tim. 3:15. Bibelns huvudsyfte är att uppenbara för oss Kristus såsom Frälsare. Luk. 24:25-27, Joh. 20:31.

3. Bibelns inspiration

Vi tror, lär och bekänner att Bibelns kanoniska böcker, både Gamla och Nya Testamentet, i sin ursprungliga form har kommit till genom inspiration från Gud, skrivna av profeter, evangelister och apostlar. Joh. 10:35, 1 Kor. 2:13, 2 Tim. 3:16, 2 Petr. 1:20, 21, 3:15-17.

De heliga Skrifterna är därför utan fel också när de uttalar sig i vetenskapliga, geografiska och historiska frågor, och de är den enda källa och norm för alla läror som får läras i kyrkan.

Vi tror att Bibeln inte bara innehåller Guds Ord utan att den är Guds Ord.

Vi förkastar den s.k. historisk-kritiska metodens slutsatser vid bibeltolkningen som ett oberättigat och godtyckligt sätt att handskas med de heliga Skrifterna.

Vi tror att Bibeln är sann och tillförlitlig också i dess underberättelser, både i Gamla och Nya testamentet. Därför betraktar vi förnekelsen av dessa under som hädisk och denna förnekelse innebär att man upphäver sig själv till domare över Guds Ord.

4. Sanningen

Vi tror att det är möjligt både att känna sanningen och att bekänna den, och att Gud kräver av oss att göra bådadera. Joh 8:31, 32, 17:17, 2 Tim. 1:13.

5. Skapelsen

Vi accepterar Bibelns uppgift att Gud skapade allting på sex dagar, så som det sägs i 1 Mos. och 2 och på andra ställen i Skriften. Vi förkastar evolutionsteorierna och teistisk evolution, eftersom de strider mot skapelseberättelsen såsom den är given i Bibeln och accepterad av Kristus. Matt. 19:4.

6. Syndafallet

Vi tror och lär att Gud skapade människan till sin avbild, 1 Mos. 1:27, med en inneboende rättfärdighet, men att människan genom syndafallet, 1 Mos. 3:6, förlorade denna rättfärdighet och blev syndig och fördärvad till sin natur, 1 Mos 6:5 Ps. 51:7, fientlig mot Gud, Rom. 8:7, och underkastad Guds vrede och döden. Rom. 1:18, 5:12, 6:23, Ef. 2:3.

7. Återlösningen

Vi tror att Gud för att rädda det fallna människosläktet sände sin Son Jesus Kristus i världen, Joh 3:17, att han antog människonatur och sålunda är sann Gud och sann människa i en person. Joh. 1:14. Genom sin rättfärdighet, Rom. 5:18 och genom sitt oskyldiga lidande, sin död och uppståndelse, Rom. 4:25, har Jesus återlöst hela världen. 1 Joh. 2:2.

8. Rättfärdiggörelsen

Vi tror att världen förklarades rättfärdig i Kristus, när han uppstod från de döda. Rom. 4:25, 2 Kor. 5:19. Detta kan kallas världens rättfärdiggörelse eller den allmänna försoningen. Vi håller också fast vid att en person har denna rättfärdiggörelse som sin personliga egendom, när han kommer till tro på Kristus som sin Frälsare Detta kan kallas personlig rätträrdiggörelse. Rom. 1:17, 5:1, 2.

Vi förkastar som obiblisk varje lära om att människan kan bli frälst utan tro på Jesus Kristus. Joh. 3:16-18, 14:6.

9: Nådemedlen

Vi tror att Gud har instiftat bestämda nådemedel, genom vilka han meddelar och skänker människan syndernas förlåtelse och frälsningen. Dessa nådemedel är evangeliet, Mark. 16:15, Luk. 24:47, Joh. 15:3, dopets sakrament, Matt. 28:19, Joh. 3:5, Ef. 5:26, Tit. 3:5, och Herrens nattvard, 1 Kor. 11:23-26. Det är Guds ord, förbundna med de yttre elementen, som gör sakramenten till effektiva nådemedel. Det skrivna, talade och sakramentala Ordet är aldrig tomt och ofruktsamt utan aktivt och skapande, eftersom det bär med sig alla de egenskaper, som Gud själv äger. Rom. 1:16, 1 Tess. 1:5, 2:13.

Evangeliet förekommer cckså i form av avlösningen, såsom den instiftats av Kristus. Matt. 16:19, 18:18, Joh. 20:21-23. Avlösningen är inte bara en önskan att synden förlåtes utan ett kraftigt meddelande av förlåtelsen, vare sig den är allmän eller enskild. Syndernas förlåtelse tas emot av alla som tror. Mark. 16:16, Rom. 3:28, 4:5.

10. Omvändelsen

Vi tror att människans omvändelse till tro på Kristus helt och hållet är ett verk av Gud den Helige Ande, Ef. 2:4-9, genom nådens medel. Rom. 10:17.

Vi håller fast vid att den opånyttfödda människan inte samverkar med Gud i sin omvändelse och inte heller kan göra det. 1 Kor. 2:14.

11. Goda gärningar

Vi tror och bekänner att goda gärningar är nödvändiga trons frukter i den kristnes liv, Joh. 15:5, Rom. 6:1, 2, Ef. 2:10, och kommer fram av tacksamhet till Gud för hans nåd. Rom. 12:1.

Likaså är ett liv i bön en följd av tron på Frälsaren Jesus Kristus. Fil. 4:6, 1 Tess. 5:17.

12. Nådevalet

Vi tror att de som Gud i tiden kallat genom evangelium, upplyst, helgat och bevarat i den sanna tron, de har utkorats och utvalts av evighet till ett sådant upptagande som Guds barn och arvingar till det eviga livet. Rom. 8:28-30, Ef. 1:3-6, 2 Tess 2:13, 14.

Vi tror därför att en kristen kan och skall vara viss om sin frälsning, eftersom Guds löften är orubbliga, 1 Tim. 1:15, 2 Tim. 1:12, och hans utkorelse till frälsning står fast. Rom. 8:26-39.

Vi förkastar den läran, att det finns en utkorelse till fördömelse Hes. 33:11.

Vi tror att när en person blir salig har det sin grund i Guds nåd allena, men när en person går förlorad är det hans eget fel. Hos. 13:9.

13. Kyrkan

Vi tror att det finns en helig kristen kyrka på jorden, som består av alla dem som av hjärtat tar emot Kristus som Frälsare och bekänner honom i ord och handling. Denna kyrka är osynlig för våra ögon, Luk. 17:20, men känd av Gud. 2 Tim. 2:19.

Vi tror att kyrkan finns där Guds ord och sakrament är i bruk.

Vi tror att det är Guds vilja att kristna skall komma tillsammans för ömsesidig uppbyggelse genom Ord och Sakrament, Hebr. 10:25, och för att arbeta för kungörandet av dessa nådemedel överallt i världen. Mark. 16:15.

14. Ämbetet

Vi tror att Herren vill att Predikoämbetet inrättas för den offentliga förvaltningen av nådemedlen och att väl skickade män skall kallas till detta ämbete. Apg. 20:28, Rom. 10:14, 15, Ef. 4:11, 1 Tim. 3:1-7, Tit. 1:5.

Vi tror att när Guds ord säger att kvinnorna skall tiga i församlingarna, 1 Kor. 14:34, och inte får tillvälla sig myndighet över mannen, 1 Tim. 2:12, lär detta oss att det offentliga predikoämbetet och rösträtten i kyrkan inte får tilldelas kvinnor. Men kristna kvinnor har del i det allmänna prästadömet, som består av alla troende, 1 Petr. 2:9, och har detta prästadömes rättigheter och skyldigheter.

15. De yttre tingen

Vi tror att på den yttersta dagen skall Kristus synligt komma tillbaka till världen, Matt. 25:31, och uppväcka alla döda, både de troende och de icke-troende, Joh. 5:28, 29. De troende skall gå in i det eviga livet, men de icke-troende i den eviga fördömelsen. Matt. 25:34-46, Mark. 16:16.

Vi förkastar alla former av millennialism, d.v.s. läran att Kristus skall regera synligt på jorden i tusen år före tidens slut. Mark. 13:32-37, Luk. 18:8, Joh. 18:36.

16. Kyrkogemenskapen

Vi tror att Skriften kräver att kyrkogemenskap skall erkännas och utövas endast på grundval av bekännelsen av och anslutningen till kyrkans sanna kännetecken, nämligen Ordet och Sakramenten. Joh. 8:31, 32, 1 Kor. 1:10, Ef. 2:19, 20, 4:3-6. Avsteg från Guds ords lära får inte tolereras i kyrkan. Matt. 7:15, 20, Rom. 16:17, Gal. 1:6-9, 2 Joh. 9-11. Vi förkastar unionismen, efterscm den tolererar falsk lära inom kyrkan.

Den enda auktoriteten i kyrkan är Kristus, som undervisar sin kyrka genom Ordet. Matt. 23:8, Joh. 8:31, 32, 1 Petr 4:11.

17. Den lutherska bekännelsen

Vi accepterar den lutherska bekännelsen sådan den föreligger i Konkordieboken, eftersom Konkordieboken korrekt framställer Skriftens läror.

Dessa »sjutton punkter» är hämtade ur en ny folder, som presenterar den bekännelsetrogna »Evangelical Lutheran Synod» i USA. Var och en märker, att här är det inte fråga om »sjutton punkter» till vägledning för en samexistens med en kyrka, där avsteg från Guds ord tolereras. Dessa »sjutton punkter» är av en helt annan kvalitet. Kort och koncist bekännes här den bibliska läran.  S.E. s55