AVGÖRANDE DISTINKTIONER

Av: prof. Armin Schuetze | Nr 3-4, 1979 sida 121| Ansvarig utgivare: Seth Erlandsson

Lagen får inte blandas samman med evangeliet. Gör man det, fördärvar man själar. När man blandar samman rättfärdiggörelsen och helgelsen, blir resultatet gärningsrättfärdighet. Att gärningarna och nåden är motsatser lär Bibeln tydligt och klart. Blandar man samman dessa ting, kan man inte förstå vad sann kristendom är, inte heller den lutherska reformationen.

En skillnad som man ofta glömmer i vår tid är skillnaden mellan tro och kärlek. Luther påpekade att tron har att göra med läran och att »läran tillhör Gud». Kärleken har att göra med livet och »livet tillhör oss». Dessa två, »läran och livet bör skiljas åt så skarpt som möjligt».

Ett praktiskt exempel får illustrera detta. Någon kanske säger: »Ni lutheraner borde visa mera kärlek. Bara därför att somliga inte tror som ni, tillåter ni inte att de går till nattvarden i er kyrka. Är detta kärlek?» Sålunda kan en kyrka anklagas för brist på kärlek, därför att den står fast i trosfrågor.

Luther mötte ofta samma anklagelse. Han skriver: »Sekteristerna, som förnekar Kristi kroppsliga närvaro i Herrens nattvard, anklagar oss idag för att vara grälsjuka, hårda, tjurskalliga, eftersom vi, som de säger, bryter ned kärlek och harmoni i församlingarna på grund av denna enda lära om sakramentet.»

Att skilja mellan tro och kärlek, lära och liv, betyder inte att vi inte vill leva kärleksfullt. Luther säger: »Vi är förvisso beredda att hålla frid med och visa kärlek mot alla människor, förutsatt att de låter oss behålla trosläran oförfalskad.» Kärleken »fördrager allting, den tror allting den hoppas allting, den uthärdar allting» (1 Kor. 13:7). Den gör gott också mot dem som är otacksamma och ovärdiga. När det gäller livet var Luther villig att ge efter för och tolerera det som hans motståndare begärde.

Men när läran stod på spel fick man inte ge efter och hänvisa till kärleken. »Förbannad vare den kärlek som iakttas på bekostnad av trosläran!» utropar Luther.

För att sammanfatta skillnaden mellan tro och kärlek skriver Luther: »Det hör till kärleken att tåla allting och ge efter för alla. Å andra sidan hör det till tron att inte tåla någonting och att inte ge efter för någon.»

Det är inte bibliskt att undvika lärostrider för kärlekens skull, att stå i kyrkogemenskap med villolärare och mena att detta är kärlek i handling. Det är inte heller bibliskt att förlöjliga, förakta eller vara intolerant mot dem som har andra seder än vi och inte hjälpa dem som behöver vår hjälp. Det är bibliskt att låta kärleken övertäcka en myckenhet av synder. Det är bibliskt att skilja mellan tro och kärlek, mellan läran och livet.